divendres, 27 de gener de 2012

QUE S’ESTÀ DISCUTINT AL PARLAMENT QUE AFECTI ALS NOSTRES DRETS


Què en diuen el Text articulat del projecte de Llei de pressupostos 2012 i el Projecte de Llei de mesures fiscals i financeres (Llei d’acompanyament de pressupostos) sobre les mesures de retallades que poden afectar al personal de l’ICS?

MESURES TEMPORALS

Reducció de l’import del complement específic o equivalent preferentment a les dues pagues addicionals dels mesos de juny i desembre del 2012.
S’autoritza el Govern a adoptar mesures excepcionals de reducció de la despesa de personal prevista per l’exercici 2012 que poden afectar, preferentment i amb caràcter proporcional sobre el total de les retribucions anuals, les pagues addicionals dels conceptes que tinguin consideració de complement específic o equivalent.


Suspensió del Fons d’Acció Social.
Per a l'exercici del 2012, no s’atorgaran els ajuts als empleats i empleades pel concepte de Fons d’acció social i tampoc s’atorgaran altres ajuts que tinguin la mateixa naturalesa i la mateixa finalitat, sens perjudici de la contractació de pòlisses d’assegurances per a la cobertura de contingències per accidents dels empleats i empleades.

Reducció del 50% dels imports màxims a percebre durant el 2012 en concepte de Direcció per Objectius (DPO) del Personal Estatutari de l’ICS
Durant el 2012 el personal estatutari de l’Institut Català de la Salut percebrà el 50% de la retribucions fixades al II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat, sobre les condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut, en concepte de complement de productivitat variable.

Suspensió de l’aportació al pla de pensions.
Durant l'any 2012, l'Administració de la Generalitat i les entitats del seu sector públic no faran aportacions a plans de pensions d'ocupació o contractes d'assegurança col·lectiva que incloguin la cobertura de la contingència de jubilació.

No aprovació de nova oferta d’ocupació pública per al 2012 i suspensió de l’execució de les ofertes públiques aprovades i no convocades.
Durant l'exercici del 2012 no es poden aprovar noves ofertes públiques d'ocupació i se suspèn l’execució de les ofertes d’ocupació pública vigents, la convocatòria de les quals no hagi estat publicada.

Establiment d’una excedència voluntària amb reserva del lloc de treball: Es proposa una excedència d’un termini mínim d’1 any i màxim de 3 anys amb reserva del lloc de treball, còmput de triennis i drets de previsió social.
Durant els tres anys següents a l’entrada en vigor d‘aquesta llei, ... el personal estatutari de l'Institut Català de la Salut, té dret a gaudir d'un període d'excedència voluntària d'una durada mínima d'un any i màxima de tres durant el qual es tindrà dret a la reserva del lloc de treball i al còmput del temps a efectes de triennis i grau personal.

MESURES ESTRUCTURALS

Supressió de les millores per Incapacitat temporal (IT)
Amb efectes a partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei i amb caràcter indefinit, se suspenen els acords i pactes sindicals relatius al reconeixement de millores econòmiques directes destinades a completar la prestació per incapacitat temporal per contingències comunes del règim de previsió social d'aplicació.

Modificació de la retribució durant el primer any de reducció de jornada per tenir cura de fill.
Sense perjudici de l’establert a l’article 26 a) de la Llei 8/2006, les persones que per raó de guarda legal tinguin cura directa d’un menor de 12 anys, poden gaudir d’una reducció de jornada d’un terç o la meitat amb la reducció proporcional de retribucions. Només quan les necessitats dels serveis ho permetin, aquesta reducció de jornada podrà ser d’almenys un vuitè i fins com a màxim la meitat de la jornada."

Modificació dels dies d’assumptes personals.
Es podrà disposar de sis dies de permís l’any, com a màxim, per assumptes personals sense justificació. La concessió d’aquests dies de permís serà subordinada a les necessitats del servei i en tots els casos caldrà garantir que la mateixa unitat orgànica on es presten els serveis assumirà sense dany per a terceres persones o per la pròpia organització les tasques del funcionari al qual es concedeix el permís.
Sens perjudici de l’anterior, els funcionaris tenen dret a gaudir de dos dies addicionals en complir el sisè trienni, dret que s’incrementa en un dia addicional per cada trienni complert a partir del vuitè.

Supressió dels dies addicionals de vacances (premis per antiguitat).
Amb efectes a partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei i amb caràcter indefinit, se suspenen els acords i pactes sindicals que estableixin qualsevol sistema de premis vinculats als anys de serveis prestats consistents en el gaudiment de dies addicionals de vacances.

Regulació del complement per nombre d’assegurats del personal de contingent i zona de l’ICS.
El contingent màxim previst a l’article 111.4 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Decret 2065/1974, de 30 de maig, que es pot assignar al personal estatutari de l’Institut Català de la Salut que percep els seus havers per sistema de contingent i zona resta fitxat en el nombre de cartilles següents:


Contingent màxim
Medicina General
1.250 cartilles
Especialitats 1r grup
21.000 cartilles
Especialitats 2n grup
42.000 cartilles
Especialitats 3r grup
84.000 cartilles
Pediatres
3.750 cartilles
Tocòlegs
19.000 cartilles
Practicants / ATS
2.500 cartilles
Llevadors
9.500 cartilles

Efectes econòmics dels nous nivells de carrera professional assignats al personal estatutari de l’Institut Català de la Salut.
A partir de la finalització de la convocatòria d’assignació de nivells de carrera professional del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut, aprovada per Resolució del Director Gerent de l’Institut Català de la Salut de 17 de novembre de 2010 (DOGC núm. 5764, de 26 de novembre), les noves convocatòries es resoldran dins l’any següent a la finalització del període de presentació de sol•licituds i produiran efectes econòmics des del dia 1 de gener de l’any següent a la data de la resolució d’assignació.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada