dimecres, 25 de juny de 2014

Convocatòria de trasllats de GIS i Treball Social

RESOLUCIÓ SLT/1447/2014, de 12 de juny, per la qual es convoca concurs de trasllat per a la provisió de places bàsiques de les categories de tècnic/a superior de la funció administrativa (núm. d'identificació TSFA-MV-2014), tècnic/a de gestió de la funció administrativa (núm. d'identificació TGFA-MV-2014), administratiu/iva (núm. d'identificació ADMINISTRATIU/IVA-MV-2014), auxiliar administratiu/iva (núm. d'identificació AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA-MV-2014), zelador/a (núm. d'identificació ZELADOR/A-MV- 2014), i tècnic/a titulat/ada mitjà en treball social (núm. d'identificació TREBALL SOCIAL-MV-2014).

Es fa pública aquesta convocatòria de mobilitat voluntària per a les categories de tècnic/a superior de la funció administrativa, tècnic/a de gestió de la funció administrativa, administratiu/iva, auxiliar administratiu/iva, zelador/a i tècnic/a titulat/ada mitjà en treball social, de les gerències territorials de l’Institut Català de la Salut, mitjançant la qual es convoca:
 • Concurs de trasllat per a la categoria de tècnic/a superior de la funció administrativa (núm. d’identificació TSFA-MV-2014).
 • Concurs de trasllat per a la categoria de tècnic/a de gestió de la funció administrativa (núm. d’identificació TGFA-MV-2014).
 • Concurs de trasllat per a la categoria d’administratiu/iva (núm. d’identificació ADMINISTRATIU/IVA-MV-2014).
 • Concurs de trasllat per a la categoria d’auxiliar administratiu/iva (núm. d’identificació AUXILIAR
 • ADMINISTRATIU/IVA-MV-2014).
 • Concurs de trasllat per a la categoria de zelador/a (núm. d’identificació ZELADOR/A-MV-2014).
 • Concurs de trasllat per a la categoria de tècnic/a titulat/ada mitjà en treball social (núm. d’identificació TREBALL SOCIAL-MV-2014).

Requisits de participació
Podrà participar-hi la persona aspirant que acrediti els requisits següents:
 1. Tenir la condició de personal estatutari del Sistema Nacional de Salut (SNS), amb nomenament definitiu en la categoria i especialitat corresponent, dins de l’àmbit que determinin les bases de la convocatòria.
 2. Estar en situació d’actiu o amb reserva de plaça dins de l’àmbit en el qual pot participar i haver fet la presa de possessió de la plaça que li dóna dret a participar en la convocatòria de mobilitat voluntària amb una antelació mínima d’un any. Aquest requisit no s’exigirà a la persona que participa des de destinacions obtingudes mitjançant redistribució o reassignació d’efectius, ni tampoc en el cas de no haver fet la presa de possessió per estar en alguna de les situacions que justifiquen la falta d’incorporació efectiva. Els requisits anteriors també s’han de complir en el cas de l’excedència amb reserva de lloc de treball prevista a la disposició sisena de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics.
 3. En altres situacions diferents a la de servei actiu o reserva de plaça, la persona haurà de tenir els requisits necessaris previstos legalment per al seu reingrés al servei actiu dins del termini previst per fer la sol·licitud d’inscripció.
 4. Els requisits per participar s’hauran de complir dins del termini previst per fer la sol·licitud d’inscripció i hauran de mantenir-se durant tot el procés fins al moment de la presa de possessió a la nova destinació. La pèrdua dels requisits esmentats implica quedar exclòs de la convocatòria de mobilitat voluntària, sense que es generi cap dret derivat per la participació.

Inscripció
La sol·licitud d’inscripció es farà de forma telemàtica al lloc web de l’Institut Català de la Salut, fent clic a la icona “Concursos de trasllat” i “Inscripció telemàtica a convocatòries de trasllat”. Un cop la persona s’hagi identificat i accedeixi al sistema de gestió de recursos humans (SGRH), ha de fer clic a l’opció “Mobilitat voluntària”. A continuació la persona aspirant seguirà el procés indicat pel sistema per formalitzar la corresponent inscripció, d’acord amb el que preveu la base 4 de les bases generals.
En cas que la persona aspirant sol·liciti com a nova destinació definitiva el mateix servei d’atenció primària (SAP) en què té el nomenament com a personal estatuari la persona no podrà triar més destinacions.

Termini d’inscripció
El termini per realitzar la inscripció és d’un mes comptador des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al DOGC.

Sistema de resultes
S’incorporen d’ofici als respectius concursos de trasllat, les resultes generades per les persones que, per participar en el concurs de trasllat, obtinguin una destinació nova i deixin lliure la que ocupaven definitivament o tenien reservada a l’Institut Català de la Salut.


Cap comentari:

Publica un comentari