dilluns, 3 de novembre de 2014

Trasllats personal sanitari

Avui  dilluns (3/11/2014) s’ha fet pública la convocatòria de mobilitat voluntària de personal sanitari, per la qual es convoca:

·         Concurs de trasllat de la categoria de facultatiu/iva especialista en medicina familiar i comunitària (subgrup A1) (núm. identificació MFIC-MV-2014).
·         Concurs de trasllat de la categoria de facultatiu/iva especialista en pediatria i les seves àrees específiques (subgrup A1) (núm. identificació PEDIATRIA-MV-2014).
·         Concurs de trasllat de la categoria de la categoria de titulat/ada superior sanitari/ ària en odontologia (subgrup A1) (núm. identificació ODONTO-MV-2014).
·         Concurs de trasllat de la categoria de diplomat/ada sanitari/ària en infermeria (subgrup A2) (núm. identificació DSI-MV-2014).
·         Concurs de trasllat de la categoria de diplomat/ada sanitari/ària en fisioteràpia (subgrup A2) (núm. identificació FISIO-MV-2014).
·         Concurs de trasllat de la categoria de diplomat/ada sanitari/ària especialista en obstètrica ginecològica (subgrup A2) (núm. identificació LLEVADOR/A-MV-2014).
·         Concurs de trasllat de la categoria de tècnic/a especialista de grau superior sanitari en anatomia patològica i citologia (subgrup C1) (núm. identificació APA-MV-2014).
·         Concurs de trasllat de la categoria de tècnic/a especialista de grau superior sanitari
en laboratori de diagnòstic clínic (subgrup C1) (núm. identificació LAB-MV2014).
·         Concurs de trasllat de la categoria de tècnic/a especialista de grau superior sanitari en imatge per al diagnòstic (subgrup C1) (núm. identificació IMATGE-MV-2014).
·         Concurs de trasllat de la categoria de tècnic/a especialista de grau superior sanitari en radioteràpia (subgrup C1) (núm. identificació RADT-MV-2014).
·         Concurs de trasllat de la categoria de tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures d’infermeria (subgrup C2) (núm. identificació TCAI-MV-2014).

Requisits de participació
Podrà participar-hi la persona aspirant que acrediti tenir els requisits  següents:


1.    Tenir la condició de personal estatutari del Sistema Nacional de Salut (SNS), amb nomenament definitiu en la categoria i especialitat corresponent, dins de l’àmbit que determinin les bases de la convocatòria.
2.    Estar en situació d’actiu o amb reserva de plaça dins de l’àmbit en el qual pot participar i haver fet la presa de possessió de la plaça que li dóna dret a participar en la convocatòria de mobilitat voluntària amb una antelació mínima d’un any. Aquest requisit no s’exigirà a la persona que participa des de destinacions obtingudes mitjançant redistribució o reassignació d’efectius, ni tampoc en el cas de no haver fet la presa de possessió per estar en alguna de les situacions que justifiquen la falta d’incorporació efectiva. Els requisits anteriors també s’han de complir en el cas de l’excedència amb reserva de lloc de treball prevista a la disposició sisena de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics.
3.    En altres situacions diferents a la de servei actiu o reserva de plaça, la persona haurà de tenir els requisits necessaris previstos legalment per al seu reingrés al servei actiu dins del termini previst per fer la sol·licitud d’inscripció.
4.    Els requisits per participar s’hauran de complir dins del termini previst per fer la sol·licitud d’inscripció i hauran de mantenir-se durant tot el procés fins al moment de la presa de possessió a la nova destinació. La pèrdua dels requisits esmentats implica quedar exclòs de la convocatòria de mobilitat voluntària, sense que es generi cap dret derivat per la participació.
5.    La persona en situació de reingrés provisional a l’Institut Català de la Salut està obligada a participar en el concurs de trasllat de l’àmbit en què tingui el reingrés provisional. En aquest cas, si la persona no obté plaça, tot i haver sol·licitat totes les convocades en la categoria i gerència territorial corresponent, podrà optar a una nova destinació provisional en alguna de les places vacants disponibles o passar novament a la situació d’excedència voluntària. Igualment, si la persona en situació de reingrés provisional no obté plaça, sense haver sol·licitat totes les vacants de la seva categoria i gerència territorial, renuncia a continuar en el procés o bé no participa en la convocatòria de mobilitat voluntària, serà declarada d’ofici en situació d’excedència voluntària per interès particular.

Inscripció
La sol·licitud d’inscripció s’ha de fer de forma telemàtica al lloc web de l’Institut Català de la Salut. La persona interessada a participar en el concurs de trasllat haurà de fer la sol·licitud d’inscripció per via telemàtica mitjançant el sistema de gestió de recursos humans (SGRH). Les bases especifiques de cada convocatòria indicaran quins passos caldrà seguir.


Termini d’inscripció
El termini per realitzar la inscripció és d’un mes comptador des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al DOGC (publicació 3/11/2014).

Accediu al DOGC de la convocatòria

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada