dilluns, 5 de març de 2018

Vaga 8-M, Dia dona treballadora. Serveis mínimsServeis mínims en l’àmbit de sanitat,


Assistència sanitària en els centres i els establiments sanitaris assistencials de titularitat pública i privada:a) Assistència sanitària en els centres i establiments sanitaris de la Xarxa Sanitària d’Utilització Pública (XSUP):1.El normal funcionament del servei d’urgències, tant l’atenció de malalts externs com l’atenció dels malalts ingressats a les unitats d’observació d’urgències, a criteri del metge encarregat del malalt.2. El normal funcionament de les unitats especials: unitats de cures intensives, unitats de vigilància intensiva, unitats coronàries, unitats d’hemodiàlisi, neonatologia, parts i tractaments de radioteràpia i quimioteràpia, així com totes aquelles altres que puguin tenir la consideració d’unitats especials d’urgència vital.
3. S’han de garantir els tractaments de radioteràpia i quimioteràpia en situacions urgents i de necessitat vital i, en altres situacions, a criteri del facultatiu que atengui el malalt.4. S’haurà d’atendre l’activitat quirúrgica inajornable derivada de l’atenció urgent i greu a criteri de la direcció mèdica, escoltat el cap de servei, tant pel que fa referència al preoperatori com al postoperatori. 


5. Mentre estigui ingressat, tot malalt haurà de ser respectat en el seu dret a ser atès, tant des del punt de vista assistencial, com des del bàsic d’infermeria i hoteler. 


6. En els centres d’assistència extrahospitalària, es garantirà l’assistència urgent durant l’horari habitual de cada centre. Aquest servei es prestarà amb un 25% de la plantilla, tot i que quan es garanteixi amb un dispositiu assistencial unipersonal s’haurà de considerar aquesta situació com a mínim i es prestarà amb l’assistència normal pròpia dels serveis especials i ordinaris i altres dispositius d’atenció continuada.7. El servei de neteja mantindrà l’activitat normal en les àrees d’alt risc. Tenen aquesta consideració els serveis següents:

- Serveis d’urgència

- Àrea quirúrgica (quiròfans i avantquiròfans).

- Unitat de vigilància intensiva, reanimació (postoperats) i unitats coronàries.

- Unitats de grans cremats

- Unitats de prematurs

- Unitats de diàlisi

- Unitats d’asèptics i malalts infecciosos

- Sala de parts i paritoris

- Àrees de malalts immunodeprimits (trasplantats, hematologia i oncologia)

- Laboratori d’urgències

- Servei d’esterilització

- Cuines i serveis d’alimentació

- Sales de necròpsies

- Desinfecció terminal (neteja d’habitacions en casos d’alta de malalts en processos infecciosos)  I tots aquells altres serveis que puguin tenir aquesta consideració

- Dins les àrees d’alt risc, el servei de neteja inclourà l’evacuació de roba bruta i residus.8. El servei d’hoteleria ha de garantir el menjar de tots els malalts ingressats.9. El serveis de neteja i d’hoteleria han de quedar garantits, tant si aquest servei el realitza el personal propi de cadascun dels centres, com si estan encomanats a empreses concessionàries.10. Transport sanitari: s’haurà de garantir el servei per atendre totes les urgències sanitàries de qualsevol tipologia i requeriment i, específicament, per tractaments oncològics, de diàlisi i d’oxigenoteràpia. Igualment, s’haurà de garantir el servei per a la realització de proves que siguin urgents a criteri del facultatiu.11. S’haurà de garantir el normal funcionament del servei de coordinació d’urgències i els sistemes d’emergències mèdiques, en atenció a les especials característiques de l’assistència prestada.12. La resta de serveis no previstos en els apartats anteriors funcionaran amb el mateix règim que en un dia festiu, exceptuant aquells centres on la plantilla sigui igual a la dels dies laborables, en que passarà a ser del 50% (en situació de nombre imparell s’arrodonirà el personal de servei sempre per excés).b) Assistència sanitària en els centres privats dedicats a l’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques que no formin part de la XSUP:

S’estableixen els mateixos serveis mínims que en l’apartat anterior, excepte pel que fa als centres d’assistència extrahospitalària en els quals es mantindrà el personal imprescindible per garantir l’assistència urgent o inajornable –per les característiques

c) Serveis farmacèutics: Es mantindran amb el personal laboral adient que presti serveis en els torns de guàrdia i nits que estiguin establerts.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada