divendres, 11 de maig de 2018

Sentències guanyades a l’ICS per la Intersindical-CSC


En relació a les demandes sobre base de càlcul dels triennis perfeccionats en Promoció Interna Temporal (PIT), per part de personal estatutari funcionari, segons defensem amb l´import de la categoria efectivament desenvolupada, amb efectes retroactius.
Sentència núm. 30/2018, de 30 de gener del present dictada pel Jutjat Contenciós-Administratiu núm 4 de Barcelona, on en la seva part dispositiva hi ha una estimació total del recurs contenciós-administratiu plantejat pels Serveis Jurídics de la Intersindical-CSC conjuntament amb la persona demandant contra la Resolució del ICS relativa a desestimació de la sol·licitud a que li siguin abonats els triennis segons l’import de la categoria que efectivament desenvolupa.

El Jutjat entén i sentencia que aquesta resolució de l’ICS és contrària a dret i en conseqüència NUL·LA i, per tant, es declara el dret de l’actora al reconeixement dels triennis que va perfeccionar mentre va desenvolupar serveis en la categoria que estava en PIT i no en aquella a la que pertany com a personal estatutari fix al moment de complir-los (els triennis), tenint que abonar-li les diferències econòmiques corresponents des de la data de perfeccionament dels corresponents triennis.
Aquesta sentència no és ferma ja que els Serveis Jurídics del ICS han presentat recurs d´apel.lació contra la sentència esmentada al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recurs que ha estat impugnat pels Serveis Jurídics de la Intersindical-CSC, en atenció a que es confirmi finalment el que es diu a la sentència estimatòria del nostre recurs contenciós.
Quan tinguem resposta al recurs d’apel·lació presentat per l’ICS mitjançant aquesta futura sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya us n’informarem del contingut, ja que els seus efectes poden anar més enllà de la persona reclamant en el cas concret i s´obriria la possibilitat que pogués beneficiar al col.lectiu de treballadors/res del ICS que estan en la mateixa situació.

En relació a les demandes sobre sol·licitut d’accés a la carrera professional i càlcul del complement de carrera professional del personal estatutari interí.
Sentència núm. 94/2018, de 25 d´abril del present dictada pel Jutjat Contenciós-Administratiu núm 4 de Barcelona, on en la seva part dispositiva hi ha una estimació total del recurs contenciós-administratiu plantejat pels Serveis Jurídics de la Intersindical-CSC conjuntament amb la persona demandant contra la Resolució de l’ICS relativa a l’exclusió de la recurrent de l’assignació del 1r i 2n nivell de carrera professional per no tenir nomenament estatutari fix corresponent a la categoria en la que està en servei actiu, i no concórrer en l’excepcionalitat del II Acord pel personal interí del ICS.
El Jutjat entén i sentencia que aquesta resolució de l’ICS és contrària a dret i en conseqüència NUL·LA i, per tant, es declara el dret de l’actora a que la seva sol.licitud d’accés a la carrera professional, campanya ordinària 2016, sigui objecte d’estudi i valoració conforme als mèrits al·legats, amb abonament, en cas d´obtenir el nombre de crèdits establerts per a cada nivell, de les quantitats corresponents des del moment en què van haver d’haver-se estimat.
Aquesta sentència no és ferma encara a dia d´avui i és susceptible de ser recorreguda per l’ICS, com en el cas anterior dels triennis, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
A dia d’avui no ens consta que s’hagi presentat apel·lació per part del ICS.

1 comentari:

  1. Hola!
    En veure aquesta notícia, he recordat que fa pocs dies vaig veure un cartell de ccoo al qual animavem a la gent a reclamar el tema dels triennis de promoció interna temporal i possaven que havien guanyat sentencies. Sabeu res d'aixó, em mosqueja una mica.

    ResponElimina