dimecres, 30 de gener de 2019

Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat pel qual s’estableixen criteris sobre el personal estatutari adscrit a les Unitats d’Atenció al Ciutadà (UAC) a l’Atenció Primària de l’ICS.


Aquest Acord és d’aplicació a partir de 20 de desembre de 2018, per tant és d’aplicació en aquells professionals que van demanar la Carrera Professional dins del període de petició.

Us recomanem la lectura d’aquells punts que al nostre entendre tenen major impacte:

Criteris de reconeixement de serveis prestats a efectes de selecció temporal i selecció fixa

El personal zelador/a d’Atenció Primària que hagi realitzat tasques de recepció, programació i atenció al ciutadà, podrà computar el temps de serveis prestats realitzant aquestes tasques en les tres primeres convocatòries que es facin (incloent promoció interna i torn lliure), per accedir a la categoria d’auxiliar administratiu/iva amb posterioritat a l’aprovació d’aquest Acord.

El mateix tractament es donarà pel que fa al còmput de serveis prestats i a les avaluacions de l’acompliment que disposi, a efectes de selecció temporal (borsa de treball).

Carrera Professional

“4. En el cas de promoció interna definitiva des de la categoria de zelador/a a les del Grup Professional Administratiu, al personal que acrediti la percepció del complement d’atenció a l’usuari li seran computats a efectes de serveis prestats per la Carrera Professional de la nova categoria, els serveis prestats mentre es percebia l’esmentat complement en la categoria d’origen”.

Incloure un punt 5.bis en l’apartat  6.1.4.1 de II Acord:

“5 bis. El personal zelador/a que hagi prestat serveis a les Unitats d’Atenció al Ciutadà d’Atenció Primària, que acrediti la percepció del complement d’atenció a l’usuari i que tingui reconeguts nivells de carrera professional, mantindrà la percepció dels imports d’aquests nivells quan passi a ocupar un lloc d’auxiliar administratiu/iva. Aquesta percepció es mantindrà fins el moment que perfeccioni, i percebi, nivells de carrera professional en la categoria professional d’auxiliar administratiu/iva.”

No podem deixar de  manifestar la nostra crítica a l’ICS per no haver informat als professionals que es podien veure afavorits per aquest Acord o haver prorrogat els terminis de petició de Carrera Professional.

Accedeix a l'Acord e Govern
Accedeix a l'Acord de la UAC

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada