dimarts, 2 d’abril de 2019

Recuperació parcial 10% de l'import de la paga extraòrdinaria de l'any 2013


Nota informativa sobre l'aplicació de la mesura de recuperació parcial del 10 % de l'import de la paga extraordinària de l'any 2013

D’acord amb el que disposa l’article 2 del Decret llei 3/2019, de 22 de gener, sobre l’increment retributiu per a l’any 2019 i la recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària de l’any 2013 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya, s’emet la següent nota informativa referent a l’aplicació de la mesura de recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària de l’any 2013:

La quantia que s’ha d’abonar correspon al 10 % de l’import que es va deixar de percebre de forma efectiva durant l’exercici 2013 com a conseqüència de la supressió de l’import d’una paga extraordinària, paga addicional del complementespecífic o equivalent.


L’abonament es produirà en concepte de “Recuperació parcial de la paga extraordinària / complement addicional específic / complement addicional de 2013” i, d’acord amb la normativa fiscal aplicable, les quantitats abonades per aquest conceptes’imputen a l’any 2019.

En els casos en quès’hagin percebut quanties equivalents per aquest concepte en execució de sentència o d’altres resolucions judicials, les quanties resultants seran objecte d’adequació.

En els supòsits de canvi de dades bancàries, caldrà comunicar-ho al departament o entitat de la darrera destinació en actiu, mitjançant el model normalitzat de sol·licitud de transferència bancària que es pot descarregar des d’aquesta adreça web.

En cas de defunció, la sol·licitud correspon als hereus conforme a les normes del dret civil, amb el benentès que no caldrà sol·licitar l’abonament ni acreditar novament la condició d’hereu si ja es van percebre les devolucions corresponents a la paga extraordinària de 2012. En aquest darrer cas, i en funció de les dades de què disposin, els serveis de gestió de personal comunicaran aquesta circumstància a les persones interessades. El model de sol·licitud està disponible en el web Tràmits gencat.cat.

Nota informativa sobre el dret d'adhesió dels empleats públics a la convocatòria de vaga i elsseus efectes econòmics

En relació amb la possibilitat dels treballadors d’adherir-se a una vaga parcialment, cal tenir en compte que la convocatòria de vaga feta per les organitzacions sindicals pot ser per les 24 hores del dia o dies convocats o, amb caràcter intermitent, per unes hores concretes. Per tant, la unitat de temps mínima de la vaga a la qual poden adherir-se els treballadors depèn de les pròpies característiques de la convocatòria de la vaga. 
  D’aquesta manera, el treballador pot adherir-se a la vaga en qualsevol moment de la seva durada, ja que el treballador pot decidir sumar-se a la vaga un cop s’ha iniciata questa, però un cop exercit aquest dret el descompte de les retribucions s’estendrà a tota la jornada laboral inclosa dins de la durada de la convocatòria de vaga.


Increment retributiu per al 2019

En la nòmina de gener del 2019 s’ha aplicat l’increment retributiu del 2,25 % establert en l’article 1.2 del  DECRET LLEI 3/2019, de de 22 de gener, sobre l'increment retributiu per a l'any 2019 i la recuperació parcial de l'import de la paga extraordinària de l'any 2013 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya (DOG núm. 7795 de 24.01.2019).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada