dijous, 29 de gener de 2015

La Generalitat fa marxa enrere en la venda de dades sanitàriesAgències
Salut no adjudicarà la gestió de la informació sensible a una empresa privada externa
La pressió social i la desconfiança ciutadana han obligat la Generalitat a fer marxa enrere en el seu pla per vendre dades sanitàries anònimes a empreses publiques o privades amb finalitats, a priori, “científiques”. El projecte, de nom VISC+, pretenia adjudicar la gestió de la informació sensible de Salut ­–previ procés de despersonalització– a una empresa privada per un valor aproximat de 25 milions d'euros. 

Sota la tutela de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), encarregada del projecte, aquesta companyia havia de ser l'encarregada de comercialitzar les dades i de vendre-les a altres empreses interessades per a investigacions científiques. No obstant això, el VISC+ va xocar de cara amb una allau de crítiques que va culminar amb una moció al Parlament per frenar el projecte temporalment.

diumenge, 25 de gener de 2015

El Govern tornarà la paga extra de fa dos anys als funcionarisPublicat Nació Digital
Serà dels primers 44 dies de desembre de 2012 i inclou a tot el personal de la Generalitat i el seu sector públic

La vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, ha anunciat aquest divendres que la Generalitat abonarà als empleats públics els primers 44 dies de paga extraordinària de desembre del 2012, al marge que recuperin la totalitat de les seves pagues aquest any.

dijous, 22 de gener de 2015

El Parlament insta a eliminar les dietes dels alts càrrecs per assistir a reunions on representin la GeneralitatTambé reclama garantir que cap sou de cap entitat dependent de Salut superarà el topall del salari del conseller

Barcelona (ACN).- El Parlament ha aprovat instar el Govern a restringir les retribucions en concepte de dietes que perceben els alts càrrecs de la Generalitat de forma que assistir a reunions dels òrgans de govern d'ens dependents o integrats en el propi departament on s'exerceix el càrrec no generi cap tipus de retribució addicional, ni tampoc quan participin en una trobada per raó del seu càrrec, on representin la Generalitat. La cambra també reclama garantir que aquest 2015 cap sou de les entitats públiques, consorcis i altres entitats que depenen del Departament de Salut o del Servei Català de Salut superarà el topall del salari del conseller. Tots els grups ho han avalat excepte CiU, que hi ha votat en contra.

Devolució de la part meritada de la paga extraordinària 2012La disposició addicional dotzena de la Llei 36/2014, de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2015 estableix que les diferents administracions públiques poden acordar l'abonament de quantitats amb vista a la recuperació de la paga extraordinària, paga addicional del complement específic o pagues addicionals equivalents del mes de desembre de 2012. S'estableix per tant la possibilitat de l'abonament dels esmentats conceptes, d'acord amb el que estableixi cada Administració. Pel que fa als aspectes tècnics, poden servir de referència els criteris previstos per l'Administració de l'Estat.

Àmbit d'aplicació: Administracions i empleats públics

 
El text de la disposició addicional configura com una opció de cada Administració acordar o no l'abonament, si bé, en el cas que s'optés pel seu abonament, això està condicionat al compliment dels criteris i procediments establerts en la Llei Orgànica 2 / 2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Atès que no s'exigeix l'emissió d'informe per òrgans aliens a la mateixa, correspon a cada Administració apreciar la concurrència d'aquests criteris d'estabilitat financera, i si escau articular el compliment d'aquesta mesura amb els compromisos que procedeixin respecte al seu equilibri pressupostari .

dimarts, 20 de gener de 2015

L'Institut Català de Salut engega un 'pla de gestió de persones' als hospitals públicsSalut preveu canviar les estructures organitzatives dels centres sanitaris per fer-les "més flexibles i adaptables als canvis"
Segons Agències
L'Institut Català de la Salut (ICS) farà canvis en les estructures organitzatives dels hospitals públics i els ambulatoris / MANOLO GARCÍA
L'Institut Català de la Salut (ICS) del Departament de Salut farà canvis en les estructures organitzatives dels hospitals públics i els ambulatoris de Catalunya a partir d'aquest any amb l'objectiu de fer-les "més flexibles i adaptables als canvis". Segons ha informat l'ICS, del qual depenen els centres sanitaris públics, aquest nou 'pla de gestió de persones' es durà a terme per adequar les estructures organitzatives dels centres "a la realitat del 2015 i donar més protagonisme als professionals dins de l'organització".
L'ICS ha assegurat que els canvis es duran a terme sempre amb la participació dels equips directius "i els professionals de tot el territori". Entre d'altres coses, el pla també pretén identificar els llocs clau dins dels centres de l'ICS, on "es valorarà la idoneïtat de l'actual sistema de reconeixement igualitari que perceben tots els comandaments de l'organització".
Segons fonts de l'ICS, el pla, que es pretén implantar entre el 2015 i el 2016, busca millorar la gestió de les persones que treballen en l'empresa pública més gran de Catalunya. Un dels objectius és "identificar i potenciar el talent dels professionals i, alhora, incrementar el seu grau de motivació i de compromís amb la institució".

divendres, 9 de gener de 2015

Complement exclusivitat personal facultatiu 2015Abans del 31 de gener hi ha temps per enviar el formulari de dedicació exclusiva del personal facultatiu a la Unitat de Recursos Humans

El termini per notificar a Recursos Humans la dedicació exclusiva d'aquells professionals que tinguin aquest complement en la seva nòmina i que el vulguin conservar, restarà obert entre el 2 i el 31 de gener del 2015.

Tal com disposa la Instrucció 6/2006 en el seu punt vuitè, el personal facultatiu que estigui percebent aquest complement, haurà de remetre a la Direcció de Personal o Unitat de Recursos Humans del seu Àmbit d'Atenció Primària, una declaració segons model normalitzat, de manteniment dels requisits que donen lloc a la percepció del complement de dedicació exclusiva i que s'estableixen en la mateixa instrucció.

Per aquest motiu, qui estigui interessat/a haurà de presentar obligatòriament el model normalitzat entre els dies 2 i 31 de gener 2015. Aquest model normalitzat rep el nom de "Declaració de manteniment dels requisits per a la percepció del complement per dedicació exclusiva del personal sanitari facultatiu".

Enllaços relacionats: