dimarts, 19 de febrer de 2019

21F VAGA GENERAL Serveis Mínims Àmbit sanitari


ORDRE TSF/ /2019, per la qual es garanteixen els serveis essencials que s’han de prestar a la Comunitat Autònoma de Catalunya durant la convocatòria de vaga general convocada per al dia 21 de febrer de 2019.

 Vista la convocatòria de vaga formulada per la Intersindical-CSC (amb registre d’entrada de data 6 de febrer de 2019), que està prevista per al dia 21 de febrer de 2019, de 0.00 a 24.00 hores, i que afecta tots els treballadors i treballadores dels centres de treball a Catalunya.

1.13 Assistència sanitària en els centres i els establiments sanitaris assistencials de titularitat pública i privada:

a) Assistència sanitària en els centres i establiments sanitaris de la Xarxa Sanitària d’Utilització Pública (XSUP):


 • 1. El normal funcionament del servei d’urgències, tant l’atenció de malalts externs com l’atenció dels malalts ingressats a les unitats d’observació d’urgències, a criteri del metge encarregat del malalt.
 • 2. El normal funcionament de les unitats especials: unitats de cures intensives, unitats de vigilància intensiva, unitats coronàries, unitats d’hemodiàlisi, neonatologia, parts i tractaments de radioteràpia i quimioteràpia, així com totes aquelles altres que puguin tenir la consideració d’unitats especials d’urgència vital.

 • 3. S’han de garantir els tractaments de radioteràpia i quimioteràpia en situacions urgents i de necessitat vital i, en altres situacions, a criteri del facultatiu que atengui el malalt.
 •  4. S’haurà d’atendre l’activitat quirúrgica inajornable derivada de l’atenció urgent i greu a criteri de la direcció mèdica, escoltat el cap de servei, tant pel que fa referència al preoperatori com al postoperatori.
 • 5. Mentre estigui ingressat, tot malalt haurà de ser respectat en el seu dret a ser atès, tant des del punt de vista assistencial, com des del bàsic d’infermeria i hoteler.
 • 6. En els centres d’assistència extrahospitalària, es garantirà l’assistència urgent durant l’horari habitual de cada centre. Aquest servei es prestarà amb un 25% de la plantilla, tot i que quan es garanteixi amb un dispositiu assistencial unipersonal s’haurà de considerar aquesta situació com a mínim i es prestarà amb l’assistència normal pròpia dels serveis especials i ordinaris i altres dispositius d’atenció continuada. Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
 • 7. El servei de neteja mantindrà l’activitat normal en les àrees d’alt risc. Tenen aquesta consideració els serveis següents: - Serveis d’urgència - Àrea quirúrgica (quiròfans i avantquiròfans). - Unitat de vigilància intensiva, reanimació (postoperats) i unitats coronàries. - Unitats de grans cremats - Unitats de prematurs - Unitats de diàlisi - Unitats d’asèptics i malalts infecciosos - Sala de parts i paritoris - Àrees de malalts immunodeprimits (trasplantats, hematologia i oncologia) - Laboratori d’urgències - Servei d’esterilització - Cuines i serveis d’alimentació - Sales de necròpsies - Desinfecció terminal (neteja d’habitacions en casos d’alta de malalts en proce- Desinfecció terminal (neteja d’habitacions en casos d’alta de malalts en processos infecciosos) - I tots aquells altres serveis que puguin tenir aquesta consideració - Dins les àrees d’alt risc, el servei de neteja inclourà l’evacuació de roba bruta i residus.
 • 8. El servei d’hoteleria ha de garantir el menjar de tots els malalts ingressats.
 • 9. Els serveis de neteja i d’hoteleria han de quedar garantits, tant si aquest servei el realitza el personal propi de cadascun dels centres, com si estan encomanats a empreses concessionàries.
 • 10. Transport sanitari: s’haurà de garantir el servei per atendre totes les urgències sanitàries de qualsevol tipologia i requeriment i, específicament, per tractaments oncològics, de diàlisi i d’oxigenoteràpia. Igualment, s’haurà de garantir el servei per a la realització de proves que siguin urgents a criteri del facultatiu.
 • 11. S’haurà de garantir el normal funcionament del servei de coordinació d’urgències i els sistemes d’emergències mèdiques, en atenció a les especials característiques de l’assistència prestada.
 • 12. La resta de serveis no previstos en els apartats anteriors funcionaran amb el mateix règim que en un dia festiu, exceptuant aquells centres on la plantilla sigui igual a la dels dies laborables, en que passarà a ser del 50% (en situació de nombre imparell s’arrodonirà el personal de servei sempre per excés).
 • b) Assistència sanitària en els centres privats dedicats a l’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques que no formin part de la XSUP: S’estableixen els mateixos serveis mínims que en l’apartat anterior, excepte pel que fa als centres d’assistència extrahospitalària en els quals es mantindrà el personal imprescindible per garantir l’assistència urgent o inajornable –per les característiques del tractament– durant l’horari habitual de cada centre, com en un dia festiu.
 • c) Personal d’assistència sanitària de centres penitenciaris i centres educatius del Departament de Justícia: manteniment dels serveis habituals.
 • d) Serveis farmacèutics: Es mantindran amb el personal laboral adient que presti serveis en els torns de guàrdia i nits que estiguin establerts.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada