dimarts, 13 de març de 2012

Publicació resolució provisional DPO 2011


Han sortit publicitats els resultats de I'avaluació d'objectius corresponents a I'exercici 2011, incloent-hi el percentatge d'assoliment global i I'import del complement en funció del percentatge assolit i de la resta de circumstàncies que poden influir sobre I'import a percebre.

Els resultats provisionals poden ser consultats a:

Els interessats podran consultar la seva fitxa individual d'avaluació, amb I'import del complement en funció del percentatge assolit i de la resta de circumstàncies que poden influir sobre I'import a percebre en:
  • Direccions de Personal deis Centres Hospitalaris de l'lnstitut Catalá de la Salut
  • Unitat de Recursos Humans de les Direccions d'Atenció Primària de I'lnstitut Català de la Salut

 Els interessats disposaran d'un termini de 10 dies comptadors des de l'endemà de la data d'exposició dels resultats de I'avaluació i de la traducció d'aquests resultats a I'import del complement de productivitat variable, per fer les al·legacions que considerin oportunes en relació a I'avaluació efectuada i amb els resultats exposats.

Cap comentari:

Publica un comentari