dissabte, 14 de novembre de 2020

Nova Instrucció de mesures especials, nou càstig als professionals de la salut

 

La recent Instrucció 07/2020 d’aprovació de mesures especials en matèria de règim de personal a causa de l’agreujament de la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19 i que afecta al personal del Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, SISCAT (inclòs el personal de l’ICS), permet , des del 09/11/2020 i fins que es mantingui dita situació, que per a centres concrets i amb l’excepció de professionals amb permís per maternitat, o llicencia per risc durant l’embaràs o risc durant la lactància natural, es pugui mitjançant resolució, i un cop consultats els representants legals del personal afectat:

ü  Suspendre el règim de jornada (inclosa la jornada complementaria).

ü  Suspendre el regim de permisos

ü  Suspendre la realització d’activitats docents.

ü  Obligar a realitzar hores extraordinàries davant una situació de força major.

ü  Planificar la cobertura de les necessitats de personal amb el següent ordre de prelació:

 -Esgotar els efectius de les diferents bosses de treball, si n’hi ha, fent contractes eventuals.

-Denegar la concessió de nous permisos, llicencies, excedències, dies d’assumptes propis i vacances al personal sanitari en actiu._

-Suspendre les vacances, els dies d’assumptes personals, els permisos i les llicencies que estigui gaudint el personal.

També preveu el teletreball (complint uns requisits i requeriments tècnics que no tot el personal podrà complir) i la reorganització d’espais de treball, disposició de suport emocional i d’estrès agut, i disposició d’EPI  suficients a tots els centres, considerant-les mesures de caràcter preventiu i de protecció del personal.

Així mateix, i en la mesura que sigui possible ( per tant sense cap garantia), mantenir les places creades per fer front a la COVID-19 i renovar els nomenaments.

Cal fer esment especial, per últim, a que preveu la disponibilitat compartida de professionals si això  fos necessari.

La Sectorial de Sanitat de la Intersindical-CSC ens posicionem rotundament en contra d’aquesta bateria de mesures a la que ens han abocat amb les retallades i exigim al Govern i al Departament de Salut que augmentin de forma immediata la dotació de pressupost per millorar les condicions laborals del personal del SISCAT, per captar el màxim nombre de professionals, augmentar la dotació de personal, cobrir absències i permisos, i en conseqüència millorar el nostre sistema sanitari.

Cap comentari:

Publica un comentari