dijous, 22 de novembre de 2018

II CONVENI COL•LECTIU DE TREBALL DELS HOSPITALS D’AGUTS, CENTRES D’ATENCIÓ PRIMÀRIA, CENTRES SOCIOSANITARIS I CENTRES DE SALUT MENTAL CONCERTATS AMB CATSALUT


S’ha signat el II Conveni Col·lectiu del Sanitat Concertada (SISCAT) sense que hagi obtingut el vist i plau de la totalitat de les organitzacions sindicals presents en la mesa de negociació.

Els principals aspectes són:

Vigència
L’acord és vigent pel període 2017-2020 i permet 2 anys més d’ultraactivitat que significa allargar la seva vigència, si s’escau, fins al 2022. Afectació a 50.000 professionals.

Complement voluntari en situació d’Incapacitat temporal
Es complementa fins a la percepció del 100% de les retribucions.

Increment retributiu
Equiparació amb la Funció Pública pel que fa als increments retributius:

Any
Increment retributiu
Observacions
2018
1,70% (des de gener) + 0,25% (des de juliol)
Endarreriments 1r trimestre de 2019
2019
2,25% fix
+ un % variable pendent de concretar
2020
2,00% fix
+ un % variable pendent de concretar

dilluns, 19 de novembre de 2018

29N VAGA Atenció Primària de l'ICS


La Intersindical-CSC convoquem VAGA el 29 de Novembre de l’Atenció Primària de l’ICS, vaga de 24 hores, d’ afectació a tot el personal i totes les categories.

La vaga es farà el dia 29 de novembre del 2018, des de les 00 hores del dia 29 de novembre fins a les 23,59 hores del mateix dia, en tots els dispositius d’atenció primària (centres d’atenció primària, centres d’atenció continuada i urgent (CUAP i PAC), unitats d’atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR) i PADES, personal de l’ICS que presta serveis a centres penitenciaris i altres dispositius de l'àmbit d’atenció primària gestionats per  l’Institut Català de la Salut.

Real Decreto Prescripció Infermeria


Ha estat publicat al BOE el Real Decreto 1302/2018, de 22 d’octubre, pel qual es regula la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà per infermeres i infermers.

Les infermeres i infermers (acreditats per l'òrgan competent) en l’exercici de la seva activitat professional podran indicar, usar i autoritzar la dispensació de medicaments subjectes a prescripció mèdica (validació mèdica prèvia) mitjançant la corresponent ordre de dispensació i conforme a protocols o guies de practica clínica i assistencial.

Requisits de les Infermeres i Infermers:

Cures Generals:

Titol de Graduat en Infermeria. Diplomat en Infermeria o Ajudant Tècnic Sanitari o equivalent.

Cures Especialitzades:

Titol de Graduat en Infermeria, Diplomat en Infermeria o Ajudant Tècnic Sanitari o equivalent, així com el títol d’infermer/a especialista segons RD 450/2005 de 22 d’abril sobre especialitats d’infermeria.

A més reunir un d’aquests requisits (en tots dos casos):

a) Acreditació d’experiència professional mínima d’1 any.
b) Superació d’un curs d’adaptació adequat ofert per l’Administració sanitària de forma gratuïta.