divendres, 22 de gener de 2021

Situació 2021: retorn paga pendent i DPO

Any 2021: un 55% de la paga extra pendent, corresponent a l’any 2014. Queda per determinar en quin moment es farà efectiu aquest rescabalament.

Increment salarial fixat pel 2021 d’un 0’9%.

DPO: Recuperació el 100% del seu import  íntegre, consolidat ja el 2020.

Any 2022: el 45% restant de la paga corresponent a l’any 2014.

dimecres, 20 de gener de 2021

Manual per a la presentació acreditativa dels documents pels processos de Recursos Humans ICS


 

Reconeixement de serveis prestats complement usuari Zelador/a per Carrera Professional GP Administratiu


L'Acord UAC, que modifica parcialment el II Acord en el seu punt 4 de l'apartat 6.1.4.1, obre la possibilitat al personal zelador/a i tècnic/a en cures auxiliars d'infermeria (TCAI) que hagi prestat serveis a les UAC a que pugui incorporar aquests serveis prestats a efectes del còmput de l'antiguitat necessària per a l'accés als diferents nivells de carrera professional del G.P. Administratiu, sempre i quan acreditin la percepció del complement d'atenció a l'usuari. Així mateix, aquesta acreditació també serviria pels casos de promoció interna definitiva des de les categories de tècnic/ica en cures auxiliars d'infermeria i de zelador/a a les del G.P. Administratiu a efectes de serveis prestats per a la carrera professional de la nova categoria. 

Per tant, tenim dues vies de reconeixement, una pel personal del G.P Administratiu que ha prestat serveis com a  Zelador/a i/o TCAI d'atenció primària, i una altra per aquell personal que han promocionat definitivament des d'aquestes categories d'atenció primària al G.P. Administratiu.

Actualment, l’aplicatiu SGRH de l’ICS només computa aquests serveis prestats des del 1 de novembre de 2002.

Aquesta interpretació restringeix l’efecte de l’Acord de 30 de juliol de 1990, mitjançant el qual es va crear expressament el complement específic d’atenció a l’usuari al personal zelador/a dels EAP, SEU, SOU i la resta de centres d’atenció primària i pel qual es van començar a retribuir les tasques de: informació i atenció a l’usuari, programació de visites i de proves diagnòstiques, gestió i arxiu de la documentació assistencial, suport als circuits de les prestacions sanitàries, i registre de les dades generades per la Unitat Assistencial i per la Unitat d’Admissions.

En conseqüència, considerem que pot haver-hi personal zelador/a d'atenció primària o aquell personal que hagi promocionat definitivament des de la categoria de zelador/a (a TCAI no es reconeixia encara aquest complement) que estigui afectada per aquesta restricció, i per això demanarem que s'elimini i que s’apliquin els criteris per garantir que en el còmput de serveis prestats es tingui en compte des de la data d’aprovació de l’Acord de 30 de juliol de 1990.

Amb aquesta mesura, a moltes professionals amb serveis prestats de zelador/a en l’àmbit de l’assistència primària de l’ICS us els reconeixerien en les vostres sol·licituds d’accés als diferents nivells de carrera professional en els termes de l'Acord UAC

En conseqüència, a les persones que pugueu estar afectades us recomanem que consulteu la vostra situació específica amb la unitat de carrera professional del vostre àmbit d’atenció primària perquè us informin de les actuacions que podeu portar a terme.

Si voleu realitzar al·legacions al resultat de la campanya de carrera professional de 2019 podeu posar-vos en contacte amb els/les delegades de la Intersindical-CSC a les seccions sindicals de l’ICS.

Escoltem i gestionem demandes, neguits i dubtes de les professionals.

SOM COM TU

divendres, 15 de gener de 2021

Enlluernant l’opacitat a l’ICS

 

Els/les delegades de la Intersindical-CSC a les seccions sindicals de l’ICS vam engegar ara ja fa un any una sèrie de peticions relacionades amb l’accés a la informació pública per poder exercir de forma més eficient els nostres deures.

Entre d’altres, hem demanat, i hem aconseguit, els llistats de les borses de treball corresponents a la darrera baremació feta, és a dir, de la tant comentada baremació del mes de febrer de 2019 que en el moment de la redacció d’aquest article, encara no s’ha actualitzat, fet que pot vulnerar clarament els drets de les persones aspirants a llocs de treball temporal, especialment els interinatges.

Us resumim la cronologia dels fets:

1. Una de les nostres seccions sindicals a l’ICS demana l’accés a la informació sobre els nomenaments fets en el seu àmbit territorial des de la darrera baremació de febrer de 2019.

2. L’ICS ens va negar l’accés a aquesta informació adduint arguments que com va resoldre la Generalitat perjudiquen el dret d’accés del nostre sindicat a la informació sol·licitada.

3. Reclamem a la Generalitat

4. L’ICS demana la desestimació a la Generalitat

5. La nostra secció sindical respon a la petició de desestimació de l’ICS i especifiquem el nostre posicionament.

6. L’ICS torna a demanar la desestimació a la Generalitat i que es traslladi la reclamació als sindicats SATSE i UGT perquè facin les seves consideracions.

7. UGT demana a la Generalitat que es denegui el nostre accés a la informació sol·licitada.

8. La Generalitat resol favorablement la nostra reclamació

9. L’ICS presenta un recurs de reposició a la Generalitat

10. La Generalitat no admet el recurs de reposició de l’ICS

11. L’ICS interposa un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra la resolució de la Generalitat.

12. L’ICS finalment posa a disposició la informació

13. La resta de seccions sindicals de la Intersindical-CSC a l’ICS demanen l’accés a la informació sobre els nomenaments fets en el seu àmbit territorial des de la darrera baremació de febrer de 2019.

14. L’ICS trasllada a Metges de Catalunya, UGT i SATSE la nostra sol·licitud.

15. L’ICS respon que donarà la informació però no tal i com la demanem.

16. Les diferents seccions sindicals de la Intersindical-CSC a l’ICS reinicien les reclamacions contra la resolució de l’ICS.

17.  (novetat 15/01/2020) L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades ens dona la raó en que tenim dret a accedir als nomenaments, i tomba els recursos i posicionaments de UGT i ICS.


Com podeu veure, no només hi ha una opacitat a la informació pública per part de l’ICS sinó que hi ha algun sindicat que també s’alinea amb l’ICS perquè no accedim a la informació.


Les nostres delegades continuen enlluernant aquesta opacitat reclamant davant de la Generalitat per accedir a la informació que necessitem i que per transparència hi tenim dret.


Escoltem i gestionem demandes, neguits i dubtes de les professionals.

SOM COM TUdimecres, 13 de gener de 2021

Festes locals 2021

 


ORDRE TSF/204/2020, de 30 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l'any 2021.

Consulta la teva localitat

PERMISOS MODIFICATS EBEP 2021

La Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021 inclou una disposició final que modifica el redactat dels articles 48 i 49 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP)

Article 48

a) El permís per mort, accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari, d’un familiar dintre del 1er grau de consanguinitat o afinitat té una durada de tres dies hàbils quan el cas es produeix dins la mateixa localitat i cinc dies hàbils quan sigui diferent localitat.

Quan es tracti de mort, accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari, d’un familiar dintre del 2º grau de consanguinitat o afinitat té una durada de dos dies hàbils quan el cas es produeix dins la mateixa localitat i quatre dies hàbils quan sigui diferent localitat.