dimecres, 5 de novembre de 2014

Es perd la confidencialitat de la història clínica. I tu què hi dius?Publica FOCAP

L’aplicació de “Real Decreto 625/2014 de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración”,  obre l’accés dels metges inspectors de l’ICAM a la totalitat de la història clínica de les persones en situació d’incapacitat laboral temporal (IT). Els pacients veuen compromès el seu dret a la intimitat i els metges el nostre deure de confidencialitat.

No és l’únic problema que comporta aquest reial decret. El FoCAP ja va alertar el 22 de gener del 2014 que el projecte de reial decret suposava una nova envestida contra el Sistema Públic de Salut i una pèrdua de drets i de competències dels metges de familia en les baixes laborals. La pròpia Federación de Asociaciones de Inspección de Servicios Sanitarios (FAISS)  també va criticar durament els canvis introduïts en la gestió  de les IT. La CAMFIC s’ha referit al problema en una nota del mes de juny: Els metges de familia de CAMFIC reclamen poder decidir en tot moment sobre les baixes laborals i la incorporació a la feina dels seus pacients. Tanmateix, la dimensió del conflicte sobre la confidencialitat requereix al nostre entendre un pronunciament més enèrgic de les societats científiques dels metges de família.

La defensa de la nostra professionalitat ens condueix a  l’obligació d’informar els pacients i denunciar el fet allà on calgui per aturar l’aplicació d’aquest aspecte de la nova normativa. 


En aquesta línia  Albert Planes ha presentat un escrit davant el Síndic de Greuges demanant que s’interessi pel que considera una vulneració d’un dret essencial dels ciutadans.  Reproduïm l’escrit:

Per la meva professió (soc metge de família de l’ICS) conec que des de fa poc s’ha facilitat als metges inspectors de l’ICAM (Institut Català d’Avaluacions Mèdiques) accés a les històries clíniques informatitzades dels pacients atesos per l’ICS. Està previst ampliar aquest accés a la totalitat d’historials clínics dels pacients.

La història clínica recull dades íntimes sobre la salut de les persones, com a suport per a la seva atenció clínica. Les persones revelen aquestes dades als professionals sanitaris que les atenen en la confiança que seran usades, en el seu benefici, per a una millor atenció. Ho fan en la confiança que els professionals, atenent al seu deure de secret, no les revelaran a tercers que no estiguin implicats en l’atenció clínica.

Així ho estableixen el raonament ètic i diverses normes legals i deontològiques. El mateix Departament de Salut ho deixa clar en el document de “Drets i deures”, que en l’apartat del Dret a la confidencialitat de la informació diu: “L’accés a les dades només el poden tenir els professionals sanitaris relacionats directament amb l’atenció dels pacients. No es poden facilitar dades a altres professionals”.

Permetre que metges en funció d’inspecció d’incapacitat laboral (sovint a requeriment de les mútues patronals que tenen assignat el pagament d’aquesta prestació) accedeixin a aquestes dades és atemptar contra el dret a la intimitat de les persones. Posa en perill, també, la necessària confiança dels pacients en els professionals que els atenen.

D’altra banda em posa, com a metge de família (a mi i a la resta de professionals sanitaris) davant un conflicte legal i ètic de difícil resolució. Si faig constar a la història informatitzada tot el que el pacient m’explica i és necessari per a la seva atenció, poso en perill la seva intimitat ja que un tercer (no implicat en l’atenció i sense coneixement ni autorització del pacient) hi podrà accedir. Si no escric tot el que el pacient m’explica, poso en perill la qualitat de les dades de la història clínica i la bona atenció del propi pacient.

El Departament de Salut està donant accés, als metges inspectors de l’ICAM, a les històries clíniques dels pacients suposadament per a donar compliment al previst en el recent Real Decreto 625/2014. En cap lloc del mateix s’especifica l’accés a la història clínica.

És important, i respectable, la tasca dels metges inspectors de l’ICAM. És de justícia social que els metges clínics hi col·laborem quan se’ns requereixi, facilitant, amb coneixement del pacient, les dades que precisin per a la seva funció, però això es pot fer perfectament informant-los del que precisen i no pas donant-los accés a la història clínica del pacient.

En aquest mateix sentit és rellevant el comunicat que en el seu dia ja va emetre la FAISS (Federación de Asociaciones de Inspección de Servicios Sanitarios), en el que deia literalment: “Debe aclararse aún más la redacción del articulado para que no se interprete que el acceso a la información clínica del proceso de IT en cuestión franquea la puerta a la totalidad de la Historia Clínica Electrónica (HCE) de todos los trabajadores. Como ya dijimos en anteriores comunicados, ello sería ilegal y desproporcionado para los fines buscados y conculcaría la privacidad ciudadana. Para el control económico de la baja por IT, el acceso a la información clínica debe restringirse exclusivamente a la relacionada con el proceso que origina dicha baja laboral: partes de IT, informes de pruebas y tratamientos o informes específicos justificados son más que suficientes para este fin”.

Mostro la meva disposició a ampliar-vos la informació i els raonaments legals i ètics si fos necessari. Igualment resto a la seva millor opinió sobre la conveniència de posar el cas en coneixement de l’Agència de Protecció de Dades, que deixo al seu millor criteri. Li comunico també que he demanat la protecció i actuació del Col·legi de Metges de Barcelona, fent arribar un escrit a la seva Junta així com a la Comissió Deontològica.

Entenent que s’està comprometent un dret essencial (intimitat respecte a dades de salut) li prego actuï amb la màxima diligència que li sigui possible.

Ben cordialment
Albert Planes Magrinyà

Cap comentari:

Publica un comentari