dilluns, 27 de juliol de 2020

Zelador/a d’atenció directa com a personal de risc alt

Tant aquells usuaris que en algun moment hem sigut atesos a un Hospital o bé algun dels nostres familiars, així com tot el personal dels hospitals, som coneixedors de la importància de la figura del zelador/a des del primer moment que els/les pacients entrem per la porta. Són les primeres professionals que entre d’altres, ens reben, ens traslladen als diferents serveis, col·laboren en la nostra mobilització i en la nostra higiene, amb un contacte directe i gairebé permanent en la traçabilitat de la nostra estància en els Hospitals.

Les funcions del Zelador/a  estan regulades des del 2008 en el Pacte de la Mesa sectorial de Negociació de Sanitat sobre l’ordenació i la classificació del personal estatutari de l’ICS, amb el qual es volia tancar la transitorietat de les disposicions relatives a categories professionals de personal estatutari i a les funcions de les mateixes contingudes a l’Estatut de personal no sanitari de les institucions sanitàries de la Seguretat Social aprovat per l'Ordre de 5 de juliol de 1971, i les disposicions que el modifiquen, el complementen i desenvolupen. Queden encara subjectes a aquest estatut preconstitucional altres figures com la d’encarregat de zeladors/es, o cap de personal subaltern.

Si es fa una lectura de les seves funcions (10 apartats molt oberts i indeterminats) s’entén de seguida que es tracta d’una figura polivalent i estratègica en tots els serveis de qualsevol Hospital, i quan es viu en primera persona encara més.

La gran majoria dels llocs de treball de zelador/a als Hospitals són d’atenció directa a la persona malalta i, per tant, aquests llocs de treball haurien de considerar-se d’alt risc de forma immediata i dotar-los dels equips de protecció individual que siguin adients per les seves tasques d’atenció directa. Tanmateix, estan classificats dintre de l’àrea de gestió i serveis cosa que entra en contradicció no només amb la ubicació real en l’organigrama dels Hospitals sinó també perquè ja existeixen reconeixements de qualificacions professionals que inclouen aquests professionals en la família professional de Sanitat.

Així doncs, no només és lícit que els zeladors/es siguin reconeguts com a personal d’alt risc sinó que també cal una actualització retributiva, i una reformulació tant de la seva agrupació professional, passant del grup professional 5 al grup professional 4, com de la seva categoria professional adscrivint-la a l’àrea sanitària.

Cap comentari:

Publica un comentari