dijous, 14 de març de 2013

La Inspecció Sanitària denuncia l'intent de privatització del control de les baixes per malaltia


Publica Acta sanitaria
Després que hagués conegut l'esborrany de projecte de Reial Decret destinat a modificar la gestió i el control de la incapacitat temporal (IT), la Federació d'Associacions d'Inspecció de Serveis Sanitaris (FAISS) ha elaborat un dur informe doncs, des del seu punt de vista, es retallen drets dels treballadors, es burocratitza el procediment, s'aparta a la Inspecció de Serveis Sanitaris, es facilita l'accés indiscriminat a la Història Clínica Electrònica per elements aliens al Sistema Sanitari, i, sobretot, es lliura el control de la IT a les Mútues Empresarials.
L'esborrany de l'esmentat projecte de Reial Decret (que publiquem com a document en aquest número), ha suscitat la natural preocupació entre les forces socials, organitzacions professionals i la ciutadania en general, sobretot per la minva de drets, i la manca de garanties per el treballador, d'aplicar en els termes en què es troba actualment redactat. En vista d'aquestes crítiques, la FAISS, els integrants tenen com tasca l'ésser garants de les prestacions del sistema sanitari, ha realitzat la seva pròpia anàlisi del text conegut, sobre el contingut ha elaborat un informe amb una sèrie de consideracions i al·legacions a tenir en compte.

Consideracions de la FAISS
En general, la FAISS considera que s'està davant d'un RD especialment orientat a que les Mútues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social (MATMPSS), que gestionen prop del 80% de la IT per contingències comunes, siguin les que dirigeixin aquesta prestació i actuïn com a autoritat de control de la mateixa, ignorant les pròpies competències dels Serveis Autonòmics o Regionals de Salut (SRS) que conformen el Sistema Nacional de Salut (SNS), actuant fins i tot per sobre del propi Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) que, en alguns aspectes, també queda subordinat. Amb aquesta circumstància, assenyala la FAISS, es perverteix el sistema, i que hauria de ser controlat, es converteix en controlador.
D'altra banda, la Fais estima que, amb la cobertura de la seva consideració legal de caràcter públic, com a entitats col·laboradores de la Seguretat Social, es pretén que aquestes "associacions d'empresaris" que són les MATEPSS es converteixin en aquest sistema social en les equivalents de les concessions administratives sanitàries privades del SNS. En aquest sentit, aquest projecte de RD obre una possible via a la privatització de l'assistència sanitària dels treballadors com, en el seu moment ho va fer la Llei 15/1997, de 25 d'abril, sobre habilitació de noves formes de gestió del SNS, l'abast no s'entreveia.
A més, insisteix la FAISS, el nou procediment proposat no només no redueix la burocratització sinó que la potència, especialment per al metge de família o d'Atenció Primària (MAP). El sistema de grups i taules de durada que dissenya el RD resulta complex i confús, i el nombre d'informes és excessiu i redundant. Igual passa amb la gestió de propostes d'Alta directament al Centre de Salut (CS) per part de múltiples oficines de diferents MATMPSS (davant d'un únic interlocutor que representa la Inspecció Sanitària, actualment) i que pot redundar en font de conflictes i inseguretat jurídica tant per MAP, com per a pacients.
Per a la FAISS, el projecte està carregat de prejudici d'incompetència cap als MAP, alhora que generalitza una presumpció de frau per part dels treballadors, imputant-los la càrrega de la prova que segueixen malalts o la injustificació de les incompareixences, en una retallada de drets sense precedents.
Amb l'únic argument, poc creïble, d'estalvi de costos, es minoren les funcions de control i autoritat que exerceix sobre aquesta prestació sanitària la Inspecció de Serveis Sanitaris (ISS) de l'SNS, fins gairebé ignorar en la seva redacció. Aquest fet suposa, a la pràctica, una desaparició i liquidació de funcions de la ISS, possiblement irrecuperables en la gestió de la IT, a favor de les MATMPSS i el seu personal, que no té la condició de funcionari o estatutari, i per tant sense la possibilitat de ser considerat autoritat o agent d'aquesta. El seu actual redacció no només canviaria bona part de les funcions actuals de la ISS en la majoria de les comunitats autònomes, sinó que fins i tot en algunes com Andalusia (UMVI, Unitat Mèdica de Valoració d'Incapacitats) o Catalunya (ICAM, Institut Català d'Avaluacions Mèdiques), obligaria a la reconversió de bona part dels seus efectius, obviant i menyspreant la seva capacitat autoorganitzativa.
I és que amb l'excusa del control de la IT, el RD realitza contínues intromissions en la capacitat organitzativa dels serveis de salut de les comunitats autònomes (CCAA). A més, no hi ha al·lusió al Consell Interterritorial del SNS (CISNS) depreciant-lo com a element integrador i coordinador dels diferents SRS, menysvalorant en aquest tema l'economia d'escala, al contrari del que passa amb la central de compres farmacèutica.
Amb l'excusa del control de la prestació econòmica de la IT, es pretén alliberar l'accés integral a la Història Clínica Electrònica (HCE) per les entitats gestores d'aquella: INSS, Institut Social de la Marina (ISM), MATMPSS. Per contra, els MAP i la Inspecció de Serveis Sanitaris no tenen accés als historials de treballadors de INSS i MATMPSS, sent opaca per al SNS bona part de la patologia laboral dels seus pacients i el possible origen professional de moltes contingències comunes.

Cap comentari:

Publica un comentari