dilluns, 17 de desembre de 2018

Acord retributiu 2019


Pujada salarial fixa pel 2019 d’un 2’25%.

Previsiblement es farà mitjançant un Real Decreto, i a partir de l’1 de gener de 2019.

A aquesta pujada fixa es podria sumar una altra variable d’un 0’25%, lligada a l’evolució del PIB i un altre 0’25% procedent de fons addicionals.

En un escenari de màxims, la pujada salarial podria arribar al 2’75%, encara que per això el PIB hauria de créixer un 2’5% i la previsió és que ho faci un 2’3%.


dimecres, 12 de desembre de 2018

JA TOCA, Revertim les retallades,


Des de la Intersindical-CSC, sempre hem tingut la convicció que sense la mobilització no es podien revertir les retallades i millorar les condicions laborals.
Per aquest motiu vam convocar la vaga del 29N, que juntament a d’altres mobilitzacions de l’Atenció Primària, ens han permès iniciar el camí de la recuperació de les condicions laborals perdudes des del 2010.


COM ESTÀ LA SITUACIÓ EN AQUEST MOMENT

Recuperació de pagues del 2013 i 2014

dimarts, 11 de desembre de 2018

Ja podem reclamar l’IRPF de maternitat i paternitat

La Secció Segona de la Sala III, del Contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem ha establert com a doctrina que “les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques”.D’aquesta manera, el Tribunal Suprem considera que la prestació per maternitat a càrrec de l’Institut Nacional de la Seguretat Social pot considerar-se com un dels supòsits previstos per l’article 7.h de la Llei de l’IRPF, en el qual es disposa que “tanmateix estaran exemptes la resta de prestacions públiques per naixement, part o adopció múltiple, adopció, fills a càrrec i orfandat”.

dilluns, 3 de desembre de 2018

Dodecàleg conjunt per millorar l’atenció primària


Pel seu interès us fem arribar aquest conjunt de mesures per millorar l’Atenció Primària, que han de fet de manera conjunta:


  1. Increment del pressupost per a l’Atenció Primària (entesa com a Equips d’Atenció Primària) fins al 25% de la despesa en el Sistema Sanitari. Que aquest increment sigui del 20% ja en els pressupostos de l’any 2019.
  2. Recuperar la dotació de personal (metgesses, infermeres, personal administratiu i treballadores socials) que els EAP tenien l’any 2010, dotant-los amb personal suficient, i cobrint absències per baixes, vacances, jubilacions i altres. Plantejar un increment suplementari d’infermeres de primària per fer front a l’envelliment poblacional i a les necessitats d’atenció domiciliaria.
  3. Condicions de treball dignes per a tot el personal dels EAP. Contractes mínims d’un any i accés de totes les professionals a la carrera professional, independentment del tipus de contractació.

dijous, 22 de novembre de 2018

II CONVENI COL•LECTIU DE TREBALL DELS HOSPITALS D’AGUTS, CENTRES D’ATENCIÓ PRIMÀRIA, CENTRES SOCIOSANITARIS I CENTRES DE SALUT MENTAL CONCERTATS AMB CATSALUT


S’ha signat el II Conveni Col·lectiu del Sanitat Concertada (SISCAT) sense que hagi obtingut el vist i plau de la totalitat de les organitzacions sindicals presents en la mesa de negociació.

Els principals aspectes són:

Vigència
L’acord és vigent pel període 2017-2020 i permet 2 anys més d’ultraactivitat que significa allargar la seva vigència, si s’escau, fins al 2022. Afectació a 50.000 professionals.

Complement voluntari en situació d’Incapacitat temporal
Es complementa fins a la percepció del 100% de les retribucions.

Increment retributiu
Equiparació amb la Funció Pública pel que fa als increments retributius:

Any
Increment retributiu
Observacions
2018
1,70% (des de gener) + 0,25% (des de juliol)
Endarreriments 1r trimestre de 2019
2019
2,25% fix
+ un % variable pendent de concretar
2020
2,00% fix
+ un % variable pendent de concretar

dilluns, 19 de novembre de 2018

29N VAGA Atenció Primària de l'ICS


La Intersindical-CSC convoquem VAGA el 29 de Novembre de l’Atenció Primària de l’ICS, vaga de 24 hores, d’ afectació a tot el personal i totes les categories.

La vaga es farà el dia 29 de novembre del 2018, des de les 00 hores del dia 29 de novembre fins a les 23,59 hores del mateix dia, en tots els dispositius d’atenció primària (centres d’atenció primària, centres d’atenció continuada i urgent (CUAP i PAC), unitats d’atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR) i PADES, personal de l’ICS que presta serveis a centres penitenciaris i altres dispositius de l'àmbit d’atenció primària gestionats per  l’Institut Català de la Salut.

Real Decreto Prescripció Infermeria


Ha estat publicat al BOE el Real Decreto 1302/2018, de 22 d’octubre, pel qual es regula la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà per infermeres i infermers.

Les infermeres i infermers (acreditats per l'òrgan competent) en l’exercici de la seva activitat professional podran indicar, usar i autoritzar la dispensació de medicaments subjectes a prescripció mèdica (validació mèdica prèvia) mitjançant la corresponent ordre de dispensació i conforme a protocols o guies de practica clínica i assistencial.

Requisits de les Infermeres i Infermers:

Cures Generals:

Titol de Graduat en Infermeria. Diplomat en Infermeria o Ajudant Tècnic Sanitari o equivalent.

Cures Especialitzades:

Titol de Graduat en Infermeria, Diplomat en Infermeria o Ajudant Tècnic Sanitari o equivalent, així com el títol d’infermer/a especialista segons RD 450/2005 de 22 d’abril sobre especialitats d’infermeria.

A més reunir un d’aquests requisits (en tots dos casos):

a) Acreditació d’experiència professional mínima d’1 any.
b) Superació d’un curs d’adaptació adequat ofert per l’Administració sanitària de forma gratuïta.
dijous, 18 d’octubre de 2018

Decret Llei sobre l'increment retributiu per al 2018 i el règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal aplicable al personal del sector públic.


Aquest Decret llei entra en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

·         El Govern aprova el decret per fer efectiu l’increment retributiu de l’1’95% dels treballadors i treballadores públics

·         100% de la retribució en cas de baixa laboral
dimarts, 9 d’octubre de 2018

El Tribunal Suprem estableix que les prestacions per maternitat estan exemptes de l’IRPF


La Secció Segona de la Sala III, del Contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem ha establert com a doctrina que “les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques”.
D’aquesta manera, el Tribunal Suprem considera que la prestació per maternitat a càrrec de l’Institut Nacional de la Seguretat Social pot considerar-se com un dels supòsits previstos per l’article 7.h de la Llei de l’IRPF, en el qual es disposa que “tanmateix estaran exemptes la resta de prestacions públiques per naixement, part o adopció múltiple, adopció, fills a càrrec i orfandat”.

Per tant, d’acord amb aquesta sentència, les persones que hagin gaudit d’una prestació per maternitat i hagin tributat l’impost de l’IRPF, podran reclamar-ne la seva devolució.

Entenem que tot i que la sentència únicament fa referència a la prestació per maternitat, també és extensible al de paternitat.

Com podem reclamar l’IRPF pagat indegudament?

dimecres, 3 d’octubre de 2018

Convocatòries TCAI-LLIURE-2018 i DSI-LLIURE-2018 ICSHan estat publicades al DOGC de data 3 d’octubre de 2018, les convocatòries de torn lliure de professionals d’Infermeria i de Tcai.

TCAI-LLIURE-2018

Identificació de la convocatòria: TCAI-LLIURE-2018

Nombre de places: 1588

Termini d'inscripció: Des del dia 04/10/2018 fins el dia 23/10/2018

DSI-LLIURE-2018
Identificació de la convocatòria: DSI-LLIURE-2018
Nombre de places: 3301
Termini d'inscripció: Des del dia 04/10/2018 fins el dia 23/10/2018