dimarts, 25 de juny de 2019

La I-CSC reclamem un pla per recuperar la gestió dels serveis públics


El Parlament de Catalunya està tramitant un projecte de llei de contractes de serveis a les persones amb l’objectiu de regular les externalitzacions dels serveis públics per part de totes les administracions catalanes via contractació.
La Intersindical-CSC apostem per la defensa dels serveis públics i, per tant, considerem que els serveis públics els ha de prestar de forma prioritària el sector públic directament, garantint la qualitat dels serveis i principis com l’equitat, la transparència, l’accés universal i la justícia social.  Per aquests motius no podem estar d’acord en una regulació només encarada a l’externalització dels serveis públics adreçats a les persones.

Els darrers anys s’han externalitzat i privatitzat molts serveis públics, tant per part de la Generalitat de Catalunya com de les administracions locals catalanes amb l’excusa de la crisi econòmica, una agudització d’una tendència prèvia i que situa a Catalunya com un dels països de l’entorn amb més serveis públics gestionats per ens privats.  Una vegada la situació ja no és crítica i no es té aquesta motivació cal iniciar un procés per revertir les externalitzacions i recuperar la gestió directa dels serveis públics.
Per això no podem donar suport a una llei que regula la contractació de serveis a les persones, si aquesta no va acompanyada d’un pla integral de mesures que garanteixi i blindi el sector públic, i reverteixi les privatitzacions patides les darreres dècades.  Cal un pla de retorn al sector públic la gestió directa dels serveis públics.
És sabut que l’externalització dels serveis comporta la precarització dels drets laborals dels treballadors, i sovint també comporta l’empitjorament de la qualitat dels serveis oferts, així com un cost superior per a l’administració.
Cal aprovar mesures efectives que frenin l’externalització dels serveis públics, que garanteixin la reversió de les privatitzacions. L’externalització de determinats serveis només pot ser justificada en casos molt excepcionals en què l’administració no pugui prestar el servei, obligant a les empreses a equiparar drets laborals dels seus treballadors als dels treballadors del sector públic, i prioritzant mecanismes com la concertació social en què les entitats i cooperatives que l’assumeixin no n’obtinguin un lucre privat i barrant el pas efectivament a les grans empreses.
Cal que, en el cas que esdevingui impossible aquesta gestió directa, s’estableixin mecanismes on sigui imprescindible justificar els motius de l’externalització i la durada màxima d’aquesta externalització. També mecanismes de control sobre la qualitat del servei i de control que els drets laborals dels treballadors i les treballadores es respectin i no siguin malmesos, garantint els recursos necessaris perquè les administracions puguin fiscalitzar el desenvolupament del servei.
Des de la Intersindical-CSC considerem que aquesta matèria és central per l’avenç de l’estat del benestar en el marc de construcció de la República Catalana i per això cal ser crítics amb aquesta llei des del rigor [i fugint de populismes, partidismes i arguments poc rigorosos]. En cas de ser necessària per regular els àmbits que, subsidiàriament i excepcionalment requereixin d’una externalització puntual i justificada, la llei ha d’anar inclosa en un pla global que aposti per la internalització de serveis, la priorització dels concerts sobre els contractes, l’equiparació de drets entre treballadors públics i dels ens que prestin el servei, i la dotació dels recursos necessaris per fer-ne un seguiment.
Així mateix, des de la Intersindical-CSC obrirem un procés participatiu a l’afiliació per tal que es posicioni sobre aquesta matèria i elaborem una proposta global de gestió dels serveis públics.

dimecres, 19 de juny de 2019

La Intersindical-CSC sol·licita el seu pronunciament a l'Assessoria Jurídica de l'ICS pel Curs de Programació per motius

dimarts, 18 de juny de 2019

CONVOCATÒRIA TSFADM-PI-2016


Han sortit publicats els resultats definitius de la fase de concurs de mèrits  de la convocatòria TSFADM-PI-2016.
Accediu a la diligència.

dijous, 13 de juny de 2019

Queixa al Síndic per la PI-2016


La Intersindical-CSC formula una queixa al Síndic de Greuges per la demora de les convocatòries PI-2016 de l'ICS:

Donat que les convocatòries TSFADM-PI-2016, TGFADM-PI-2016, ADM-PI-2016, i AUXADM-PI-2016, publicades al DOGC el 22 de desembre, a data d’avui, 12 de juny de 2019, continuen en la fase de Publicació provisional de la puntuació de la valoració de mèrits hem fet la següent queixa al Síndic de Greuges.

  • Han passat gairebé 2 anys i mig des de la publicació i les persones aspirants a les diferents convocatòries encara no sabem si guanyaran plaça, més enllà del perjudici econòmic sofert per la dilació del procés d’oposicions.
  • Considerem que el temps entre la publicació de la convocatòria al DOGC i la incorporació a la plaça d’oposicions guanyada s’està demorant excessivament.
  • Per això demanem que sol·liciti a l’ICS que s’afanyi en tancar els processos selectius en un temps raonable i que emplaci als òrgans corresponents a determinar el compromís per llei d’un temps màxim de durada dels processos de selecció de places.

Us encomiem a fer la vostra queixa personalment per a fer el màxim de pressió: https://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=90

CONVOCATÒRIA AUX.HOT-LLIURE-2019

Us informem que a sortit publicada al DOGC convocatòria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria d'auxiliar d'hoteleria (AUX. HOT. LLIURE-2019). Amb un total de 81 places corresponents a l'oferta d'ocupació pública addicional per a l'estabilització i la consolidació de l'ocupació temporal de l'institut Català de la Salut (DOGC núm. 7525, de 29.12.2017), de les quals 6 estan reservades a persones amb discapacitat legal reconeguda.
El termini per fer la inscripció és de 20 dies naturals comptadors des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria al DOGC.

Podeu consultar tota la informació aquí.

dimecres, 12 de juny de 2019

CONVOCATÒRIA TDPI LLIURE-2019


Us informem que a sortit publicada al DOGC la convocatòria específica per proveir places bàsiques de la categoria de tècnic/a especialista de grau superior sanitari en imatge per al diagnòstic (subgrup C1) (codi d'identificació TDPI LLIURE-2019). Amb un total de 131 places: 20 corresponents a l'oferta ordinària d'ocupació per a l'exercici 2017 i 111 places corresponents a l'oferta d'ocupació pública addicional per l'estabilització i la consolidació de l'ocupació temporal de l'institut Català de la Salut (DOGC núm. 7525, de 29.12.2017), de les quals 9 places estan reservades a persones amb discapacitat legal reconeguda.
El termini per fer la inscripció és de 20 dies naturals comptadors des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria al DOGC.

Podeu consultar tota la informació aquí.

dimarts, 11 de juny de 2019

Resultat de la 1a prova ZEL.LLIURE-2018

Ha sortit publicada la diligència que dóna publicitat del resultat de la 1a prova de la convocatòria. Accedeix-hi

S'obre un termini de 10 dies hàbils, el qual s’iniciarà del dia 12 de juny de 2019 i finalitzarà el dia 26 de juny de 2019, ambdós inclosos, per tal que les persones interessades que considerin que hi ha una errada en la puntuació publicada puguin formular, tant sols a aquestes efectes, les al·legacions corresponents. 
En el decurs de la setmana del 2 al 6 de setembre de 2019, la diligència mitjançant la qual es convocarà la prova de coneixements de llengua catalana, adreçada a aquelles persones que no hagin acreditat estar en possessió del nivell de català corresponent.

dilluns, 3 de juny de 2019

Resultat plantilla provisional Convocartoria TCAI-LLIURE-2018

Ha sortit publicada la plantilla provisional amb les respostes correctes del primer exercici (qüestionari de 59 preguntes tipus test) i del segon exercici (3 supòsits pràctics amb 21 preguntes) corresponents a la primera prova de oposició de la convocatòria amb número d'identificació TCAI-LLIURE-2018. Podeu comprovar-ho aquí.

També us recordem  que s'obre un termini de 10 dies hàbils, d’acord amb el que estableix el punt 8.1.1 de les bases de la convocatòria, que s'iniciarà el dia 4 de juny de 2019 i finalitzarà el dia 18 de juny de 2019, ambdós inclosos, per tal que les persones aspirants puguin formular les al·legacions que considerin oportunes, en els termes establerts en la base 1.10 de les bases generals anteriorment esmentades.