dilluns, 27 de gener de 2020

SOBRE L'INCREMENT RETRIBUTIU DE TREBALLADORS/ES PÚBLICS/QUES 2020

La Intersindical-CSC considera del tot insuficient la pujada salarial del 2% prevista pel personal del sector públic el 2020 per eixugar la pèrdua de poder adquisitiu patida des de l’inici de la darrera crisi econòmica.
També som contraris a l’estatalització de la negociació col·lectiva, imposada per l’Estat i els sindicats espanyols, que deixa un marge de negociació gairebé nul a la resta d’administracions públiques. Recordem per exemple que l’IPC català sempre sol ser més alt que l’espanyol (una dècima més el 2019). Si aquí treballem, aquí decidim: no volem perdre més poder adquisitiu!

dilluns, 13 de gener de 2020

Situació 2020: retorn pagues, DPO


  • Recuperació aquest 2020, del  60% restant de  la paga extra pendent del 2013. Queda per determinar en quin moment es farà efectiu aquest rescabalament.
  • DPO: Recuperació el 100% del seu import  íntegre.
  • Pujada salarial fixa pel 2020 d’un 2%. Previsiblement es farà mitjançant un Real Decreto,  retroactiu a partir de l’1 de gener d'enguany.dimarts, 7 de gener de 2020

El permís de paternitat s'amplia a 12 setmanes el 2020


Les primeres quatre setmanes han de ser immediatament posteriors al part, mentre que la resta es pot repartir
A partir de l'1 de gener del 2020, el permís de paternitat s'amplia a dotze setmanes, en comptes de les vuit que hi ha ara. Legalment, és un permís per al "progenitor diferent de la mare biològica".
Aquest permís, retribuït al 100%, és intransferible. Encara que el pare hi renunciï, no el pot cedir a la mare.
Les quatre primeres setmanes s'han de fer immediatament després del part, per tenir cura de la criatura i de la mare. Els dos progenitors tindran permís simultàniament.
Les altres vuit setmanes es poden fer a continuació o anar-les repartint durant el primer any del fill.

Mesa General de Negociació (MEPAG) 13 de desembre

MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DE 13 DE DESEMBRE

Repartiment del fons addicional de 2019
La Intersindical-CSC ja vam criticar en el seu moment l’estatalització de la negociació col·lectiva en vincular qualsevol acord en matèria retributiva al que es decideixi a Madrid entre els sindicats d’obediència espanyola i el Govern de torn. Això allunya els acords assolits de la realitat del nostre país: increment de l’IPC, PIB...
Doncs bé, aquest any s’havia de repartir un 0,25 % d’increment per mitjà del fons addicional. La reunió de la MEPAG va acabar sense acord entre l’Administració i la part social i de manera unilateral l’Administració ha decidit portar la seva proposta al Govern de la Generalitat.

Aquesta proposta contempla dues vessants:

La primera és repartir ara uns 2,4 milions d’€ a millores dels nivells mínims, cosa que té tot el suport de la Intersindical-CSC i que enllaça amb la nostra reivindicació d’un salari mínim català de 1300 €, i a solucionar deficiències de complements salarials detectades al llarg del temps d’alguns cossos generals i altres d’específics que al nostre entendre s’haurien de corregir via pressupostos públics.
La segona i en la que la Intersindical-CSC no podem estar gens d’acord és la decisió de destinar el 2020 els 11 milions d’€ restants del fons addicional al Pla de pensions del personal de la Generalitat. En el nostre moment ja ens vam posicionar en contra de qualsevol Pla de pensions lligat a fons d’inversions privats ja que creiem que les pensions han de ser sufragades pels pressupostos públics.

Continuem treballant per millorar les condicions dels treballadors i treballadores públiques!