divendres, 23 de març de 2012

LLEI D'ACOMPANYAMENT DELS PRESSUPOSTOS

Avui ha estat publicada la Llei d'acompanyament dels pressupostos. Entrarà en vigor demà.BREU RESUM SOBRE LES MESURES DE RETALLADES QUE ENS AFECTEN AL PERSONAL DE L’ICS

Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics. (Llei d’acompanyament de pressupostos). Publicació al DOGC número 6094 de 23 de març de 2012.

Aquestes mesures entren en vigència a partir de l’endemà de la publicació al DOGC, per tant el dia 24 de març. Pel que fa a dies de lliure disposició, dies addicionals de vacances...s’haurà de tenir en compte, que fins l’entrada en vigència de l’esmentada Llei 5/2012, ha de prevaldre la normativa anterior.
Establiment d’una excedència voluntària amb reserva del lloc de treball: Es proposa una excedència d’un termini mínim d’1 any i màxim de 3 anys amb reserva del lloc de treball, còmput de triennis i drets de previsió social.

Durant els tres anys següents a l’entrada en vigor d‘aquesta llei, ... el personal estatutari de l'Institut Català de la Salut, té dret a gaudir d'un període d'excedència voluntària d'una durada mínima d'un any i màxima de tres durant el qual es tindrà dret a la reserva del lloc de treball i al còmput del temps a efectes de triennis i grau personal.

Supressió de les millores per Incapacitat temporal (IT)
Amb efectes a partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei i amb caràcter indefinit, se suspenen els acords i pactes sindicals relatius al reconeixement de millores econòmiques directes destinades a completar la prestació per incapacitat temporal per contingències comunes del règim de previsió social d'aplicació.

Modificació de la retribució durant el primer any de reducció de jornada per tenir cura de fill.
Sense perjudici de l’establert a l’article 26 a) de la Llei 8/2006, les persones que per raó de guarda legal tinguin cura directa d’un menor de 12 anys, poden gaudir d’una reducció de jornada d’un terç o la meitat amb la reducció proporcional de retribucions. Només quan les necessitats dels serveis ho permetin, aquesta reducció de jornada podrà ser d’almenys un vuitè i fins com a màxim la meitat de la jornada."

Modificació dels dies d’assumptes personals.
Es podrà disposar de sis dies de permís l’any, com a màxim, per assumptes personals sense justificació. La concessió d’aquests dies de permís serà subordinada a les necessitats del servei i en tots els casos caldrà garantir que la mateixa unitat orgànica on es presten els serveis assumirà sense dany per a terceres persones o per la pròpia organització les tasques del funcionari al qual es concedeix el permís.
Sens perjudici de l’anterior, els funcionaris tenen dret a gaudir de dos dies addicionals en complir el sisè trienni, dret que s’incrementa en un dia addicional per cada trienni complert a partir del vuitè.

Supressió dels dies addicionals de vacances (premis per antiguitat).
Amb efectes a partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei i amb caràcter indefinit, se suspenen els acords i pactes sindicals que estableixin qualsevol sistema de premis vinculats als anys de serveis prestats consistents en el gaudiment de dies addicionals de vacances.

Regulació del complement per nombre d’assegurats del personal de contingent i zona de l’ICS.
El contingent màxim previst a l’article 111.4 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Decret 2065/1974, de 30 de maig, que es pot assignar al personal estatutari de l’Institut Català de la Salut que percep els seus havers per sistema de contingent i zona resta fitxat en el nombre de cartilles següents:


Contingent màxim
Medicina General
1.250 cartilles
Especialitats 1r grup
21.000 cartilles
Especialitats 2n grup
42.000 cartilles
Especialitats 3r grup
84.000 cartilles
Pediatres
3.750 cartilles
Tocòlegs
19.000 cartilles
Practicants / ATS
2.500 cartilles
Llevadors
9.500 cartilles

Efectes econòmics dels nous nivells de carrera professional assignats al personal estatutari de l’Institut Català de la Salut.
A partir de la finalització de la convocatòria d’assignació de nivells de carrera professional del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut, aprovada per Resolució del Director Gerent de l’Institut Català de la Salut de 17 de novembre de 2010 (DOGC núm. 5764, de 26 de novembre), les noves convocatòries es resoldran dins l’any següent a la finalització del període de presentació de sol•licituds i produiran efectes econòmics des del dia 1 de gener de l’any següent a la data de la resolució d’assignació.

Reassignació funcional de determinats empleats públics. (No inclòs a la Proposta incial)
Amb la finalitat de fer més eficient la gestió dels recursos destinats a la sanitat pública, el Departament de Salut, el Servei Català de la Salut, l’Institut Català de la Salut i les entitats del sector públic de l’Administració de la Generalitat que hi estan vinculades, en el marc de convenis de col·laboració interadministrativa per al desenvolupament de projectes d’interès comú, identificats i amb l’informe previ del departament competent en matèria de funció pública, poden dur a terme reassignacions funcionals d’empleats públics, tant per a tasques assistencials com no assistencials, d’acord amb la normativa laboral i de funció pública aplicable.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada