dijous, 8 de març de 2012

REDUCCIÓ DEL SALARI DEL 3%: Com ens ho volen aplicar


Segons l’Acord del Govern, de 28 de febrer, pel qual s’adopten mesures excepcionals de reducció de les despeses de personal per a l’exercici pressupostari del 2012:
Es redueixen, en un import equivalent al 6% del total de les retribucions integres percebudes durant el primer semestre de 2012, les retribucions del personal, estatutari, eventual i laboral. Aquest efectes es consideren retribucions integres les percebudes amb caràcter fix i periòdic.

Pel que fa al personal funcionari, estatutari i eventual, la reducció retributiva esmentada s’aplicarà mitjançant la deducció de l’import corresponent al complement específic addicional del mes de juny de 2012, respectant els períodes meritats a la data d’entrada en vigor d’aquest Acord (1 de març).
En el cas que aquesta deducció sigui insuficient per completar la reducció retributiva prevista, la part restant es deduirà del complement específic o equivalent del mes de juny de 2012.
Finalment, en els casos en què sigui necessari, la deducció restant s’aplicarà al complement específic o equivalent del mes de juliol de 2012.
Es redueix el 50% de l’import equivalent a una paga extraordinària en les retribucions del mes de juny de 2012 i el 50% del mateix import en les retribucions del mes de desembre del 2012, al President de la Generalitat, la Vicepresidenta, els consellers del Govern de la Generalitat i els alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat i assimilats orgànicament.
Es redueix el 50% de l’import equivalent a una paga extraordinària en les retribucions del mes de juny de 2012 i el 50% del mateix import en les retribucions del mes de desembre del 2012, al personal directiu del sector públic contractat en règim laboral.
La Intersindical-CSC considera discriminatori que al personal, estatutari, eventual i laboral se li apliqui tota la reducció al mes de juny mentre que als membres de Govern, alts càrrecs i personal directiu se’ls hi apliqui fraccionada en dos terminis.
Si el que es busca, tal com diu l’Acord, és simplement reduir el dèficit perquè no se’ns aplica  igualment en dos terminis, que seria menys traumàtic per a les nostres butxaques?
Si el problema és de liquiditat, encara que l’Acord no ho diu, perquè tots els membres de Govern, alts càrrecs i personal directiu no se’ls aplica aquesta reducció en un sol termini?


Cap comentari:

Publica un comentari