divendres, 15 de març de 2013

Els usuaris dels serveis sanitaris públics continuen mostrant un alt grau de satisfacció


Publica gencat.cat
L’enquesta de satisfacció dels usuaris del serveis sanitaris públics de l’any 2012 revela una puntuació molt satisfactòria i identifica els aspectes a millorar.
La puntuació de satisfacció global és d’un 7,9 en atenció primària, 7,9 en atenció psiquiàtrica i salut mental ambulatòria i 8,46 en atenció hospitalària.
Per primera vegada es pot accedir a la valoració de cada centre al web del CatSalut.

Aquest any 2012 el Pla d’enquestes de satisfacció del CatSalut ha dut a terme estudis sobre les línies de servei d’atenció primària, atenció psiquiàtrica i salut mental ambulatòria, i atenció hospitalària, amb el resultat de satisfacció global de notable alt. Per àmbits, pel que fa a l’atenció primària, les enquestes mostren que el tracte dispensat i les explicacions del personal mèdic i infermer són els aspectes més valorats, igualment en atenció psiquiàtrica i salut mental ambulatòria; i en l’àmbit hospitalari els usuaris valoren sobretot el tracte personal, les explicacions dels professionals i l’ajuda a controlar o millorar el dolor.


Atenció primària
Els assegurats del CatSalut que han estat atesos a les consultes dels centres d’atenció primària puntuen la satisfacció global amb un 7,90 sobre 10 (el 2009, un 7,64) i el 90,8 % dels enquestats tornarien al mateix CAP (el 2009, un 87,5%).
La neteja del CAP/ambulatori, el tracte personal del metge o metgessa, el fet de no rebre informació contradictòria, que les explicacions siguin entenedores i que l’infermer o infermera escolti i es faci càrrec del problema de salut són aspectes que presenten resultats per sobre del llindar de l’excel·lència que se situa al 90%. Per tant, un total de 13 de les 20 preguntes es troben dins de l’àrea d’excel·lència.
Els aspectes menys valorats, és a dir que no arriben al 75% de respostes positives, fan referència principalment a la puntualitat per entrar a la consulta mèdica i l’accessibilitat telefònica al CAP/ambulatori.


Atenció psiquiàtrica i salut mental ambulatòria
Els assegurats del CatSalut que han estat atesos als centres de salut mental puntuen la satisfacció global amb un 7,90 sobre 10 (el 2009, un 7,74) i el 81,4% de les persones enquestades tornarien al mateix centre (el 2009, un 83,8 %).
La neteja del centre, el tracte personal de l’especialista de psiquiatria, dels diferents professionals i del personal del taulell, el fet de no rebre informació contradictòria, que les explicacions siguin entenedores, que donin la medicació que va bé i la informació a la família són aspectes que presenten resultats per sobre del llindar de l’excel·lència que se situa al 90%. Per tant, un total de 8 de les 22 preguntes es troben dins de l’àrea d’excel·lència.
Els aspectes menys valorats, és a dir que no arriben al 75% de respostes positives, fan referència al temps que triguen a agafar la trucada i a la freqüència de les consultes amb l’especialista de psiquiatria.


Atenció hospitalària
Els assegurats del CatSalut que han estat atesos a l’atenció hospitalària amb internament puntuen la satisfacció global amb un 8,46 sobre 10 (el 2009, un 8,30) i el 91,4% dels enquestats tornarien al mateix hospital (el 2009, un 89,8%).
Les explicacions del funcionament de l’hospital, la confiança en els professionals i el tracte personal, el fet de rebre informació del procés i de les proves realitzades, que aquesta sigui entenedora i sense contradiccions, i que els professionals es facin càrrec del problema de salut són aspectes que presenten resultats per sobre del llindar de l’excel·lència que se situa al 90%. Per tant, un total de 18 de les 22 preguntes es troben dins de l’àrea d’excel·lència.
L’aspecte menys valorat, és a dir, que no arriba al 75% de respostes positives, és la valoració que es fa sobre el menjar.


Pla d'enquestes de satisfacció (PLAENSA)
El Pla d’enquestes de satisfacció de persones usuàries dels diferents serveis sanitaris es va començar a implementar l’any 2001.
L’any 2012, en el marc d’aquest Pla, s’han realitzat un total de 40.100 enquestes telefòniques amb un qüestionari actualitzat i validat de nou que permet recollir l'opinió de la ciutadania i incorporar-la a la gestió dels serveis sanitaris públics per així millorar-la.
Els resultats permeten veure com diferents serveis sanitaris obtenen una nota molt satisfactòria i, alhora, identificar aspectes que cal millorar. El CatSalut inclou en els contractes de compra de serveis sanitaris clàusules de satisfacció amb objectius anuals per tal de progressar en aquells aspectes susceptibles de millorar segons la percepció de les persones usuàries.
En definitiva, disposar de dades objectives per conèixer la satisfacció i la percepció de la qualitat dels serveis sanitaris permet avançar en l'adequació dels serveis a les necessitats dels usuaris.

Cap comentari:

Publica un comentari