divendres, 26 de novembre de 2010

CARRERA PROFESSIONAL 2010

S’ha publicat al DOGC, la resolució per la qual es convoca la campanya de carrera professional per a l’assoliment del 1r, 2n, 3r i 4t nivell ordinari de carrera professional per al personal facultatiu i diplomat sanitari, i la campanya de carrera professional del personal de l’àrea sanitària de formació professional de grau superior i grau mitjà i del personal de gestió i serveis de l’Institut Català de la Salut.
Les sol·licituds es podran presentar entre els dies 1 i 31 de desembre de 2010, ambdós inclosos.
Les sol·licituds es podran formalitzar i registrar per via telemàtica o bé formalitzar-les manualment i registrar-les presencialment.
Les sol·licituds formalitzades per via telemàtica es podran trametre per mitjans informàtics seguint les instruccions que proporciona l’aplicació. Hauran d’incloure, especificats, els mèrits que es vol que es tinguin en compte de cara a l’assoliment del nivell demanat i l’objecte de sol·licitud.
La sol·licitud telemàtica estarà disponible per mitjà de l’aplicació informàtica de carrera professional a la qual s’hi accedeix des de l’adreça http://www.portalics.rrhh/sgrh (intranet) o http://wsa.ics.gencat.net/sgrh (internet).
Per al personal que no disposi d’eines telemàtiques els models en suport paper estaran disponibles a les diferents unitats de recursos humans o direccions de personal.
Les sol·licituds formalitzades manualment i la documentació acreditativa que correspongui s’hauran de presentar en qualsevol registre vàlid.
La formalització de la sol·licitud per mitjans telemàtics, que requereix el seguiment de les instruccions, es durà a terme des de l’aplicació de carrera professional ubicada a les adreces anteriorment esmentades. Un cop formalitzada, es tramet informàticament i resta a la base de dades d’aquesta aplicació.
Si a la relació de mèrits esmentats a la sol·licitud, i que es vol que es tinguin en compte a la campanya de carrera professional, n’hi ha cap que no hagi estat validat (al currículum professional), s’haurà de presentar expressament i al registre la certificació o una còpia autenticada del mèrit. A aquest efecte s’ha previst un model per tal d’acompanyar les certificacions. Aquest model s’obté quan es genera la sol·licitud per via telemàtica.
Els actes del procediment i els resultats definitius es publicaran als taulers d’anuncis del centre corporatiu, de les gerències d’àmbit d’atenció primària i dels centres hospitalaris de l’Institut Català de la Salut.

dijous, 18 de novembre de 2010

SALARI VARIABLE = SALUT VARIABLE

Davant de les recents declaracions a la premsa del Vicepresident Tercer del Govern de l’Estat, Manuel Chaves, informant de que l’executiu espanyol estudia lligar una part del salari del personal de l’Administració en la seva productivitat, des de la Intersindical-CSC volem manifestar el següent:

El concepte de productivitat entès més enllà de les ja conegudes Direccions per objectius (DPO), en què l’Institut Català de la Salut pot decidir que un tant per cent estigui lligat al absentisme laboral, supera els límits establerts per l’Estatut Marc i l’Estatut Basic de l’Empleat Públic.

Des de la Intersindical-CSC no acceptem que la discrecionalitat política o l’afinitat personal puguin influir en les retribucions. Estem en contra de la introducció de qualsevol concepte no objectiu que influeixi en les retribucions del personal estatutari de les institucions sanitàries.

Donada la suspensió unilateral dels acords vigents en matèria de retribucions per part del Govern espanyol a traves del anomenat “Decretazo” de juny de 2010, des de la Intersindical-CSC considerem poc edificant que ara el màxim responsable estatal de la Funció Pública realitzi aquestes declaracions que, en el fons, venen a qüestionar davant de la societat l’acompliment i el valor del treball del personal estatutari de les institucions sanitàries.

L’Institut Català de la Salut, a diferència de les empreses privades, no té per objectiu el lucre particular si no el servei i els interessos generals, creant les condicions en les que es desenvolupa l’activitat econòmica privada i produint bens i serveis que, per la seva naturalesa, estan fora del mercat i del concepte de l’oferta i la demanda aplicables a qualsevol empresa privada.

Des de la Intersindical-CSC ens plantegem impulsar concentracions a les portes dels centres el proper dimecres 15 de desembre de 2010. I per aquest motiu apel·larem a la unitat d'acció sindical més enllà de les particularitats d'estaments, situacions contractuals,..., per tal de recuperar el poder adquisitiu perdut pels treballadors i les treballadores de la funció pública i dels sectors concertats i per tal de reforçar el sistema públic de pensions i rebutjar l’ampliació de l’edat de jubilació fins als 67 anys.

REDUCCIÓ DELS DIES DE LLEURE?

Segons va publicar el Períodico el dia 13 de novembre, l'ICS és planteja la imminent supressió dels dies que es donen en complir una certa antiguitat en el lloc de treball. Aquesta mesura forma part de les que ha acordat el Govern central per a tot el funcionariat espanyol, i, en conseqüència, està previst que s'apliqui a l'uníson en tots els hospitals públics de l’Estat Espanyol.

Ens causa cert estupor que en l’aclariment de l’ICS a la seva pàgina web a la notícia publicada per l’abans esmentat diari, no es faci cap esment negant aquesta supressió de dies de lleure.

Des de la Intersindical-CSC ens plantegem impulsar concentracions a les portes dels centres el proper dimecres 15 de desembre de 2010. I per aquest motiu apel·larem a la unitat d'acció sindical més enllà de les particularitats d'estaments, situacions contractuals,...

divendres, 12 de novembre de 2010

CONVOCATÒRIA AUXILIAR-2008

Segons informa la Subunitat de Selecció de Personal de l'ICS, la previsió de publicacions de la llista definitiva de mèrits és de finals de novembre.
Aquesta llista sortirà baremada amb la posició final a la convocatòria.
Tot indica que l'acte de l'elecció de places serà el mes de gener, un cop passades les festes de Nadal.
Seguirem informant.

dijous, 4 de novembre de 2010

CARRERA PROFESSIONAL. RESOLUCIÓ DEFINITIVA. CAMPANYA 2010

Us informem que mitjançant Resolució del Director gerent de l'Institut Català de la Salut de data 2 de novembre de 2010, s'han fet públics els resultats definitius per a les sol·licituds de carrera professional corresponents a la campanaya 2010:

N410TGS - sol·licituds de nivell 4 transitori de carrera professional per als professionals de l'àrea sanitària de formació professional de grau superior i de grau mig (tècnics superiors i tècnics, actualment tècnics i auxiliars d'Infermeria) i del personal de gestió i serveis de les Institucions sanitàries.

N123O10GS - sol·licituds de nivell 1, 2, i 3 ordinaris, de carrera professional per als professionals de l'àrea samitària de formació professional de grau superior i de grau mig (tècnics superiors i tècnics, actualment tècnics i auxiliars d'Infermeria) i del personal de gestió i serveis de les Institutcions sanitàries.

N1234O10FD - sol·licituds de nivell 1, 2, 3 i 4 de carrera professional per facultatius i diplomats en el procés corresponent a la campanya ordinària.

Els professionals poden consultar els resultats definitius per INTRANET i INTERNET, de forma individual. Les adreces de l'aplicatiu SGRH (Sistema de Gestió de Recursos Humans) són les següents:

• INTRANET: http://www.portalics.rrhh/SGRH
• INTERNET: http://wsa.ics.gencat.net/sgrh

Els professionals que vulguin consultar els resultats definitius de la seva sol·licitud hauran d’anar a Carrera Professional i Històric de sol·licituds.