dilluns, 23 de desembre de 2013

Nou dia de lleure

El passat dissabte 21 de desembre es va publicar al BOE la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público que en l’apartat primer de la Disposició addicional quarta modifica l’apartat k de l’article 48 de l’EBEP:

“El apartado k del artículo 48 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, queda con la siguiente redacción: «Por asuntos particulares, cuatro días cada año».”

Aquesta llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació, el 22 de desembre, per tant, des de la Intersindical-CSC, entenem que aquest quart dia es pot gaudir durant aquest 2013 (abans del 15 de gener de 2014).

Esperem que l’ICS habiliti el gaudiment d’aquest dia el més aviat possible.

divendres, 20 de desembre de 2013

Bases mobilitat voluntària ICS

RESOLUCIÓ SLT/2674/2013, de 4 de desembre, per la qual es disposa la publicació de les bases generals que regulen la mobilitat voluntària del personal estatuari de l'Institut Català de la Salut.

Integració voluntària del personal sanitari APD

ORDRE SLT/323/2013, de 18 de desembre, per la qual es regula el procés d'integració voluntària com a personal estatutari fix de l'Institut Català de la Salut dels funcionaris dels cossos de metges, practicants i llevadors titulars que prestin serveis a l'Institut Català de la Salut o que hi hagin tingut la darrera destinació.

dijous, 19 de desembre de 2013

Pacte de Mobilitat Voluntària ICS

Sessió de 17 de desembre de 2013

Està previst que les bases generals que han de regir totes les convocatòries de trasllat surtin publicades al DOGC demà dia 20 de desembre.

Estan consensuades les bases específiques del procés de mobilitat voluntària de DUI d’hospital a hospital i de primària a primària. El barem serà el següent:

Serveis prestats
51 punts que s’aconseguiran amb 18 anys de serveis prestats al mateix centre de treball des del qual es concursa (aprox. 0,236 punts/mes). La resta de serveis prestats valdran una tercera part (0,0787 punts/mes). 

dilluns, 16 de desembre de 2013

Posicionament davant l'anunci de la consulta sobre la independència de Catalunya


Davant l'anunci de la consulta, la Confederació Sindical Catalana manifesta el següent:
  • Considerem que la pregunta acordada per àmplia majoria del Parlament de Catalunya no és la que més ens hauria agradat, ni entenem que sigui la que esperava la majoria de la nostra ciutadania. Tanmateix, suposa un pas endavant decisiu en aquest procés històric, que és tan complicat com il·lusionant.

dijous, 12 de desembre de 2013

Parlem de formació

Una de les definicions més generalitzada de formació és:
«Acció intencionada que busca aconseguir un canvi en l’àmbit dels coneixements, les habilitats o les actituds de les persones».
L'objectiu de la formació és desenvolupar les competències professionals i millorar les competències del personal al servei de les administracions públiques, i així està considerat en la normativa que la regula.
La formació és un instrument de canvi personal, ja que persegueix que la persona que es forma adquireixi coneixements nous, habilitats noves o actituds noves, i és alhora un instrument potent de canvi organitzacional, necessari en els processos de millora i de modernització dels serveis públics.

La batalla de les idees

“La Intersindical-CSC considerem que estem passant per una època convulsa plena d’incerteses en la que cal reforçar els referents en el camp de les idees. Per això us proposem fer una lectura d’aquest article.”

Publica El País
El combat polític no es dirimeix en votar al Congrés, sinó molt abans, quan es defineixen els termes del debat
Mai abans el fràgil Estat de Benestar que havíem construït a Espanya havia sofert una deslegitimació tan insistent com ara. La crisi ha estat l'excusa, però el desmantellament del servei públic forma part d'una agenda política prèvia, la del neoliberalisme, que va tenir en els governs de Ronald Reagan i Margaret Thatcher als seus millors valedors. Quan a Anglaterra estan ja de tornada perquè han pogut comprovar el desastre que ha suposat la privatització del transport públic o la sanitat, aquí estem en el camí d'anada.

dimecres, 11 de desembre de 2013

Nota sobre dades bancàries i codi IBAN

Nota publicada a l’Atri
 
A partir del mes de febrer de 2014, per tal de fer efectiu el pagament de la nòmina, serà necessari que les dades bancàries incorporin el codi IBAN-, consistent en una ampliació a 24 dígits del número de compte bancari que actualment disposa de 20 dígits. Aquest codi es calcula (d'ofici, per part de l'Administració) d'acord amb les dades bancàries informades a la nòmina, sempre que estiguin actualitzades, és a dir, per la majoria d'entitats bancàries.

dimarts, 10 de desembre de 2013

Mobilitat voluntària ICS

Bases generals de les convocatòries
La Direcció de l’ICS va proposar aquestes bases generals que serviran per a totes les convocatòries de mobilitat voluntària que es facin, la majoria dels sindicats han donat el seu vist i plau.
El document està pendent de ser publicat al DOGC d’aquest mes de desembre.

Bases generals mobilitat voluntària