dijous, 30 de juny de 2011

PAGAR DOS COPS PER LA MATEIXA COSA


Article d’opinió de Santiago Niño Becerra publicat a l’Econòmic:
Segur que han escoltat l'expressió que dóna títol a aquest text; doncs bé, a Catalunya li està succeint.
Catalunya fa anys que aporta a l'Estat més fons dels que de l'Estat rep; atenent les dades de les úniques balances fiscals interregionals publicades pel govern d'Espanya, les del 2006 (a pesar que són calculades cada any), el 8,70% del seu producte interior brut (PIB) i que en aquest any va ascendir a 195.284 milions d'euros (http://www.idescat.cat/cat/idescat/publicacions/cataleg/pdfdocs/xifresct/xifres2007cat.pdf), és a dir, 16.989 milions d'euros, va ser el que l'any 2006 Catalunya va aportar a l'Estat espanyol més del que de l'Estat espanyol va rebre. No tenim les balances del 2010 (el govern d'Espanya s'ha compromès recentment que a l'octubre publicarà les corresponents al 2009, ja ho veurem, i que ho farà cada tres anys, per què?) però, extrapolant, i tenint en compte que el PIB de Catalunya en el 2010 va ascendir a 209.727 milions d'euros (http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&aneu=5115&lang=és), el dèficit interregional de Catalunya ascendiria, el 31 de desembre del 2010, a 18.246 milions.

INFOCONVOCATÒRIES

Segons informa la Unitat de Plantilles i Selecció de Personal de l’ICS:

La publicació del barem provisional de mèrits de la convocatòria Zelador-2009 es preveu per a la primera quinzena del mes de juliol. L’inici del període de reclamacions està previst per al mes de setembre.

La publicació del barem definitiu de mèrits de la convocatòria Administratiu-2009 es preveu per al mes de setembre.

dimecres, 29 de juny de 2011

L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT BUSCA GERENT

Segons informa Ara.cat

El nomenament del que havia de ser el seu successor, Jaume Raventós, s'ha fet enrere

Aviat farà un mes que Enric Argelagués va dimitir com a gerent de l'ICS i encara no hi ha substitut. El nomenament del que havia de ser el seu successor, Jaume Raventós, s'ha fet enrere

Després que Enric Argelagués presentés la seva dimissió com a gerent de l'Institut Català de la Salut (ICS) per "motius personals", el consell d'administració va proposar el nom de Jaume Raventós com a substitut. El nomenament de l'actual gerent del Parc Salut Mar es donava per fet, però ara s'ha fet marxa enrere per raons alienes a la seva voluntat.

De fet, ell havia de deixar el seu actual càrrec a finals de mes i el seu lloc l'ha d'ocupar Olga Pané, fins fa poc gerent del Consorci Sociosanitari de l'Anoia. Així ho va decidir el consell rector del Parc Salut Mar. I l'ICS, que ha de fer front a uns pressupostos retallats i a un nou model que passa per la concentració de serveis, continua sense gerent.

dimecres, 22 de juny de 2011

CONVOCATÒRIES PRIMÀRIA 2010 PERSONAL SANITARI

Resultats de la prova de català:


S’obre un termini de 5 dies, que s’iniciarà el dia 23 de juny de 2011 i finalitzarà el dia 30 de juny de 2011, ambdós inclosos, per tal que les persones aspirants puguin formular les reclamacions que considerin oportunes contra els resultats de la prova.

REDUCCIÓ DE JORNADA PER CURA DE FILL FINS ALS 12 ANYS PRIMER PAS


Al Boletín Oficial del Estado (BOE) publicat el dijous 16 de juny de 2011, el Ple del Tribunal Constitucional, ha acordat admetre a tràmit la qüestió d’inconstitucionalitat plantejada per la Secció Quarta de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en relació amb l’article 26.a) de la Llei 8/2006, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya, en relació amb l’article 48.1.h) de la Llei 7/2007, de 12 de abril, per la qual s’aprova l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, per possible vulneració dels articles 9.2 i 14 de la Constitució.

Segons l’article 26.a) de la Llei 8/2006, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya, les persones a les quals s'aplica aquesta llei poden gaudir d'una reducció d'un terç o de la meitat de la jornada de treball, amb la percepció del 80% o del 60% de la retribució, respectivament, per a tenir cura d'un fill o filla menor de 6 anys, sempre que se'n tingui la guarda legal.

Segons l’article 48.1.h) de Llei 7/2007, per la qual s’aprova l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, per raons de guarda legal, quan el funcionari tingui la cura directa d’algun menor de menys de 12 anys, d’una persona gran que requereixi especial dedicació, o d’una persona amb discapacitat que no desenvolupi cap activitat retribuïda, té dret a la reducció de la seva jornada de treball, amb la disminució de les retribucions que correspongui.

dijous, 16 de juny de 2011

CONVOCATORIA PRIMÀRIA-DUI-2010

Llistat de notes ordenat fruit de la publicació dels nous resultats del primer exercici.

Com imprimir el llistat

SALUT INICIA LA REORDENACIÓ DELS SERVEIS SANITARIS DE L'ATENCIÓ CONTINUADA I D'ALTA ESPECIALITZACIÓ

Segons informa el Catsalut:

La prestació de serveis altament especialitzats s’ordena en base a criteris de qualitat i eficiència.

Es potencia l’atenció telefònica per indicar al ciutadà quin dispositiu d’atenció urgent és el més adequat per resoldre el seu problema.

Aquestes accions de reordenació, segons el Catsalut, tenen un estalvi previst de 65 milions d’euros.


1. Serveis terciaris o d’alta especialització a Catalunya
2. Procés de reordenació de l’atenció urgent

dimecres, 15 de juny de 2011

CONVOCATORIA PRIMÀRIA-DUI-2010

Publicació de nous resultats del primer exercici

Com a conseqüència de la resolució estimatòria per part del Director gerent de l’ICS d’un recurs presentat el dia 21 de febrer de 2011 per una persona interessada, per la qual considera que la pregunta núm 22 del primer exercici de la convocatòria és correcta amb dues respostes, l’opció a) i la b), s’han tornat a corregir novament els exercicis de totes les persones presentades al primer exercici.
dimarts, 14 de juny de 2011

JUBILACIÓ PARCIAL, DARRERA PROPOSTA DE L'ICS

La jubilació parcial consisteix en una reducció de la jornada laboral (entre un 25% i un 75%) amb una pensió de jubilació parcial equivalent al percentatge de jornada. A titol d'exemple si un treballador de 61 anys decideix reduir la seva jornada en un 75% cobrarà aquest 75% com a pensió de la Seguretat Social. L'altre 25%, que seguirà treballant, li pagarà la seva empresa.
Segons la Llei 55/2003 de l'Estatut Marc, que regula les normes aplicables del personal estatutari dels serveis de salut en el seu article 26.4 diu: " Pot optar a la jubilació voluntària, total o parcial, el personal estatutari que compleixi els requisits que estableix la legislació de la Seguretat Social".Proposta de modificació del Pla d’ordenació de recursos humans de l’Institut Català de la Salut per tal de regular la jubilació forçosa, el perllongament en la situació de servei actiu, la jubilació parcial, la integració voluntària del personal estatutari en la plantilla de personal laboral i la pròrroga de la vigència del Pla actual.

dijous, 9 de juny de 2011

CONCENTRACIÓ 8 DE JUNY


La Intersindical-CSC, conjuntament amb la resta de sindicats amb representació als diferents sectors de la Generalitat, vam manifestar ahir dimecres 8 de juny el nostre rebuig a les retallades pressupostàries i de personal en el sector públic.
Seguim lluitant per l'estat del benestar i això vol dir gaudir d'uns serveis públics i de qualitat.

dimecres, 8 de juny de 2011

MÉS SIMPLIFICACIÓ I MÉS SECTOR PRIVAT EN LA SANITAT

Impacte en la sanitat pública del  l'avantprojecte de llei de simplificació, d’agilitat  i reestructuració administrativa i de promoció de l’activitat econòmica de la Generalitat

El govern ha presentat l'avantprojecte de Llei de simplificació administrativa de la Generalitat, l'anomenada 'llei òmnibus', que té el propòsit d'aprimar la legislació, facilitar la competitivitat i fer l'administració més àgil i eficient. L'àmbit de la sanitat  és un dels més afectats: un examen de l'articulat del text revela la voluntat de simplificar estructures i de fer més fàcil la penetració del sector privat.

Canvis a la llei de l'Institut Català de la Salut

Un d'aquests articles és el que preveu la cessió d'instal·lacions de l'Institut Català de la Salut a empreses privades. Per això, el govern vol modificar l'apartat 2 de l'article 15 de la Llei 8/2007 de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut.

dimarts, 7 de juny de 2011

REVISIÓ DE DADES BANCÀRIES


Segons informa l'Atri:

La llei de Serveis de Pagament, 16/2009 de 13 de novembre, contempla la necessitat de que totes les domiciliacions dels pagaments tinguin el compte corrent de 20 dígits. Fins ara, per motius històrics, en les transferències que es fan per a fer el pagament de les nòmines no s’utilitzaven els dígits de control dels comptes bancaris dels empleats, motiu pel qual no s’enregistraven al sistema d’informació de gestió de personal.
Juntament amb bona part de les entitats bancàries col·laboradores, s’ha fet una actualització d’aquests dígits de control dels comptes dels empleats. Malgrat això han quedat comptes bancaris, els dígits de control dels quals no ha estat possible confirmar. Així doncs, comproveu, si us plau, les vostres dades bancàries. Si no teniu el dígit de control informat, és necessari que torneu a informar les vostres dades bancàries en la seva totalitat, ja sigui utilitzant el servei d’ATRI corresponent (Accés a la part privada – Retribucions – Nòmina – Dades bancàries) o bé facilitant les dades al vostre gestor de nòmina.
Donat que aquesta informació és necessària per al correcte pagament de les nòmines, s’han donat les indicacions oportunes als departaments perquè vetllin per fer arribar, entre altres, aquesta informació als empleats públics que no tinguin accés habitual a ATRI, per tal que tothom pugui regularitzar la seva situació.
Per al personal que no utilitzi el servei de canvi de dades bancàries d’ATRI (*), caldrà que facilitin les dades als gestors de nòmina mitjançant el model de sol·licitud de dades bancàries per rebre la nòmina. Aquest model el podeu descarregar aquí o es pot trobar en la intranet d’Economia, accessible des de la xarxa corporativa (Model de Sol·licitud de dades bancàries per rebre la nòmina).
(*) Aquest pot ser el cas del personal de l’ICS ja que atesa la relativament recent incorporació d’aquest personal com a usuaris d’ATRI, no tot el personal d’aquest col·lectiu tindrà disponible al portal el servei de canvi de dades bancàries de manera immediata. La previsió és que aquest servei estigui disponible per al conjunt del col·lectiu de l’ICS a mitjans de juny.

dissabte, 4 de juny de 2011

EL GOVERN VOL DEMANAR SIS MESOS D'EMPADRONAMENT PER TENIR COBERTURA SANITÀRIA


Segons publica Vilaweb:

L'Avantprojecte de Llei de simplificació, d'agilitat i reestructuració administrativa i de promoció de l'activitat econòmica  que el govern va presentar per sorpresa dimecres passat inclou una modificació molt significativa de la llei d'assistència sanitària. El govern vol demanar un mínim de sis mesos d'empadronament en qualsevol municipi català per tenir dret la cobertura pública a càrrec del Catsalut.
L'actual norma sanitària  aprovada el 2010, assenyala com a titulars del dret a aquesta assistència sanitària pública 'les persones empadronades en qualsevol municipi de Catalunya que acreditin que no tenen accés a l'assistència sanitària de cobertura pública a càrrec d’una altra entitat diferent del Servei Català de la Salut' (article 2; apartat2).

divendres, 3 de juny de 2011

LA RECEPTA D'ESTALVI DE SALUT: REFORCAR L’ATENCIÓ PRIMÀRIA I EVITAR DUPLICITATS


Segons informa lamalla.cat:  

El departament tindrà 900 milions menys per gastar aquest any, una retallada del 10%


El departament de Salut tindrà aquest 2011 uns 900 milions d'euros menys per gastar que l'any passat, la qual cosa suposa una retallada del 10%. El 66% d'aquests diners s'estalviaran a traves el primer pla de xoc presentat per Salut el 27 d'abril i que, a grans trets, contempla una reducció de la despesa administrativa i de farmàcia i de les tarifes que es paguen als centres i proveïdors; mentre que el 34% restant -i que notaran mes els usuaris- ha de sortir de la reorganització del sistema sanitari. L'objectiu es poder "fer el mateix amb menys diners", segons ha dit el conseller Boi Ruiz durant la presentació dels números del departament, la qual cosa s’aconseguirà reforçant l’atenció primària -que mante el pressupost- i que permetrà reduir la carrega als hospitals i unificant serveis, com ara algunes unitats de radioteràpia o dels dispositius del SEM, per evitar duplicitats. Segons Ruiz, tot plegat no es traduirà en una reducció de la qualitat assistencial i ha assegurat que la retallada nomes repercutirà en l’atenció no urgent, mentre que es mantindrà "la mateixa activitat" a urgències i ambulatoris, tot i que ha reconegut que els pacients hauran de desplaçar-se mes lluny en alguns casos. Sobre l’afectació en el personal sanitari, ha apuntat que dependrà de la negociació que es faci entre patronal i sindicats a cada centre, tot i que ha confiat que es mantindran la majoria de llocs de feina i la repercussió serà mínima.

CANVIS EN LA DIRECCIÓ DE L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

El fins ara director de l'Institut Català de la Salut, Enric Argelagués, ha dimitit aquest divendres 3 de juny del seu càrrec al·legant motius "estrictament personals". El Departament de Salut té previst nomenar el nou director en els pròxims dies. Argelagués, ostentava el càrrec des de l'octubre del 2008, quan va ser nomenat per l'anterior govern tripartit.

La dimissió arriba el mateix dia que el conseller de Salut, Boi Ruiz, ha presentat als mitjans de comunicació els pressupostos del Departament pel 2011, marcats per les retallades i els plans d'ajustament als centres sanitaris.

Un dels noms per a cobrir la plaça de Director Gerent de l’ICS és el de l’actual president del seu Consell d’Administració en Josep Prat Domenèch.

dijous, 2 de juny de 2011

“LA MAGNITUD DE LA TRAGÈDIA”

El Govern va posposar per després de les eleccions municipals la continuïtat de la retallada, que es farà coincidir amb el període estiuenc. Properament arribaran als gerents d’hospitalària i primària la informació que donarà pistes sobre com aplicar la tisora aquesta nova etapa.

Tot hauria d’haver començar l’1 de juny -i acabar a finals de setembre-, però les ordres del Departament de Salut encara no han arribat. Algunes gerències han optat per la unilateralitat i han començat a aplicar mesures d’estalvi que passen per tancar llits o quiròfans i acomiadar personal eventual.

Les previsions per a l’estiu en l’àmbit hospitalari són:
  • Hospital de Bellvitge: Es prescindirà de 228 llits durant el mes de juliol, a banda dels 70 llits ja tancats.
  • Hospital de la Vall d’Hebron: Reducció d’un 30% de llits (330 dels 1100 totals).
  • Hospital Germans Trias i Pujol: Tancament de 64 llits durant els tres mesos d’estiu.

A l’Hospital de Bellvitge durant el 2010 es van contractar 700 eventuals, sobretot durant l’estiu, aquest any es calcula un màxim de 180.

S’ha ignorat els sindicats quan vam demanar més dades de la desviació del pressupost de 2010 (que és de 850 milions) per comprovar l'abast real de la tisorada, que és d’un 10% sobre la despesa real efectuada el 2010 i del 6,46% sobre el pressupost inicial de 2010.
A això hi caldria afegir la retallada salarial del 5% implementada des del juny del 2010 i la congelació salarial aplicada als anys posteriors (aplicada pel Gobierno Central amb el posterior desplegament normatiu de la Generalitat de Catalunya).
La reducció establerta del pressupost respecte al 2010 suposarà la reducció de les plantilles, la minsa substitució d’absències i, per tant, el repartiment de les càrregues de treball entre la resta de personal i la conseqüent pèrdua de qualitat del servei sanitari.

A l’espera que Boi Ruiz ho expliqui més detalladament, no se sap fins on arribarà la “magnitud de la tragèdia”. El que és ben cert és que en l’avantprojecte de pressupost del CatSalut per al 2011 no hi ha cap partida pressupostària per a l’IDI (Institut de Diagnòstic per a la Imatge), el que fa intuir una imminent privatització de l’ens.
Així mateix, el Consorci Sanitari de Barcelona, gestor de tots els hospitals públics de la ciutat, és el més afectat per la retallada, amb una reducció de la inversió de gairebé 18%.

Davant d’aquestes mesures, s’evidencia la voluntat d’un canvi de model de la sanitat pública. La indignació de la situació ha portat a que s’hagin institucionalitzat “els dimecres de reivindicació”. Cal doncs, cridar a la unitat d’acció de les diferents forces sindicals per aglutinar esforços i accions que portin a la defensa dels drets laboral del personal dels serveis de salut i a la defensa d’una  sanitat pública que ha de continuar sent de qualitat i al servei de la ciutadania.

BORSA DE TREBALL: CALENDARI DE BAREMACIONS 2011

Recordeu que durant la primera quinzena del mes de juny està prevista una nova baremació de la borsa de treball.

No deixeu d’actualitzar les vostres dades curriculars, ja que la propera valoració no està prevista fins a la primera quinzena del mes de setembre.