dimecres, 29 de febrer de 2012

FONS D'ACCIÓ SOCIAL


Ha estat publicada la Resolució SLT/278/2012, de 23 de febrer, per la qual s'aprova i es fa pública la llista definitiva del personal admès i exclòs en la convocatòria per a la concessió dels ajuts del fons d'acció social per al personal de l'Institut Català de la Salut, corresponent a despeses o fets esdevinguts l'any 2010.
Podeu fer les consultes corresponents a l’adreces electròniques http://www.portalics.rrhh/sgrh http://wsa.ics.gencat.net/sgrh
Contra aquesta Resolució les persones interessades poden interposar els recursos i/o reclamacions següents:

Aprovada la Llei de Pressupostos 2012

 El dilluns 27 de febrer va sortir publicada al DOGC la Llei de de Pressupostos per al 2012. La Llei és vigent des de l'endemà de la seva publicació. 

dimarts, 28 de febrer de 2012

El Govern aprova la mesura excepcional de reducció de les despeses de personal

El mes de juny s’aplicarà als empleats públics una reducció del 3 per cent de les retribucions íntegres anuals, mentre que als alts càrrecs i al personal directiu es reduirà l’equivalent a una paga extraordinària
També s’ha aprovat contenir plantilles i limitar els nomenaments i les contractacions de personal temporal al llarg d’aquest 2012
El Govern ha concretat avui la reducció temporal de retribucions del personal al servei de l’Administració i del sector públic, així com dels alts càrrecs i altre personal directiu del Govern de la Generalitat. Per als empleats públics s’aplicarà una reducció equivalent al 3% de les retribucions íntegres anuals que percep el personal que presta serveis durant  tot l’exercici pressupostari. La mesura afecta el personal funcionari, estatutari, eventual i laboral.
L’acord estableix que la reducció retributiva s’aplicarà sobre el total de les retribucions percebudes durant el primer semestre de l’any, el mes de juny de 2012, quan es percep la paga extraordinària.

Líder en retallades

Publica El Periódico
La despesa sanitària per càpita situa Catalunya en el lloc 14è del rànquing de les 17 autonomies
La rebaixa del pressupost català de sanitat és la més forta d'Espanya, en xifres absolutes i relatives
Catalunya va ser la primera comunitat espanyola que va retallar el pressupost de la sanitat pública -ho va fer el mes de març del 2011, un any abans que la resta- i és la que més milions ha eliminat fins ara. També es troba entre les que menys diners per persona i any destinen a l'assistència sanitària: exactament, 1.128 euros el 2012, molt per sota dels 1.558 del País Basc, els 1.425 de Navarra i els 1.335 d'Extremadura. Pitjor que Catalunya en aquest aspecte únicament hi ha el País Valencià, amb una despesa sanitària per càpita aquest any de 975 euros; Madrid, amb 1.104, i les Balears, amb 1.067 euros per habitant..

divendres, 24 de febrer de 2012

La FRAGMENTACIÓ de l'ICS

Davant l'inici de la fragmentació de l'ICS cal estar ben informat. Per això us deixem a sota un parell de notícies.

L'ICS es divideix en més de 20 empreses públiques per ser "més eficient"
 El Consell d’Administració de l’ICS aprova iniciar el projecte de reformulació de l’empresa pública

També hi trobareu l'enllaç a dos documents, que us recomanem llegir per entendre el procés de fragmentació, documents que dies enrera vam deixar  al bloc:
  • La Governança de l'ICSun document de treball intern que, segons la mateixa Conselleria de Salut, en cap cas es pot considerar una proposta ferma de reformulació de l'Institut Català de la Salut. Malgrat això l'ICS està seguint el document al peu de la lletra en el procés de fragmentació. En recomanem la lectura.
  • I un document elaborat pel CAPS (Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris) que enumera 10 motius per oposar-se al projecte de trossejament  de l’ICS.

10 motius per oposar-se al trossejament de l'ICS
La Governança de l'ICS

dijous, 23 de febrer de 2012

PUBLICACIÓ AL BOP DE LA LLEI DE PRESSUPOSTOS

Ha estat publicat al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, número 259, de 21 de febrer de 2012, la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012.
Malgrat que resta pendent la seva publicació al DOGC, ja es pot consultar la publicació del Butlletí per saber que afectarà als nostres drets. Entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.
Les mesures excepcionals de reducció de la despesa de personal prevista per a l’exercici del 2012 "que poden afectar", preferentment i amb caràcter proporcional sobre el total de les retribucions anuals, les pagues addicionals dels conceptes que tinguin consideració de complement específic o equivalent no afectaran a les entitats del sector públic de la Generalitat que tinguin subscrits contractes o convenis per a la prestació de serveis sanitaris amb el Servei Català de la Salut, segons l'article 34.3 de l'esmentada Llei.

CONVOCATÒRIA ZELADOR-2009


Disposeu d'un model de delegació per a l'acte d'elecció a la pàgina d'Impresos i sol·licituds del bloc.

dimecres, 22 de febrer de 2012

El Govern aprova el Pla de Salut que obliga els metges de família a especialitzar-se


Publica l’ARA
Hauran d'atendre casos d'especialitats per reduir les visites als hospitals. Salut també vol reduir les llistes d'espera i diagnòstics amb un màxim de 30 dies
El Govern ha aprovat avui el Pla de Salut 2011-2015, que contempla, entre altres objectius, reduir les llistes d'espera, que els centres d'atenció primària donin més serveis per evitar desplaçaments als hospitals i que hi hagi un màxim de 30 dies per obtenir el diagnòstic davant un possible cas de malaltia.

PRIVATITZACIONS: ARA SERVEI BRITÀNIC DE SALUT I DEMÀ?


Més de 40 dels membres del govern Cameron tindrien interessos evidents en privatitzar el sistema nacional de salut -NHS-. Entre ells la propietària de SANITAS. No estaria de més estar alerta: Anglaterra no està tan lluny, ni en distància ni en model. I aquí també comencen a sembrar les mateixes idees sense evidència ...
El que pretén Cameron al Regne Unit és substituir progressivament l'NHS per un model a l'americana, amb múltiples proveïdors de serveis privats en competència descarnada pels clients. En definitiva, privatitzar el sistema. Com és la gestió privada de l’Hospital Hinchigbrooke, per part de la companyia Circle, on els seus propietaris són fons d’inversió lliure, que a la vegada, casualment?, són alguns dels majors donants del partit conservador britànic.
Una idea aproximada de la batalla en joc es pot obtenir amb aquest vídeo.

Quant s'abaixarà el meu sou? L'augment de l'IRPF ja es notarà a la nòmina del febrer


Publica ARA
Els treballadors que cobren uns 1.500 euros nets al mes ingressaran uns 14 euros menys. La retallada serà de 41 euros per a un sou de 2.400. La rebaixa mitjana és d'uns 20 euros
La nòmina d'aquest mes de febrer ja reflectirà l'augment de l'IRPF aprovat pel govern espanyol. Segons l'executiu, la mesura pretén fer front a la desviació del dèficit i poder complir amb els objectius marcats per la UE.

dimarts, 21 de febrer de 2012

L'ICS inicia el procés que donarà autonomia als seus vuit hospitals

Publica El Periódico
L'àrea independitzada aquest any, amb 221 milions d'euros de pressupost, podrà incentivar el personal
Un centre i 25 CAP constituiran una filial de l'institut i actuaran com els equipaments concertats
L'Institut Català de la Salut (ICS) preveu concedir el mes que ve un ampli grau d'autonomia a un dels seus vuit hospitals, que, juntament amb 25 centres d'assistència primària (CAP), es constituirà en una empresa filial del grup sanitari de la Generalitat, que compta amb 41.000 professionals sanitaris. La nova entitat gestionarà de forma autònoma el 8% dels 2.770 milions d'euros que constitueixen el pressupost de l'ICS per al 2012 -221 milions-. Tindrà personalitat jurídica pròpia, podrà sol·licitar crèdits si en necessita per finançar-se i, com fan els 56 hospitals públics concertats de Catalunya, establirà un contracte amb el Servei Català de la Salut pel qual se li finançaran els actes mèdics que es comprometi a assumir.

ERO (Expedient de Regulació d'Ocupació) A LES EMPRESES PÚBLIQUES


La Disposició addicional segona  del Reial decret llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral afegeix una disposició addicional vintena al Text refós de l'Estatut dels Treballadors amb el següent contingut:
«L'acomiadament per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció del personal laboral al servei dels ens, organismes i entitats que formen part del sector públic d'acord amb l'article 3.1 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, s'efectuarà d'acord amb el que disposen els articles 51 i 52.c) de l'Estatut dels Treballadors i les seves normes de desplegament i en el marc dels mecanismes preventius i correctius regulats en la normativa d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de les Administracions Publiques.

dilluns, 20 de febrer de 2012

CONVOCATÒRIA DT8-LLEV-2009

Ha sortit publicat el llistat dels resultats provisionals del concurs de mèrits.
S'obre un termini de 10 dies, que s’iniciarà el dia 21 de febrer de 2012 i finalitzarà el dia 5 de març de 2012, ambdós inclosos, per tal que les persones aspirants  puguin presentar les reclamacions que considerin oportunes.


Accedeix al llistat
Com imprimir el llistat

Portes d'entrada al sistema?

QUÈ S’HA APROVAT JA AL PARLAMENT QUE AFECTI ALS NOSTRES DRETS


Malgrat que està pendent de publicació al DOGC i de determinar l’inici de la seva vigència, les següents mesures ja han estat aprovades pel Parlament de Catalunya:

MESURES TEMPORALS

Reducció de l’import del complement específic o equivalent preferentment a les dues pagues addicionals dels mesos de juny i desembre del 2012.
S’autoritza el Govern a adoptar mesures excepcionals de reducció de la despesa de personal prevista per l’exercici 2012 que poden afectar, preferentment i amb caràcter proporcional sobre el total de les retribucions anuals, les pagues addicionals dels conceptes que tinguin consideració de complement específic o equivalent.
Aquesta mesura ja ha estat concretada pel Govern de la Generalitat amb una retallada del 3% de les retribucions íntegres anuals.

La majoria d'hospitals públics no reduiran les llistes d'espera

Publica El Punt/Avui

Salut no té previst contractar més activitat quirúrgica als centres concertats

El departament encara no ha informat sobre els malalts que esperaven una operació no urgent a finals del 2011, però al juny eren 70.000

L'anunci del conseller de Salut, Boi Ruiz, segons el qual aquest any els hospitals recuperaran part de l'activitat quirúrgica perduda l'any passat i es començaran a reduir les llistes d'espera per a operacions no urgents topa amb les expectatives de la majoria d'hospitals de la xarxa pública, que aquest any no preveuen incrementar el nombre d'intervencions, senzillament perquè Salut no els contractarà més activitat que l'any passat, tal com recull el pressupost del departament. “El compromís del conseller és que aquest any no es modificaran ni l'activitat contractada ni les tarifes”, assegura el director general del Consorci de Salut i Social de Catalunya, Ramon Cunillera. 

divendres, 17 de febrer de 2012

Carnestoltes

ENS FOTEN EL 3% ANUAL DEL SOU

El Govern de la Generalitat ha publicat a l'Atri una nota informativa en què especifica la quantitat del complement específic que ens retallarà de les pagues extres de juny i desembre.

Per a la paga extra del juny es tracta d’una reducció que correspon a un 3% de les retribucions íntegres anuals del primer semestre de 2012.

CONVOCATÒRIA PRIMÀRIA-ODNT-2010

Llistat ordenat resultant de la suma del 1r i el 3r exercici.

dijous, 16 de febrer de 2012

LA GOVERNANÇA DE L'ICS

Aquest és un document de treball intern que, segons la mateixa Conselleria de Salut, en cap cas es pot considerar una proposta ferma de reformulació de l'Institut Català de la Salut.
Malgrat tot, com diuen en castellà: "Cuando el rio suena, ...".


Document facilitat pel FOCAP

dimecres, 15 de febrer de 2012

Protesta contra les retallades davant del Parlament

Publiquen Agències

Sindicats de diversos sectors de la funció pública s'han manifestat contra els pressupostos de la Generalitat de 2012 el dia que s'aprovaven.
Un miler de treballadors públics han respost a la convocatòria de concentració dels sindicats de la funció pública i s'han manifestat al davant de les portes del Parlament de Catalunya per protestar en contra dels pressupostos que ha aprovat la cambra catalana aquest dimecres al migdia. Els concentrats, portaven pancartes en contra de les retallades i a favor dels serveis públics, així com banderes catalanes i dels sindicats convocants.

CONCENTRACIÓ PELS NOSTRES DRETS SOCIALS I LABORALS

Protestes pels pressupostos de la Generalitat que s'han d'aprovar aquest dimecres amb el vot de CiU i l'abstenció del PP.
Ahir tarda de protestes, que ha concentrat, delegats sindicals a les portes del Parlament, on han realitzat una acció amb torxes, espelmes i taüts de cartró per denunciar, el que considerem, la mort dels serveis públics.
Amb aquesta protesta els sindicats manifestem el nostre rebuig contra els pressupostos de la Generalitat, prevista la seva votació al Ple aquest dimecres i que, segons el pacte de CiU amb el PP, permetrà aprovar els comptes de 2012 amb el vot a favor de CiU i l'abstenció del PP.
Aquest dimecres al matí, s’ha fet una concentració a les portes del Parlament i s’han repartit esqueles de protesta als diputats que accedien a la cambra.

“Mai s’ha sacrificat tanta gent per fer rics a tants pocs”

BORSA DE TREBALL: CALENDARI DE BAREMACIONS 2012


El calendari previst per al 2012 és el següent: baremacions els mesos de març, juny, setembre i novembre.
Les baremacions es realitzaran durant la primera quinzena del mes, excepte la de novembre que es realitzarà durant la segona quinzena.

dimarts, 14 de febrer de 2012

CONVOCATÒRIA ZELADOR-2009


Han sortit publicitat:

Els resultats definitius del concurs de mèrits de la fase de concurs oposició.
Els resultats finals de la fase de concurs oposició, amb indicació del número d’ordre de classificació final assolit per cada persona aspirant.
Les destinacions corresponents tant de les places que figuren a la convocatòria (340), com de l’increment del 10 % de places addicionals (34) que s’han produït.


Acte d'elecció
Dia: 24 de març de 2012
Lloc: Sala d’actes del Centre Corporatiu de l’Institut Català de la Salut
Gran Via de les Corts Catalanes, 587. Barcelona - 08007


Horari

10,00 hores
- Torn de promoció interna: Totes les persones aspirants
- Torn lliure (via de reserva - discapacitats): Totes les persones aspirants
- Torn lliure: Des del número 1 de classificació final al número 100, ambdós inclosos.

12,30 hores
- Torn lliure: Des del número 101 de classificació final al número 250, ambdós inclosos.

16,30 hores
- Torn lliure: Des del número 251 de classificació final al número 400, ambdós inclosos.


Les llistes d'espera quirúrgiques han crescut el 45% amb la retallada

Publica El Periodico
82.000 malalts esperen per ser operats als hospitals catalans, 25.000 més que fa un any
Els centres de l'ICS acceleren l'activitat en els quiròfans per recuperar el ritme d'operacions
La càrrega fonamental de les retallades pressupostàries que la Generalitat va imposar el 2011 als hospitals catalans, prolongades en la mateixa proporció el 2012, la suporten desenes de milers de persones que esperen cita per ser operades d'una malaltia o lesió no urgents diagnosticada fa molts mesos. La Conselleria de Salut manté en silenci la xifra de demores amb què va tancar el 2011, però segons es desprèn de la retallada en l'activitat quirúrgica no urgent aplicada en els 64 hospitals públics de Catalunya, el còmput actual puja fins a 82.000 persones. Són 25.330 malalts més que el desembre del 2010, quantitat que implica que les demores van créixer un 45% durant el 2011.

L'ICS prescindeix aquest any de 550 MIR i jubilarà a 1.300 metges fins a 2015

Xavier Saballs indica que el futur dels metges residents no és competència de l'Institut Català de la Salut, sinó del sistema sanitari estatal

(EUROPA PRESS). - L'Institut Català de la Salut (ICS), l'empresa pública que gestiona 8 grans hospitals i 450 ambulatoris de Catalunya, prescindirà entre 2011 i 2012 de 500 metges interns residents (MIR) als quals ha format però no podrà emprar i, addicionalment, jubilarà a 1.309 metges fins a 2015. Així es desprèn del Pla d'ordenació de recursos humans 2012-2015 de l'ICS que constata que el nombre de llicenciats sanitaris que es jubilaran entre 2011 i 2012 és de 428, enfront dels 1.004 MIR que finalitzaran el seu període de formació.

CONVOCATÒRIA DT8-INF-2009

Llistat ordenat resultant del sumatori del 1r exercici més els mèrits provisionals.

dilluns, 13 de febrer de 2012

DIMECRES 15 FEBRER CONCENTRACIÓ
17:30 DAVANT DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

divendres, 10 de febrer de 2012

L'Hospital de la Seu opera abans als pacients de pagament que als públics


Segons publica El País

El retard en les llistes d'espera de la sanitat pública causat per les retallades de la Generalitat obre la porta a que els hospitals públics concertats -aquells que no depenen de l'Institut Català de la salut (ICS)- ofereixin una operació més ràpida a canvi de pagar, ja sigui directament a l'hospital per llogar un quiròfan o recorrent a una assegurança de salut privada. El de la Seu d'Urgell ofereix aquesta possibilitat, que permet als malalts amb recursos evitar els mesos d'espera en la sanitat pública, especialment després que el Departament de Salut suspengués el decret que fixava un temps màxim garantit de sis mesos per a les 16 patologies més comuns.

L'Hospital Sant Pau paralitza l'ERO de suspensió de gairebé la meitat de la plantilla


Segons publica Europa Press

L'Hospital Sant Pau de Barcelona ha paralitzat l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) de suspensió de 1.397 treballadors pel silenci administratiu de la Conselleria d'Empresa i Ocupació de la Generalitat ...
El silenci administratiu té lloc transcorreguts 30 dies de la interposició del recurs ... per un "presumpte delicte de prevaricació" en l'autorització de l'ERO, al·legant que no s'han donat les causes econòmiques legalment exigibles per tirar endavant aquesta decisió de la direcció.

CONVOCATÒRIA PRIMÀRIA-ODNT-2010

Ha sortit publicat el llistat amb els resultats del tercer exercici de l’oposició (entrevista personal).
S'obre un termini de 5 dies, el qual s’iniciarà el dia 13 de febrer de 2012 i finalitzarà el dia 17 de febrer de 2012, per tal que les persones aspirants puguin presentar les reclamacions que considerin oportunes contra el resultat del tercer exercici (entrevista personal).
S'obre un termini de 10 dies, que s’iniciarà el dia 13 de febrer de 2012 i finalitzarà el dia 24 de febrer de 2012, per tal que les persones aspirants presentin les fotocòpies compulsades exclusivament dels mèrits que varen associar a l’aplicatiu informàtic (SGRH).

dimecres, 8 de febrer de 2012

La Sindicatura de Comptes observa sobrepreus del 20% en la construcció d'hospitals

La Sindicatura de Comptes ha tramès al Parlament un informe de fiscalització de les obres de construcció dels hospitals d’Igualada, de Mollet i del complex sanitari de les Cotxeres de Borbó, i dels treballs de reforma i ampliació dels hospitals de Figueres i de Berga, inversions incloses en el Pla 2004-2012 del Departament de Salut de la Generalitat.
 La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès un informe (L’informe 30/2011)  en el qual destaca que un mínim de tres dels cinc projectes de construcció o ampliació d'hospitals, fiscalitzats en el marc del pla d'inversions en equipaments de salut entre el 2004 i el 2012, van presentar encariments pròxims al 20% en acabar les obres.

dimarts, 7 de febrer de 2012

CONVOCATÒRIA DT8-INF-2009

Ha sortit publicat el llistat dels resultats provisionals del concurs de mèrits de la convocatòria DT8-INF-2009.

S'obre un termini de 10 dies, que s’iniciarà el dia 7 de febrer de 2012 i finalitzarà el dia 20 de febrer de 2012, ambdós inclosos, per tal que les persones aspirants puguin presentar les reclamacions que considerin oportunes.

dilluns, 6 de febrer de 2012

PLA D'ORDENACIÓ DE RECURSOS HUMANS

Ha sortit publicat al DOGC el Pla d’ordenació de recursos humans de l’Institut Català de la Salut per al període 2012-2015.

divendres, 3 de febrer de 2012

Les reclamacions per retards en la sanitat pública es tripliquen

Publica El Punt Avui


El nombre de queixes i reclamacions d'usuaris per retards en l'atenció sanitària, tant als hospitals com als centres de primària, es va multiplicar gairebé per tres durant l'any 2011, segons dades del servei d'atenció a l'usuari del Catsalut difoses ahir per l'agència Europa Press. El servei va registrar una mitjana de 180 reclamacions mensuals per retards en consultes, operacions, tractaments i proves, molt per sobre de les 66,25 de l'any 2010.
Pel que fa al total de reclamacions (en què s'inclouen les derivades de tràmits, llistes d'espera per a intervencions, anul·lacions de consultes i operacions, etc.), el servei d'atenció a l'usuari en va rebre 4.053 cada mes (135 al dia), un 7% més que el 2010, quan es van registrar 3.794 queixes mensuals (126 diàries). Els usuaris sovint han reclamat animats pels professionals.