dijous, 30 de desembre de 2010

RECTIFICAR ÉS DE SAVIS

CRITERIS PER A L’ELECCIÓ DE PLAÇA


La Intersindical-CSC, mostrem la nostra disconformitat amb la posició adoptada per la Direcció de l’ICS, referent als criteris per a l’elecció de plaça en els processos selectius.


Entenem que la Direcció de l’ICS, està fent una lectura interessada, que vulnera la seva mateixa normativa i facilita l’arbitrarietat.


Els criteris per la provisió de places estan explicitats en l’article 39 del Decret 13/2009, de 3 de febrer, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Institut Català de la Salut, aquest article diu el següent:


Article 39 provisió de places, selecció i promoció interna


“1. En relació amb el personal estatutari, els processos de selecció i promoció interna que es convoquin abastaran l’àmbit territorial d’una gerència territorial, llevat que la convocatòria determini un altre abast. Els i les professionals així seleccionats seran nomenats en aquest àmbit o en l’àmbit que la convocatòria determini, sens perjudici de la seva incorporació a un centre, servei o establiment sanitari concret, escollit en funció de la prelació resultant del procés selectiu.


Les convocatòries de mobilitat voluntària de l’Institut Català de la Salut podran ofertar llocs de treball dels centres, els serveis o els establiments sanitaris concrets, sens perjudici que el nomenament sigui de l’abast que determini la pròpia convocatòria, en els termes expressats al paràgraf anterior.”


Per tot això, i per donar compliment a l’article 39 del Decret 13/2009, de 3 de febrer, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Institut Català de la Salut, demanem:
  1. Que la llista de places vacants amb identificació dels centres de treball en què estan ubicades ha de ser pública abans de l’acte d’elecció de destinació. En el cas de l’atenció primària hem d’entendre per centre de treball el CAP o l’ABS.


  2. Que en l’acte de l’elecció de destinació els aspirants aprovats escolliran el centre de treball concret en què volen exercir les seves funcions.


  3. Que l’ordre pel qual els espirants escolliran plaça estarà determinat únicament per la puntuació obtinguda en el procés selectiu corresponent.

Considerem que aquesta proposta plantejada garanteix que les persones aprovades en l’oposició puguin escollir la plaça que més s’ajusta als seus interessos mitjançant un sistema transparent i respectuós amb els principis que han de regir la selecció dels empleats públics.


Per tot això, demanem que sigui considerada aquesta proposta i que la Direcció de l’ICS reconsideri la seva postura inicial, ja que aquesta proposta garanteix el sentit de l’article 39 del Decret 13/2009 .

dilluns, 27 de desembre de 2010

CARRERA PROFESSIONAL 2010

Recordeu que el termini de les sol·licituds acabarà el 31 de desembre de 2010, inclòs. Es poden formalitzar i registrar per via telemàtica o bé formalitzar-les manualment i registrar-les presencialment.
Al lateral del bloc hi teniu un enllaç a un document amb les instruccions per a realitzar la sol·licitud.

dimarts, 21 de desembre de 2010

CONVOCATÒRIES PRIMÀRIA 2010 PERSONAL SANITARI


Han sortit publicades a la pàgina de convocatòries de l'ICS les plantilles amb les respostes correctes dels qüestionaris corresponents al primer exercici de les oposicions de les convocatòries amb número de registre: Les podeu consultar des de l'enllaç que teniu a sobre i des de la pàgina de convocatòries del bloc.

divendres, 17 de desembre de 2010

CONVOCATÒRIA P-2010

MOLTA SORT a totes les persones que aquest diumenge realitzen el primer exercici de la convocatòria P-2010.

dijous, 16 de desembre de 2010

LA MOBILITZACIÓ CONTINUA

Manifestació 18D contra les retallades laborals i socials.

La Intersindical-CSC convoca conjuntament amb els principals sindicats a Catalunya una manifestació al centre de Barcelona el proper dissabte 18 de desembre contra les retallades socials i laborals aprovades pel govern central.

Malgrat la inútil reforma laboral, les retallades salarials dels treballadors dels serveis públics i concertats, la congelació de les pensions i la supressió de subsidis; el govern Zapatero ha optat per fer pagar la sortida de la crisi a la classe treballadora.

Després de la Vaga general del 29-S, la mobilització continua aquest dissabte en defensa dels treballadors i les treballadores.

dilluns, 13 de desembre de 2010

CONVOCATÒRIA AUXILIAR-2008

Segons el punt 2 de l’annex 1 de la convocatòria Auxiliar 2008:
El nombre de places objecte de convocatòria són les que figuren a l’annex 2 d’aquesta convocatòria.


Annex 2 Places ofertades
Nombre de places objecte de la present convocatòria: 933.
Torn de promoció interna: 175, de les quals 8 estan reservades per a persones discapacitades.
Torn lliure: 758, de les quals 39 estan reservades per a persones discapacitades.


Les places esmentades es podran incrementar fins a un 10% addicional (en aquest cas 93 noves places) per tal de proveir les vacants que s’hagin produït durant el procés selectiu.
En cas que les places assignades al torn de promoció interna no s’arribin a cobrir s’acumularan al torn lliure.
En conseqüència la distribució de les 1026 places serà la següent:
Promoció interna via de reserva 5
Promoció interna 50
Torn lliure via de reserva 46
Torn lliure 925

divendres, 10 de desembre de 2010

CONVOCATÒRIA AUXILIAR-2008

Ha sortit publicada a la pàgina de l’ICS la llista de notes definitives de la convocatòria Auxiliar2008. Podeu consultar la llista completa a la pàgina de convocatòries del nostre bloc.

dijous, 9 de desembre de 2010

RETALLADES SALARIALS I RECURS

Ja fa uns mesos, la Intersindical-CSC vam presentar davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) un recurs contenciós administratiu contra l’Acord de Govern que va aprovar la retallada dels nostres sous en un 5%. Des de llavors hem tingut no pocs entrebancs per part de la Sala que entén del recurs.

Se’ns va demanar, més aviat del que és normal, el nomenament d’advocat/da i procurador/a. Ara se’ns comunica, a través de la procuradora que ens representa, que un dels magistrats de la Sala del Contenciós Administratiu del TSJC s’ha abstingut de pronunciar-se, cosa que inevitablement ha de comportar més retard.

Ens fa una forta sensació que s’està marejant la perdiu i que no es troben arguments legals per no admetre’l. Potser es busca la manera de fer-nos cometre una equivocació, com va passar amb els recursos que es van desestimar als dos sindicats més representatius en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, que no van impugnar l’Acord sinó el decret que se’n va derivar? En el fons, és una bona notícia que “se’ns busquin les pessigolles” amb aquests entrebancs.

El recurs presentat per la Intersindical-CSC contra les retallades del 5% de les retribucions del personal de les administracions públiques segueix el seu curs.

Si lluites pots perdre però si no lluites ja has perdut.

divendres, 3 de desembre de 2010

CONVOCATÒRIES PRIMÀRIA 2010 PERSONAL SANITARI

Ha sortit publicada a la pàgina de l’ICS la diligència del tribunal qualificador per la qual es dóna publicitat del dia, dels llocs i de l’horari de realització, així com dels criteris de realització i de valoració del primer exercici de les convocatòries de Primària per al Personal Sanitari Estatutari.
Teniu tota la informació a la pàgina de convocatòries del bloc, així com a la pàgina de l’ICS.

CONVOCATÒRIA AUXILIAR-2008

Segons la Unitat de Plantilles i Selecció de Personal de l'ICS, la publicació dels resultats definitius de la convocatòria Auxiliar2008 serà el proper 10 de desembre de 2010.

divendres, 26 de novembre de 2010

CARRERA PROFESSIONAL 2010

S’ha publicat al DOGC, la resolució per la qual es convoca la campanya de carrera professional per a l’assoliment del 1r, 2n, 3r i 4t nivell ordinari de carrera professional per al personal facultatiu i diplomat sanitari, i la campanya de carrera professional del personal de l’àrea sanitària de formació professional de grau superior i grau mitjà i del personal de gestió i serveis de l’Institut Català de la Salut.
Les sol·licituds es podran presentar entre els dies 1 i 31 de desembre de 2010, ambdós inclosos.
Les sol·licituds es podran formalitzar i registrar per via telemàtica o bé formalitzar-les manualment i registrar-les presencialment.
Les sol·licituds formalitzades per via telemàtica es podran trametre per mitjans informàtics seguint les instruccions que proporciona l’aplicació. Hauran d’incloure, especificats, els mèrits que es vol que es tinguin en compte de cara a l’assoliment del nivell demanat i l’objecte de sol·licitud.
La sol·licitud telemàtica estarà disponible per mitjà de l’aplicació informàtica de carrera professional a la qual s’hi accedeix des de l’adreça http://www.portalics.rrhh/sgrh (intranet) o http://wsa.ics.gencat.net/sgrh (internet).
Per al personal que no disposi d’eines telemàtiques els models en suport paper estaran disponibles a les diferents unitats de recursos humans o direccions de personal.
Les sol·licituds formalitzades manualment i la documentació acreditativa que correspongui s’hauran de presentar en qualsevol registre vàlid.
La formalització de la sol·licitud per mitjans telemàtics, que requereix el seguiment de les instruccions, es durà a terme des de l’aplicació de carrera professional ubicada a les adreces anteriorment esmentades. Un cop formalitzada, es tramet informàticament i resta a la base de dades d’aquesta aplicació.
Si a la relació de mèrits esmentats a la sol·licitud, i que es vol que es tinguin en compte a la campanya de carrera professional, n’hi ha cap que no hagi estat validat (al currículum professional), s’haurà de presentar expressament i al registre la certificació o una còpia autenticada del mèrit. A aquest efecte s’ha previst un model per tal d’acompanyar les certificacions. Aquest model s’obté quan es genera la sol·licitud per via telemàtica.
Els actes del procediment i els resultats definitius es publicaran als taulers d’anuncis del centre corporatiu, de les gerències d’àmbit d’atenció primària i dels centres hospitalaris de l’Institut Català de la Salut.

dijous, 18 de novembre de 2010

SALARI VARIABLE = SALUT VARIABLE

Davant de les recents declaracions a la premsa del Vicepresident Tercer del Govern de l’Estat, Manuel Chaves, informant de que l’executiu espanyol estudia lligar una part del salari del personal de l’Administració en la seva productivitat, des de la Intersindical-CSC volem manifestar el següent:

El concepte de productivitat entès més enllà de les ja conegudes Direccions per objectius (DPO), en què l’Institut Català de la Salut pot decidir que un tant per cent estigui lligat al absentisme laboral, supera els límits establerts per l’Estatut Marc i l’Estatut Basic de l’Empleat Públic.

Des de la Intersindical-CSC no acceptem que la discrecionalitat política o l’afinitat personal puguin influir en les retribucions. Estem en contra de la introducció de qualsevol concepte no objectiu que influeixi en les retribucions del personal estatutari de les institucions sanitàries.

Donada la suspensió unilateral dels acords vigents en matèria de retribucions per part del Govern espanyol a traves del anomenat “Decretazo” de juny de 2010, des de la Intersindical-CSC considerem poc edificant que ara el màxim responsable estatal de la Funció Pública realitzi aquestes declaracions que, en el fons, venen a qüestionar davant de la societat l’acompliment i el valor del treball del personal estatutari de les institucions sanitàries.

L’Institut Català de la Salut, a diferència de les empreses privades, no té per objectiu el lucre particular si no el servei i els interessos generals, creant les condicions en les que es desenvolupa l’activitat econòmica privada i produint bens i serveis que, per la seva naturalesa, estan fora del mercat i del concepte de l’oferta i la demanda aplicables a qualsevol empresa privada.

Des de la Intersindical-CSC ens plantegem impulsar concentracions a les portes dels centres el proper dimecres 15 de desembre de 2010. I per aquest motiu apel·larem a la unitat d'acció sindical més enllà de les particularitats d'estaments, situacions contractuals,..., per tal de recuperar el poder adquisitiu perdut pels treballadors i les treballadores de la funció pública i dels sectors concertats i per tal de reforçar el sistema públic de pensions i rebutjar l’ampliació de l’edat de jubilació fins als 67 anys.

REDUCCIÓ DELS DIES DE LLEURE?

Segons va publicar el Períodico el dia 13 de novembre, l'ICS és planteja la imminent supressió dels dies que es donen en complir una certa antiguitat en el lloc de treball. Aquesta mesura forma part de les que ha acordat el Govern central per a tot el funcionariat espanyol, i, en conseqüència, està previst que s'apliqui a l'uníson en tots els hospitals públics de l’Estat Espanyol.

Ens causa cert estupor que en l’aclariment de l’ICS a la seva pàgina web a la notícia publicada per l’abans esmentat diari, no es faci cap esment negant aquesta supressió de dies de lleure.

Des de la Intersindical-CSC ens plantegem impulsar concentracions a les portes dels centres el proper dimecres 15 de desembre de 2010. I per aquest motiu apel·larem a la unitat d'acció sindical més enllà de les particularitats d'estaments, situacions contractuals,...

divendres, 12 de novembre de 2010

CONVOCATÒRIA AUXILIAR-2008

Segons informa la Subunitat de Selecció de Personal de l'ICS, la previsió de publicacions de la llista definitiva de mèrits és de finals de novembre.
Aquesta llista sortirà baremada amb la posició final a la convocatòria.
Tot indica que l'acte de l'elecció de places serà el mes de gener, un cop passades les festes de Nadal.
Seguirem informant.

dijous, 4 de novembre de 2010

CARRERA PROFESSIONAL. RESOLUCIÓ DEFINITIVA. CAMPANYA 2010

Us informem que mitjançant Resolució del Director gerent de l'Institut Català de la Salut de data 2 de novembre de 2010, s'han fet públics els resultats definitius per a les sol·licituds de carrera professional corresponents a la campanaya 2010:

N410TGS - sol·licituds de nivell 4 transitori de carrera professional per als professionals de l'àrea sanitària de formació professional de grau superior i de grau mig (tècnics superiors i tècnics, actualment tècnics i auxiliars d'Infermeria) i del personal de gestió i serveis de les Institucions sanitàries.

N123O10GS - sol·licituds de nivell 1, 2, i 3 ordinaris, de carrera professional per als professionals de l'àrea samitària de formació professional de grau superior i de grau mig (tècnics superiors i tècnics, actualment tècnics i auxiliars d'Infermeria) i del personal de gestió i serveis de les Institutcions sanitàries.

N1234O10FD - sol·licituds de nivell 1, 2, 3 i 4 de carrera professional per facultatius i diplomats en el procés corresponent a la campanya ordinària.

Els professionals poden consultar els resultats definitius per INTRANET i INTERNET, de forma individual. Les adreces de l'aplicatiu SGRH (Sistema de Gestió de Recursos Humans) són les següents:

• INTRANET: http://www.portalics.rrhh/SGRH
• INTERNET: http://wsa.ics.gencat.net/sgrh

Els professionals que vulguin consultar els resultats definitius de la seva sol·licitud hauran d’anar a Carrera Professional i Històric de sol·licituds.

dijous, 28 d’octubre de 2010

ELECCIONS, PARTITS, ADMINISTRACIÓ I MODEL DE FUNCIÓ PÚBLICA

El passat dilluns va tenir lloc en el Col·legi d’Enginyers Industrials una taula informativa, en què els partits polítics amb representació parlamentària van parlar dels models d’Administració pública que defensen i que incorporen en els seus programes electorals. Agraïm la invitació que el Col·legi d’Enginyers va fer a la Intersindical-CSC d’assistir a aquesta taula informativa, juntament amb els altres sindicats representatius a la Funció Pública.

Ens va congratular que totes les persones que van assistir a aquesta taula en representació dels partits fossin dones: és difícil deixar de visualitzar l’encara abassegadora majoria d’homes en les organitzacions, incloent-hi els partits polítics. Pilar Pifarré (CiU), Lídia Santos (PSC), Patrícia Gomà (ERC), Àngels Olano (PP) i Laura Massana (IC-Verds) ens van donar a conèixer la diagnosi, les mesures a emprendre, com portar-les a terme i les conclusions de cadascuna d’elles sobre el que s’havia dit en les diverses intervencions.

Ens va omplir de satisfacció que, en major o menor mesura, totes les representants dels partits parlamentaris van esmentar aspectes que tenien molt a veure amb el document que la Intersindical-CSC va fer arribar als grups parlamentaris durant la campanya que vam portar a terme Per uns serveis a la ciutadania públics i de qualitat: es va parlar dels principis d’economia, celeritat, eficàcia, simplicitat i qualitat en el servei, tots ells recollits en el nostre document. També es va parlar de la necessitat d’una llei integral de la Funció Pública catalana, de l’elaboració d’un mapa de competències, de gestió unificada, del coneixement exacte de quina Administració tenim com a punt de partida per iniciar reformes necessàries...

Però no tot van ser flors i violes, no. Es van deixar anar paraules que ens van preocupar molt i molt. No us direm pas qui va dir què, però sí que es van pronunciar mots que creiem que senzillament rebenten el sentit del que ha de ser el servei públic.

Es va parlar de dimensionar adequadament, d’avaluació cost/benefici, de rendibilitat, fins i tot de competitivitat i de privatització –això sí, daurant la píndola. Ens va quedar clar, però!–, paraules que col·lisionen frontalment amb el concepte de servei públic.

Si, com hem dit, vam estar d’acord amb opinions i posicionaments –que són nostres–, aquests mots ens van fer feredat. Demostren que el que prima per a alguns partits és l’objectiu de fer una Administració seva, no pas una Administració al servei de la ciutadania.

Per què diem això? La ciutadania, sobirana, es dota d’unes estructures que li presten servei (l’Estat, en el qual, democràticament, escull els seus representants. Aquest Estat, mitjançant l’Administració li presta els serveis que paga amb els seus impostos, amb la finalitat de proporcionar-li benestar). En cap cas no es pot pensar que l’Estat i l’Administració puguin servir per posar traves a la ciutadania, oi que no?

Doncs com es pot fer avaluació cost/benefici? Com es pot pensar treure benefici de la prestació d’un servei públic? És que algú se’n vol lucrar? Es pensa deixar de prestar allò que no suporti una avaluació d’aquestes que surti favorable? Preferim pensar que no! I de rendibilitat? Esfereeix pensar que es pugui pretendre buscar un altre guany que no sigui en qualitat del servei del qual sigui beneficiària la ciutadania. I de la competitivitat, que me’n dieu? Amb qui s’ha de competir? Amb empreses privades a les quals s’ha permès envair competències públiques? Amb altres administracions amb les quals se solapen competències?

I deixem per al final els esments a les privatitzacions, disfressades de “serveis consorciats amb el sector privat”, de “col·laboracions privades”, de serveis que es podrien assumir després d’haver aprimat l’Administració...

Que quedi clar: el servei públic és aquell que presten les administracions per imperatiu legal, amb la finalitat d’oferir a les ciutadanes i els ciutadans allò pel qual PAGUEN. I quan el criteri economicista entra en la prestació dels serveis, quan es licita la prestació d’un servei públic, quan es privatitza, per entendre’ns, el servei es deteriora.

Optimització, racionalització, millora, fixació d’objectius..., tot el que vulgueu. Ara, Serveis Públics, inclòs la sanitat, prestats amb diner públic, tan racionalment com puguem, tan òptimament com puguem, amb tots els mitjans que calgui, prestats per l’Administració pública. Tan sols així, oblidant-nos de la prestació més rendible econòmicament, de la que tingués millor balanç cost/benefici, de la prestació que busqui o necessiti guany empresarial, podrem aconseguir serveis públics de qualitat. Algú pot imaginar que s’escatimin diners en investigació, en sanitat, en educació o en serveis socials i a les persones dependents... Doncs ja sabeu quin pa s’hi gasta...

Cal continuar amb fermesa el camí contra les privatitzacions, per una Administració de qualitat, amb suficients mitjans i amb condicions de treball dignes. No ens podem resignar a “ser cornuts i pagar el beure”. Cal fermesa i decisió en la defensa de la qualitat i del caràcter públic dels serveis que prestem. En això estem i en això ens trobareu sempre.


INTERSINDICAL-CSC, L’ALTERNATIVA AMB COMPROMÍS