dijous, 28 de gener de 2021

Exigim l’aplicació del nou pacte de borsa de treball ja!

ESTANT VULNERANT ELS PRINCIPIS D'IGUALTAT, MÈRIT I CAPACITAT

Fa quasi bé dos anys que la borsa de treball està paralitzada, sense que l' ICS reaccioni davant la pluja de queixes que li arriben. La darrera baremació publicada és de data 15 de febrer de 2019, un fet totalment fora de tota lògica, tenint  en compte que l'ICS disposa de les eines tecnològiques i materials per tirar endavant el nou Pacte de borsa de treball.

S'ha de desencallar aquesta situació, que està perjudicant a tants professionals de la Sanitat catalana. L'ICS està contractant arbitràriament, el que posa en dubte, un cop més, la seva “excel·lència" i “exemplaritat".

Les eternes oposicions

Gener de l'any 2021. Milers de professionals de l'ICS segueixen esperant que el procés de resolució de les oposicions convocades l'any 2018 sigui finat i efectiu. Però no és la primera vegada que un procés de selecció s'eternitza d'aquesta manera. Tenim molts antecedents, massa. Però ara tenim l'agreujant de tenir un aplicatiu de borsa que no funciona des de fa mesos i on els contractes precaris i la manca de transparència en les contractacions fan créixer molt el descontent entre les persones treballadores de l'empresa.

Però això no acaba aquí. Darrera la publicació del DOGC de la darrera oferta pública de places s’ensuma una futura convocatòria d'oposicions, amb unes xifres de places ridícules en plena pandèmia i amb la gent encara sense saber si ha agafat plaça en les anteriors i si caldrà tornar-s’hi a presentar, tornar a pagar, tornar a estudiar... El solapament de processos, que tampoc no és nou, ens crea molt de neguit i incertesa.

Eleccions 14F, treballes aquest dia?


 

D’acord amb els punts 2 i 4 de la Circular 5/2006, de participació del personal al servei de l’Administració de la Generalitat en eleccions convocades dins del marc de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general permisos per a l’exercici del dret de vot:

divendres, 22 de gener de 2021

Situació 2021: retorn paga pendent i DPO

Any 2021: un 55% de la paga extra pendent, corresponent a l’any 2014. Queda per determinar en quin moment es farà efectiu aquest rescabalament.

Increment salarial fixat pel 2021 d’un 0’9%.

DPO: Recuperació el 100% del seu import  íntegre, consolidat ja el 2020.

Any 2022: el 45% restant de la paga corresponent a l’any 2014.

dimecres, 20 de gener de 2021

Manual per a la presentació acreditativa dels documents pels processos de Recursos Humans ICS


 

Reconeixement de serveis prestats complement usuari Zelador/a per Carrera Professional GP Administratiu


L'Acord UAC, que modifica parcialment el II Acord en el seu punt 4 de l'apartat 6.1.4.1, obre la possibilitat al personal zelador/a i tècnic/a en cures auxiliars d'infermeria (TCAI) que hagi prestat serveis a les UAC a que pugui incorporar aquests serveis prestats a efectes del còmput de l'antiguitat necessària per a l'accés als diferents nivells de carrera professional del G.P. Administratiu, sempre i quan acreditin la percepció del complement d'atenció a l'usuari. Així mateix, aquesta acreditació també serviria pels casos de promoció interna definitiva des de les categories de tècnic/ica en cures auxiliars d'infermeria i de zelador/a a les del G.P. Administratiu a efectes de serveis prestats per a la carrera professional de la nova categoria. 

La Intersindical denuncia agressions a professionals del CAP Josep Masdeval de Figueres

Aquest matí el personal del CAP Josep Masdevall de #Figueres hem denunciat la situació d'inseguretat i por que pateixen treballadors i usuàries d'aquest servei, així com la manca de voluntat de l'administració en la resolució del cas. Des de @LaIntersindical vam comunicar els fets exposats a la Junta de Personal d'Atenció Primària on hi assistia la Direcció d'Atenció Primària de Girona que, tot i tenir constància d'aquesta problemàtica, se'n van desentendre. Entenem que l'ICS ha de vetllar per la seguretat i benestar dels seus treballadors i per un entorn laboral digne, és per això que exigim implicació i responsabilitat en la presa de les mesures corresponents que resolguin aquesta situació. Volem que se'ns garanteixi, de forma immediata, un espai de treball i de convivència segur que vetlli per la dignitat i integritat de totes. A la sanitat, prou agressions! 

divendres, 15 de gener de 2021

Enlluernant l’opacitat a l’ICS

 

Els/les delegades de la Intersindical-CSC a les seccions sindicals de l’ICS vam engegar ara ja fa un any una sèrie de peticions relacionades amb l’accés a la informació pública per poder exercir de forma més eficient els nostres deures.

Entre d’altres, hem demanat, i hem aconseguit, els llistats de les borses de treball corresponents a la darrera baremació feta, és a dir, de la tant comentada baremació del mes de febrer de 2019 que en el moment de la redacció d’aquest article, encara no s’ha actualitzat, fet que pot vulnerar clarament els drets de les persones aspirants a llocs de treball temporal, especialment els interinatges.

dimecres, 13 de gener de 2021

Festes locals 2021

 


ORDRE TSF/204/2020, de 30 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l'any 2021.

Consulta la teva localitat

PERMISOS MODIFICATS EBEP 2021

La Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021 inclou una disposició final que modifica el redactat dels articles 48 i 49 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP)

Article 48

a) El permís per mort, accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari, d’un familiar dintre del 1er grau de consanguinitat o afinitat té una durada de tres dies hàbils quan el cas es produeix dins la mateixa localitat i cinc dies hàbils quan sigui diferent localitat.

Quan es tracti de mort, accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari, d’un familiar dintre del 2º grau de consanguinitat o afinitat té una durada de dos dies hàbils quan el cas es produeix dins la mateixa localitat i quatre dies hàbils quan sigui diferent localitat.