dimarts, 22 de desembre de 2020

Des del gener del 2021 s’amplia el permís de paternitat a 16 setmanes


 L'1 de gener del 2021 entra en vigor l'equiparació de permisos de maternitat i paternitat i s'allarga fins a les 16 setmanes. D'aquesta manera, i per primera vegada a la història, tant mares com parelles, en el cas que n'hi hagi, disposaran de 16 setmanes de permís retribuït. 

Com es poden dividir aquestes setmanes?
 6 setmanes obligatòries, a jornada completa i ininterrompudes, posteriors al part. En el cas d'adopció serà posterior a la resolució judicial o decisió administrativa. 
 Les 10 setmanes restants cal gaudir-les en períodes setmanals dintre de l'any següent al part, o bé a la resolució judicial o decisió administrativa en el cas d'adopció. 

 Es pot alternar aquestes setmanes? La parella pot guardar-se dies per quan s'acabi el permís de l'altre?
 Sí, sempre i quan siguin setmanes senceres. Les sis primeres setmanes sí que s'han d'agafar de manera completa dos progenitors. Després es pot adaptar i escollir la millor fórmula per conciliar vida professional i cures del nounat. 

 Què passa amb mares solteres o famílies monoparentals? Quantes setmanes tenen?
 En el cas de famílies amb un membre adult les setmanes de baixa seran també de 16.  


 

Evitem l'aire viciat als nostres centres de treball

 El Ministeri de Sanitat va publicar, el passat 18 de novembre, aquest document tècnic que recull el treball d'un grup d'experts en aerosols i en transmissió i prevenció de les malalties infeccioses que ha revisat les evidències científiques i realitzat una avaluació de risc de la transmissió de SARS-CoV-2 per aerosols i de l'eficàcia de les mesures de protecció.
El grup d'experts considera demostrat que SARS-CoV-2 es transmet mitjançant aerosols que contenen virus viables generats per la persona infectada, especialment en espais tancats i mal ventilats.
La transmissió a partir d'aerosols no significa un alt nivell de contagiositat, ni la necessitat d'adoptar mesures de prevenció complexes molt diferents a les ja recomanades, però sí reforçar-les i incorporar algunes noves , per evitar la transmissió en especial en els espais interiors.
Queda demostrada la transmissió del Sars-cov2 mitjançant aerosols, que queda reflectit en aquest document tècnic publicat pel Ministeri de Sanitat el 18 de novembre, per tant la Intersindical-CSC demana reforçar les mesures de prevenció a tots els centres:

 • Reforçar la ventilació a tots els centres quan hi ha pics d’ocupació i en àrees com les sales d’espera, consultes, vestuaris i lavabos.
 • Reducció de l’aire viciat mitjançant purificadors d’aire amb filtres HEPA i manteniment continu i regular dels filtres de l’aire condicionat, obrir finestres i evitar la sobreocupació.
 • Manteniment de la distància de seguretat a les sales d’espera amb indicació del nombre màxim de ciutadans que hi poden haver.
 • El manteniment del cabal més baix i mai per sota del 25% caps de setmana i festius quan els centres romanen tancats
 • Personal de neteja durant tota la jornada en què els centres romanen oberts.
 • Neteja, desinfecció i manteniment a fons en els consultoris que han estat tancats durant setmanes.
 • Manteniment, neteja i canvis de filtres dels aparells de ventilació fets en horari de menys afluència o bé quan el centre roman tancat.
 • Ventilació creuada, obrint finestres i portes, que està demostrat que és molt efectiva.
 • Confort tèrmic i acústic, per a tot el personal.
 • Valors de renovació d’aire, dins el que està estipulat al Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis.

Demanem avaluació de riscs per part dels tècnics de la UBP, amb calendaris de visites que s'haurien de fer prèviament juntament amb els delegats de salut laboral

ALS AMBULATORIS I CONSULTORIS, VENTILACIÓ CONTÍNUA PER PREVENIR ELS CONTAGIS DE COVID-19

divendres, 18 de desembre de 2020

Uniformes i calçats adequats per al personal que fa guàrdies ACUT

 


#ACUTRecuperemDrets

 


Comunicat de la MESA SINDICAL DE SANITAT

 

MESA SINDICAL DE SANITAT

COMUNICAT

Portem mesos fent front a una pandèmia global que ha posat en risc la salut de totes i això ha posat en evidència la precarietat del nostre sistema sanitari i social.

Com a treballadores i usuàries del sistema de salut creiem que és el moment de reflexionar i obrir un espai de treball per tal d'oferir una resposta conjunta i contundent a aquesta situació.

La capacitat de treball i la resiliència del personal està contribuint de manera molt important a superar aquesta pandèmia: jornades eternes, manca d'EPIS, amb el risc sempre present, no només de

contagi personal, sinó també de les persones convivents, falta de personal crònic sovint per les precàries condicions de treball, les externalitzacions i les retallades que encara arrosseguem del 2010 són en part els motius que ens empenyen.

Durant aquests anys hem patit retallades en el nostre sou, pèrdua de poder adquisitiu, major càrrega i pressió assistencial, nul reconeixement professional per part de l'administració, possibilitat de desenvolupament ni avanç professional dins les nostres institucions, pèrdua de drets socials, impossibilitat de conciliació de la nostra vida personal amb la laboral... Les professionals de la salut

estem esgotades i seguim tirant endavant un sistema ineficient que segueix aprofitant-se de la bona voluntat de totes les treballadores.

El sistema de salut es basa en el treball en equip de diferents categories professionals. Un equip format per moltes persones que treballen de forma coordinada per prestar la millor assistència a la

ciutadania.

És el moment que les treballadores de la sanitat tornem a alçar la veu i transformem el sistema de salut en un sistema de titularitat, gestió i provisió públiques amb les mateixes condicions laborals

amb un estatut marc únic per a tots i totes les treballadores.

És per això que anunciem l'obertura d'una mesa sindical que té com a objectiu fer una anàlisi i síntesi de les demandes i iniciar mobilitzacions per tal de fer-les efectives, amb un propòsit i ambició d'assolir la unitat sindical més àmplia possible.

18 de desembre de 2020

Com funciona INGESTA

 dilluns, 23 de novembre de 2020

Carrera Professional ICS. Campanya 2021

El 23 de novembre ha estat publicada la Resolució SLT/2855/2020, de 9 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria per sol·licitar els nivells de carrera professional de personal estatutari (fix i interí, que compleixin els requisits) de tots els grups professionals de l’àrea funcional sanitària i de l’àrea funcional de gestió i serveis de l’Institut Català de la Salut.

Les sol·licituds es poden presentar des del 1 de desembre al 31 de desembre de 2020, ambdós inclosos.

Les sol·licituds s’han de formalitzar i registrar exclusivament per via telemàtica mitjançant el mòdul “Carrera Professional” de l’aplicació “Sistema de Gestió de Recursos Humans” (SGRH).

És imprescindible estar registrar a l’SGRH per poder fer la sol·licitud.

La sol·licitud telemàtica estarà disponible per mitjà de l’aplicació informàtica de carrera professional a la qual s’accedeix des de les adreces següents:

http://www.ics.intranet.gencat.cat/sgrh/ (intranet)

https://www1.ics.gencat.cat/SGRH (Internet)

Si s’escau, les unitats de recursos humans dels diferents àmbits de gestió de l’Institut Català de la Salut facilitaran l’assistència tècnica dins del ter4mini fixat per la convocatòria.

Us recomanem lectura de la Resolució: Accedeix al DOGC

 

diumenge, 22 de novembre de 2020

Resum Mesa Sectorial ICS 20/11/2020

Estat actual processos selectius 
Presentació de mèrits
Entra en funcionament un nou sistema per a la presentació de mèrits basat en l’escaneig dels documents originals mitjançant el programa INGESTA. Els mèrits introduïts serviran a per a futurs processos selectius. Així mateix, progressivament esdevindrà l’eina del Gestor del Currículum (GC) tant per a Borsa, com per a Carrera Professional i Mobilitat Voluntària Oberta Permanent.
Per als processos selectius en curs caldrà sol·licitar cita prèvia (dia i hora) a hospitals i DAP a través d’un aplicatiu que confirmarà la sol·licitud mitjançant un correu electrònic.
Per a la presentació dels documents originals caldrà portar impresos els separadors corresponents, que són uns fulls amb codi de barres associats a cada mèrit dins del GC que els identifiquen de manera unívoca.

divendres, 20 de novembre de 2020

Prou Agressions Verbals

Ja l’any 2007, el Síndic de Greuges va elaborar un informe citant les causes que afavoreixen la violència externa als professionals de la Salut, segons el qual són:

 • Organització deficient amb massificació i saturació de centres.
 • Insuficients recursos humans i materials.
 • Excessiva burocratització dels serveis.
 • Llargs temps d’espera.
 • Impossibilitat de ser atesos de manera immediata.
 • Pelegrinatge del pacient d’un centre a l’altre o d’un servei a un altre.
 • Informació insuficient en determinades situacions.

dissabte, 14 de novembre de 2020

Nova Instrucció de mesures especials, nou càstig als professionals de la salut

 

La recent Instrucció 07/2020 d’aprovació de mesures especials en matèria de règim de personal a causa de l’agreujament de la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19 i que afecta al personal del Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, SISCAT (inclòs el personal de l’ICS), permet , des del 09/11/2020 i fins que es mantingui dita situació, que per a centres concrets i amb l’excepció de professionals amb permís per maternitat, o llicencia per risc durant l’embaràs o risc durant la lactància natural, es pugui mitjançant resolució, i un cop consultats els representants legals del personal afectat:

ü  Suspendre el règim de jornada (inclosa la jornada complementaria).

ü  Suspendre el regim de permisos

ü  Suspendre la realització d’activitats docents.

ü  Obligar a realitzar hores extraordinàries davant una situació de força major.

ü  Planificar la cobertura de les necessitats de personal amb el següent ordre de prelació:

 -Esgotar els efectius de les diferents bosses de treball, si n’hi ha, fent contractes eventuals.

-Denegar la concessió de nous permisos, llicencies, excedències, dies d’assumptes propis i vacances al personal sanitari en actiu._

-Suspendre les vacances, els dies d’assumptes personals, els permisos i les llicencies que estigui gaudint el personal.

També preveu el teletreball (complint uns requisits i requeriments tècnics que no tot el personal podrà complir) i la reorganització d’espais de treball, disposició de suport emocional i d’estrès agut, i disposició d’EPI  suficients a tots els centres, considerant-les mesures de caràcter preventiu i de protecció del personal.

Així mateix, i en la mesura que sigui possible ( per tant sense cap garantia), mantenir les places creades per fer front a la COVID-19 i renovar els nomenaments.

Cal fer esment especial, per últim, a que preveu la disponibilitat compartida de professionals si això  fos necessari.

La Sectorial de Sanitat de la Intersindical-CSC ens posicionem rotundament en contra d’aquesta bateria de mesures a la que ens han abocat amb les retallades i exigim al Govern i al Departament de Salut que augmentin de forma immediata la dotació de pressupost per millorar les condicions laborals del personal del SISCAT, per captar el màxim nombre de professionals, augmentar la dotació de personal, cobrir absències i permisos, i en conseqüència millorar el nostre sistema sanitari.

dijous, 5 de novembre de 2020

La Intersindical-CSC demana 20.000 professionals més a la sanitat pública per fer front a la segona onada de la Covid-19

 


Aquesta pandèmia està posant en entredit la frase: “Tenim la millor sanitat pública del món”. Durant la primera onada de la Covid-19 aquesta va patir una exasperant manca de material, cosa que va provocar nombrosíssims contagis als centres sanitaris. De fet, l'estat espanyol va batre el rècord mundial de contagis en treballadors/es de la sanitat. Gairebé el 21% dels contagis van correspondre a personal sanitari.

La capacitat de sacrifici i la resiliència del personal sanitari va contribuir de manera molt important a superar la primera onada. Jornades eternes, amb el risc sempre present, no només de contagi personal, sinó també de les persones convivents. L’entrada a la nova normalitat i l’atenuació de la pandèmia varen permetre que el personal sanitari pogués agafar vacances i recuperar-se dèbilment del sotrac emocional que va patir, però les administracions no van preparar acuradament la tornada a la normalitat, prenent decisions incomprensibles: la compensació Covid que distingia entre companyes per categories, malgrat haver patit els mateixos riscos, o la contractació d’una empresa com Ferrovial per a fer els estudis de contactes per 17M, que s'hauria d'haver destinat a l’Atenció Primària, per la seva proximitat i la seva capacitat ja demostrada.

dijous, 22 d’octubre de 2020

Crònica d'una mort anunciada, la de l'Atenció Primària

La pandèmia ha posat contra les cordes a l’Institut Català de la Salut (ICS) i ha demostrat que les reivindicacions que les professionals d’Atenció Primària de Salut (AP) fèiem abans de la pandèmia no només estaven justificades sinó que fins i tot eren insuficients. En aquest context, la Intersindical-CSC reivindica el dret que té la ciutadania a ser atesa presencialment i a que el diagnòstic i tractament de les seves patologies no es vegin demorades. 

L’AP, abans de la pandèmia del COVID-19, estava reivindicant una sèrie de peticions per a mantenir el nivell assistencial comunitari. La gravetat de la situació ja va provocar diferents vagues al novembre 2018. La falta d’inversió, les retallades i la manca crònica de professionals eren els punts nuclears d’aquelles reivindicacions. Finalment el Pla de reforç d’Atenció Primària que ens ha comunicat recentment el Catsalut s’ha mostrat del tot insuficient, ja no només durant la pandèmia sinó per a la futura normalitat quan aquesta fineixi. La Intersindical-CSC demanem mesures contundents per alleugerir el gran problema de l’AP: la falta d’inversió des de fa dècades. Faltaven recursos materials, faltaven professionals i sobretot faltava una aposta clara per a que l’AP recobri el paper d’entrada al sistema sanitari.

divendres, 9 d’octubre de 2020

No deixem morir la Primària

Per un Acord Nacional per a l'Atenció Primària

L’Atenció Primària a Catalunya està caient pel precipici. La pandèmia està posant al descobert els llargs anys de desinversió i desgast a l’Atenció Primària, que encara no s’havia recuperat de les retallades iniciades al 2010. 

L’Atenció telefònica ha col·lapsat els centres sanitaris i la presencialitat i proximitat dels pacients, un dels factors vitals per la salut ciutadana, ha desaparegut. 

dimecres, 7 d’octubre de 2020

Equilibiri en el contingent de pacients per al personal de Gestió i Serveis

Les seccions sindicals de la
Intersindical-CSC

EXPOSEM:
Que els/les professionals sanitaris/àries, medicina i infermeria, treballen amb una quantitat assignada de pacients en els centres dependents dels EAP.
Que el volum de pacients assignat a medicina i infermeria en els EAP s'equilibra per part dels Equips Directius amb la finalitat d'evitar sobrecàrregues vers cap persona treballadora.
Que el personal de GiS que treballen a les UAC dels centres de primària no se'ls hi contempla per part dels Equips Directius dels EAP les càrregues assistencials, com si que es fa amb el col·lectiu sanitari.

DEMANEM:
Que es reguli, per part de les Direccions dels Equips de Primària, les càrregues de treball de tot el personal que treballa a les UAC dels EAP, igual que es fa amb medicina i infermeria.
Que es regulin aquestes càrregues de treball en els Reglaments Interns dels centres, igual que es fa amb els/les professionals sanitaris/àries.
Que no hi hagi cap professional de la UAC amb un volum de feina desproporcionat respecte a l’assignació que ha de tenir, igual que es fa amb el personal sanitari.
Que s’actuï per part de les Direccions dels Equips de la mateixa manera que es fa amb personal sanitari, medicina i infermeria, respectant contingents, per tal que hi hagi un equilibri en la càrrega de treball.

dilluns, 5 d’octubre de 2020

Nota de premsa 5/10/2020

La Intersindical-CSC Sanitat no ens sentim interpel·lats per la recent vaga convocada només per a personal facultatiu de l’Atenció Primària de l’ICS.
Compartim les ganes de reivindicar-nos per una Atenció Primària que s’està morint, però la Primària som totes i tots els seus professionals. Creiem que a l’Atenció Primària tenim arguments de sobra per a reclamar, no només d’un estament en concret
Els problemes de falta de finançament i desinversió que aquesta pandèmia està posant al descobert, afecten a totes les categories laborals de l’Atenció Primària de l’ICS. Tant medicina, com infermeria, TCAI, Gestió i serveis, treballadores socials... estan patint amb cruesa la manca d’inversió que durant anys ens afecta, així com les retallades encara vigents des del 2010. L’Atenció Primària esta al límit del col·lapse i els seus professionals extenuats.
Segons la nostra opinió, és imprescindible veure l’Atenció Primària com un equip i  per això  reivindiquem el dret i el deure de buscar una solució global per a tothom
Per tant, emplacem a la resta de sindicats de l’ICS, entitats primaristes i col·legis oficials  a treballar de forma conjunta una proposta consensuada per #enfortirAP i un calendari de mobilitzacions per aconseguir revertir les retallades, millorar les condicions de treball del personal d’Atenció Primària,garantir una Primària al servei de la ciutadania i per una sanitat pública de qualitat.
 
Per qualsevol cosa, poseu-vos en contacte amb nosaltres per correu sanitat@intersindical-csc.cat 
Seccions Sindicals de Sanitat.
Intersindical-CSC
http://sanitat-icsc.blogspot.com
https://twitter.com/sanitat_csc
https://www.facebook.com/SanitatIntersindicalCSC/
t.me/sanitat_icsc
https://instagram.com/sanitat_csc

divendres, 2 d’octubre de 2020

L'Atenció Primària de Barcelona: "No és que la pandèmia ens hagi col·lapsat, ja ho estàvem"

Publica Agències

Asseguren que la precarietat no és només econòmica, sinó que és "d'estructura i d'importància".

Reivindiquen el valor del seu treball, tot i "no ser tan mediàtics com els hospitals".

"Jo entenc que els pacients estiguin enfadats, però no és culpa de metges ni d'infermeres. Fem el que podem i l'administració hauria de explicar-ho".

Els Centres d'Atenció Primària (CAP) de Barcelona viu moments difícils a causa de la pandèmia de coronavirus, però, des dels centres, assenyalen que aquesta situació no és una cosa nova i que la precarietat en els ambulatoris catalans porta anys passant factura.

dijous, 1 d’octubre de 2020

Reclamació paga Covid-19

Si durant els mesos de març, abril o maig vas estar de baixa per COVID19 segurament no has cobrat el que et pertoca de la paga COVID19, ja que la baixa per COVID19 es considera temps de serveis efectius a l’efecte de percebre aquest complement de productivitat extraordinari. En el següent enllaç et pots descarregar la reclamació que un cop omplerta has de fer arribar a la unitat de recursos humans del teu territori.

divendres, 25 de setembre de 2020

Resum Mesa Sectorial 21/09/2020

Mobilitat voluntària permanent i oberta
L’aplicació està en funcionament des del 17 de setembre per causa de problemes tècnics, doncs des de l’1 de setembre hauria d’haver estat operativa. El període d’inscripció finalitza el 31 d’octubre. 
No es poden donar interinitats produïdes arran de jubilacions que es produeixin a partir del 31 d’agost, data publicació de l’acord al DOGC, doncs s’han de resoldre mitjançant la mobilitat voluntària. 
Borsa de treball
La previsió es fer una baremació a finals de setembre de 2020 de les persones que ja disposen de puntuació i deixar la baremació de les noves inscripcions per a més endavant.
Carrera Professional 2020 
Actualment s’estan fent la supervisió de les avaluacions. La previsió és que al novembre es publiquin les resolucions provisionals i al desembre les definitives. El pagament, per al gener de 2021.

dimarts, 22 de setembre de 2020

Duros a 4 pessetes

Les proves PCR són tècniques d'infermeria. Que cada professional faci la seva feina.
L'escandalosa manca de professionals d'infermeria, entre altres, està comportant que sovint sigui el personal TCAI (tècnic de cures auxiliars d'infermeria) qui dugui a terme les proves PCR.
Cada professional de sanitat té un rol i el sou que li pertoca. L’ICS segueix entossudit en que les infermeres facin de metge, les TCAI d'infermera i els administratius facin cribratges de diagnòstic.
És del tot inadequada aquesta barreja de funcions, tant pel professional, que rep un sou inferior a les tasques que se li assignen, com pels usuaris, que reben un tractament per part d'un professional que potser no té les capacitats adequades. 
Tot això ve provocat per la manca de professionals i les baixes retribucions i, per tant, hem d'exigir a l'ICS que atorgui a cada professional les funcions que per contracte li corresponen, que contracti els molts professionals que manquen al sistema i que adeqüi les retribucions.
Que no ens venguin duros a quatre pessetes!

dimecres, 16 de setembre de 2020

Aquest pla no serveix

Publica FoCAP
El vicepresident Pere Aragonès, la consellera Alba Vergés i el director del CatSalut Adrià Comella van presentar el Pla d’Enfortiment i Transformació de l’Atenció Primària (AP). Amb aquests ambiciosos objectius caldria esperar propostes que reforcessin els valors fonamentals de l’AP i que marquessin línies estratègiques que tots els equips haurien de tenir en compte a l’hora d’organitzar-se per a donar pas a una  millor resposta a les necessitats de la població. Però aquest pla pateix del mateix mal de sempre: està fet pensant en una AP subalterna, sense capacitat de coordinació de la resta d’actors del sistema, i que dóna una atenció fragmentada  sense tenir la longitudinalitat i la fortalesa d’uns i unes professionals de referència com un immens  valor a preservar. A la pràctica el pla és només una proposta de mínims per a afrontar la crisi de l’AP que la pandèmia del COVID ha accentuat.

dijous, 10 de setembre de 2020

Pla d’Enfortiment i Transformació de l’Atenció Primària


Salut anuncia la contractació de 3.811 professionals sanitaris però no s'aclareix ni el repartiment ni d'on els traurà.

No és això companys, no és això! Els reforços a AP son del tot insuficients. Únicament es reforcen les residències i les escoles. Les retallades segueixen vigents. Això és intolerable!

Proves PCR, ecografies pulmonars, intervencions comunitàries com els cribratges massius i la identificació de contactes de contagiats, desplegament dels gestors covid, suport a les residències, i el cribratge poblacional a partir de les escoles: son tasques que s'han afegit a una Atenció Primària ja molt tocada per tant temps amb la pandèmia i les retallades que arrosegava.

La Generalitat va presentar un pla de reforç de l'atenció primària que ha de suposar la contractació de 3.811 professionals i una inversió de 127 milions fins al 2022.

Enguany està prevista l'ampliació de la plantilla amb 1.979 professionals de diferents perfils i s'hi destinaran 46 milions d'euros.

El pla també pretén optimitzar els processos de treball i millorar la tecnologia i disponibilitat d'espais. S'ha accelerat per la Covid i, per tant, tindrà una part de recursos destinats a combatre la pandèmia i una altra que es quedarà de manera estructural per a reforçar el sistema d'atenció primària.

Es va oferir una llista de noves incorporacions (306 metges, 220 infermeres, 750 assistents d'infermeria, 750 assistents clínics, 112 treballadors socials, 150 nutricionistes i 115 psicòlegs) que no encaixa ni amb el total de contractacions ni amb les previstes per enguany.

Tampoc no es va concretar com s'ho farà CatSalut per contractar més de mig miler de metges i infermeres, tenint en compte que no n'hi ha disponibles en el mercat laboral.

Entre la resta de perfils que es reforçaran, hi haurà la figura de l'assistent clínic, que alliberarà metges i infermeres del gran volum de tasques, algunes burocràtiques, que han hagut d'assumir darrerament.

A més de l'assistència ordinària, la primària fa proves PCR, participa en els cribatges massius, identifica contactes dels contagis, fa el seguiment dels positius, gestiona les baixes laborals i una part de la plantilla s'ha derivat a reforçar l'atenció a les residències. A més també haurà de fer suport per a les escoles, dur a terme el pla d'atenció a les persones de més risc i reprendre les vacunacions infantils i recuperar les endarrerides.

L'anunci d'aquest pla, arriba quan, desprès de dos anys, diversos òrgans assessors de Salut amb professionals del sector estaven a punt de lliurar a la consellera l'informe sobre com s'hauria de reformar la sanitat.

 

dilluns, 7 de setembre de 2020

Les infermeres d’atenció primària veuen insuficients els recursos a les escoles

 


Agències

*  L'Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya ha avisat que la dotació pressupostària destinada als CAP per donar suport als centres escolars de cada territori és insuficient. En concret, les infermeres d'atenció primària destaquen que la seva responsabilitat a les escoles és rellevant. 

Les infermeres d'atenció primària subratllen tenen una important responsabilitat a l'escola, són conegudes per l'equip educatiu i coneixen la salut dels alumnes, a més dels circuits de l'atenció sanitària en relació a la Covid-19.

"Ara és el moment d'enfortir la figura de la infermera d'Atenció Primària de Salut i Escola dotant els CAP dels recursos necessaris per donar la millor atenció possible a la comunitat educativa", alerten, i demanen un pressupost "realista" i que es dimensioni la càrrega assistencial de la comunitat educativa.

dijous, 3 de setembre de 2020

REFORCEM ARA L’ATENCIÓ PRIMÀRIA


Des de la Intersindical-CSC demanem mesures urgents per a reforçar l’Atenció Primària. L’AP i les seves professionals estan duent a terme una tasca titànica per a aturar la pandèmia al nostre país, suportant un gran estrès amb nuls reforços i menys encara recursos.

Ja portem molts mesos, masses tibant la corda de l’Atenció primària. Els innegables esforços que ha realitzat per contenir la COVID-19 poden flaquejar si no s’entomen d’una vegada les seves demandes: calen més personal, més recursos i revertir les retallades. L’AP és la baula que a dia d’avui sosté el País i cal prendre mesures AVUI MATEIX.

Recentment, a través de la premsa hem sabut que Salut construirà 5 nous hospitals per a fer front a la COVID el 2021. Si Salut no vol que aquests 5 hospitals siguin insuficients, la primera mesura que ha de fer és reforçar l’atenció primària i contractar ara mateix el personal necessari per aquests hospitals (no cal que esperi al 2021) i  destinar-los a l’AP.

dimarts, 1 de setembre de 2020

Concurs de trasllat obert i permanent. Publicació al DOGC

Ha sortit publicada al DOGC la resolució per la qual s'aprova la convocatòria única del concurs de trasllat obert i permanent
Accediu a la resolució

dimarts, 11 d’agost de 2020

La Covid també hi entén, de desigualtats: les diferències a Barcelona, per barris


 Agències

 La taxa d'incidència de la Covid es multiplica en els districtes amb una renda més baixa, segons un estudi

 La incidència de la Covid a Nou Barris multiplica per 2,5 la de Sarrià-Sant Gervasi. Són les conclusions d'un estudi fet per investigadors de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) i l'IDIAPJGol que confirma una evidència: la pobresa i la precarietat porten a tenir més mala salut i a posar-se més malalt. I si bé l'Ajuntament de Barcelona ja ho havia constatat amb l'esperança de vida, ara aquest estudi ho confirma amb la incidència de la Covid-19.

Decàleg de mesures per a la protecció de la salut dels professionals del sector sanitari i garantir l’assistència Sanitaria per fer front a la Covid-19

Considerem inadmissible tornar a posar en risc als professionals del sector sanitari davant situacions tan greus com les viscudes fins al moment. La manca d’equips de protecció i de proves diagnostiques van contribuir a l’alta taxa de contagis dels professionals del sector sanitari.

Desprès del viscut en els darrers mesos i a la vista dels rebrots que ja es produeixen. La Intersindical-CSC Sanitat sol·licitem a la Conselleria de Salut i al Institut Català de la Salut que de manera immediata, prengui les mesures necessàries per a garantir una atenció adequada i de qualitat i preservar la salut i la seguretat. Aquestes son les mesures preventives i organitzatives recollides en el decàleg presentat:

1.    Dotar de més personal a les unitats bàsiques de prevenció. Cal recordar que son les responsables de la seguretat i salut i que en la situació actual, s’han vist immersos, entre d’altres, en la realització de PCR massius a la plantilla i a la avaluació del  impacte de l’ús de mascaretes defectuoses i altre material.

dilluns, 27 de juliol de 2020

Zelador/a d’atenció directa com a personal de risc alt

Tant aquells usuaris que en algun moment hem sigut atesos a un Hospital o bé algun dels nostres familiars, així com tot el personal dels hospitals, som coneixedors de la importància de la figura del zelador/a des del primer moment que els/les pacients entrem per la porta. Són les primeres professionals que entre d’altres, ens reben, ens traslladen als diferents serveis, col·laboren en la nostra mobilització i en la nostra higiene, amb un contacte directe i gairebé permanent en la traçabilitat de la nostra estància en els Hospitals.

Les funcions del Zelador/a  estan regulades des del 2008 en el Pacte de la Mesa sectorial de Negociació de Sanitat sobre l’ordenació i la classificació del personal estatutari de l’ICS, amb el qual es volia tancar la transitorietat de les disposicions relatives a categories professionals de personal estatutari i a les funcions de les mateixes contingudes a l’Estatut de personal no sanitari de les institucions sanitàries de la Seguretat Social aprovat per l'Ordre de 5 de juliol de 1971, i les disposicions que el modifiquen, el complementen i desenvolupen. Queden encara subjectes a aquest estatut preconstitucional altres figures com la d’encarregat de zeladors/es, o cap de personal subaltern.

dijous, 16 de juliol de 2020

Mascaretes FFP2 per tots els treballadors/es


Des de la Intersindical considerem que indistintament de la categoria laboral i de les tasques assignades, el fet de treballar presencialment en instal.lacions sanitàries exigeix el màxim de protecció per la lluita contra la COVID-19. Per això fem una crida demanant mascaretes FFP2 per tots/es les treballadors/es de les institucions sanitàries.

El nombre de personal sanitari contagiat a Catalunya ha sigut devastador, i no podem permetre ni una baixa més. Les Mascaretes Fpp2 no causen alarma, el que causa alarma es el nombre d'infectats.
A sanitat, #som1equip

dimarts, 23 de juny de 2020

Mesa Sectorial 19/06/2020

Mobilitat voluntària

L’ICS pretén enviar el text de la convocatòria al DOGC per tal que es publiqui el juliol de 2020. Qui vulgui optar a la mobilitat voluntària s’haurà d’inscriure mitjançant l’aplicació des de l’endemà de la data de publicació. Des del moment de la publicació fins que la mobilitat estigui tancada no s’atorgaran noves interinitats. La previsió d’incorporació al nou lloc és el gener 2021.

Més endavant l’ICS també dura a terme una formació d’ECAP, sense límit d’inscripcions massiva

dijous, 18 de juny de 2020

El decret de la discòrdia, mateix risc mateixa paga

Durant la pandèmia els professionals de l’àmbit sanitari hem treballat en equip i hem dignificat les nostres professions, per sobre del que és exigible.

Hem col·laborat colze a colze per a contenir la pandèmia de la COVID-19, posant en risc molts cops la nostra pròpia vida.

La covid no ha respectat categories ni classes.

És decebedor que la Conselleria de Salut discrimini els treballadors que ho han donat tot per la ciutadania del nostre país. Entre això i els contractes a Ferrovial, defenestrant l’atenció primària, demostren manca de sensibilitat i de diàleg.

Des de la Intersindical-CSC seguim reclamant que les compensacions no distingeixen categories professionals  #mateixriscmateixapaga

Per a nosaltres i per a la gran majoria dels treballadors de la sanitat totes les vides són igual d’importants.

Com no pot ser d’altra manera, seguim reclamant incrementar la despesa sanitària i la millora de les condicions laborals, #revertimretallades que arrosseguem de l’anterior crisi.

Accedeix al Decret

dimarts, 16 de juny de 2020

Carta a la Consellera de Salut

Carta a la Consellera Vergés


El personal de la Generalitat cobrarà aquest juliol el 60% de la paga extra pendent del 2013

El Govern abonarà en la nòmina del mes de juliol el 60% de la paga extra del 2013 als treballadors i treballadores públics. Així ho ha comunicat el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública a les organitzacions sindicals durant la reunió de la Mesa General de la Funció Pública (MEPAGC).

D’aquesta manera, el Govern dona compliment a l’acord signat el desembre de 2018 amb els sindicats de la funció pública per fer efectiu el retorn de les quantitats pendents de les pagues extraordinàries del 2013 i el 2014.

En compliment de l’acord, el 2019 el Govern ja va abonar el 40% de la paga extra del 2013 i ara farà efectiu el 60% restant. L’acord preveu que durant el 2021 es pagarà el 55% de la paga corresponent a l’any 2014 i un 50% del complement de productivitat. Finalment, el 2022 es farà efectiu el retorn del 45% restant de la paga corresponent a l’any 2014 i el 50% restant del complement de productivitat.

dilluns, 15 de juny de 2020

Mateix Risc, Mateixa Paga


Les companyes de l'Hospital Clínic reclamen també que la compensació pel COVID-19 siguí igual per a totes les categories. A Sanitat #som1equip i totes les vides valen igual!

dijous, 11 de juny de 2020

Compensació igual per tots els treballadors de la Salut #Som1Equip

Des de la Intersindical-CSC vàrem ser els primers en demanar gratificacions a tot el personal que treballa en centres sanitaris equiparables a les que s’estaven donant a l’entorn europeu.

Considerem greu gratificar diferenciant per categories, és una mesura classista i inacceptable, que el Govern ha pres unilateralment, sense escoltar l’opinió dels sindicats. Creiem que una gratificació lineal per a totes les categories que han treballat per fer front a la pandèmia és el més just. Tot el personal sanitari ha treballat com un equip, des de facultatius, infermeria, TCAI, zeladors, GIS... La distinció econòmica ja és fa amb el sou. La compensació ha de ser repartida de forma equitativa.

Cal obligar també que aquestes gratificacions arribin als serveis neteja i manteniment si fossin empreses externes.

Considerem que és urgent revertir les retallades que s’arrosseguen des del 2010 i incrementar la despesa en Sanitat.

dilluns, 8 de juny de 2020

Fem enrera el contracte de Ferrovial, enfortim l'Atenció Primària

Sota l’excusa de ser contracte d'emergència, com molts dels que ha fet i farà la Generalitat per fer front a la COVID-19, el Govern de la Generalitat ha decidit contractar per gairebé 18M d’euros a una empresa auxiliar de Ferrovial, amb seu a Madrid, per tal de fer rastreig dels contactes de les persones positives de coronavirus. Aquesta és una de les decisions més controvertides preses en aquesta lluita contra la Covid19. Destinar a l’Atenció Primària només 4'5 milions, que només contempla la contractació de 21 professionals d’infermeria,  per a que treballin en la identificació de nous positius, quan ha estat l’eix vertebrador del seguiment de casos durant la pandèmia, i destinar-ne més del triple per a externalitzar, fent que una empresa privada que contracti com a scouts a estudiants de medicina i infermeria per a que només facin trucades actives de seguiment telefònic, és una pressa de pèl a totes les persones treballadores de la sanitat pública que s’han deixat la pell durant els darrers tres mesos.
Des de la Intersindical-CSC sanitat considerem que cal invertir aquests més de 17M en enfortir l’Atenció Primària per tal que segueixi fent la tasca de seguiment i amb els milions, que de ben segur estalviarem, aprofitar per a millorar les condicions laborals de la sanitat pública i dotar-la de més personal i millors equipaments per tal de fer front tant al rebrot que s’espera per a la tardor com per a millorar els dèficits de la nostra sanitat pública.
Menys retallades, menys privatitzacions i més inversió en serveis públics de qualitat són necessaris per a garantir una República Catalana.

divendres, 5 de juny de 2020

Aplantillament de 2501 llocs de treball, sí! amb la borsa de febrer de 2019, no!
Arran del comunicat de la Direcció de Persones de l'ICS Actuacions en relació a l’estabilitat laboral hi ha un neguit generalitzat entre les professionals de l'ICS.
Segons el mateix comunicat, els criteris de cobertura dels llocs generats es farà de conformitat amb la prelació establerta en la darrera baremació de la borsa de treball publicada. 

Actualment la baremació establerta en l'actual Pacte de la Borsa de Treball de l'ICS es troba suspesa ja que el mateix pacte ja establia una transitorietat d'un màxim de 6 mesos i aquests terminis estan afectats per la situació d'excepcionalitat en la que ens trobem.
La darrera baremació publicada correspon a la del mes de febrer de 2019 i tal i com ens han informat en les diferents Juntes de Personal de l'ICS és la que es farà servir per a l'aplantillament d'aquests 2501 llocs de treball.

D'aquí que el neguit de les professionals de l'ICS estigui totalment justificat. Des de febrer de 2019 fins ara, moltes de nosaltres hem continuat prestant serveis i hem actualitzat els nostres mèrits per progressar professionalment, i aquests esforços no es veuran reflectits ja que aquesta darrera baremació publicada no es correspon amb les dades reals d'aquests mèrits.
Es important ressaltar que les professionals tenim el deure de mantenir actualitzades les nostres dades personals, i l'administració té l'obligació de mantenir les dades personals exactes i actualitzades adoptant totes les mesures raonables perquè es suprimeixin o rectifiquin sense dilació les dades personals que siguin inexactes.

Des de la Intersindical-CSC  recolzem aquest aplantillament però no els criteris de cobertura mitjançant la baremació de febrer de 2019, i considerem que l'ICS hauria de publicar nous llistats actualitzats a data d'avui, tant si fan servir la nova baremació (que seria la situació òptima) com si fan servir la antiga baremació de mèrits.

Si estàs inscrit a la Borsa de Treball de l'ICS, tens les teves dades personals actualitzades en el Sistema Gestor de Recursos Humans, i consideres que es lesionen els teus drets en aplicar-se la baremació de la borsa de treball publicada el febrer de 2019 com a criteri de cobertura de l'aplantillament dels 2501 llocs de treball, us animem posar-vos en contacte amb la Federació de Sanitat de la Intersindical CSC per tal de gestionar les vostres reclamacions, neguits o dubtes. 

sanitat@intersindical-csc.catdimecres, 3 de juny de 2020

La Intersindical-CSC reclama unitat sindical i professional en la millora de les condicions laborals del personal de la sanitat catalana

La Intersindical-CSC sanitat emplaça els sindicats del sector sanitari català a establir un marc de resposta conjunta des dels centres de treball, tant d’hospitalària com de primària, a la situació que es troba la sanitat catalana. Per això, el 3 de juny, ens hem posat en contacte amb les forces sindicals més representatives en sanitat per tal d’establir una estratègia conjunta.

Atesa la gravetat dels esdeveniments produïts per la pandèmia de la Covid-19 i el seu impacte al sistema català de salut cal, més que mai, defensar la Sanitat Pública, l’augment de professionals, la millora de les condicions laborals...

dijous, 28 de maig de 2020

Estem preparats/des per al proper coronavirus? – Enfortim la sanitat pública

El pitjor de la crisi de la Covid-19 ja ha passat i, des la Intersindical-CSC Sanitat, primer volem agrair les mostres de suport constants de la població envers els treballadors i les treballadores sanitàries: des de l’inici de la pandèmia, hem fet un exercici de responsabilitat civil pel bé comú. A tothom li ve al cap tota mena de col·lectius que han fet vaga en els moments de màxim volum de feina com a mesura de pressió per a millorar les seves condicions laborals, mentre que nosaltres hem redoblat els esforços per a fer front al Coronavirus.

Si el capital humà és el valor més preuat a la sanitat pública, cal fer-nos sentir així i no ser el col·lectiu que paga les conseqüències de la ineptitud de l’àmbit polític. No podem deixar de mirar al futur i pensar si la sanitat pública està dotada del personal i els recursos suficients per fer front a properes batzegades i debatre si el nostre sou està d’acord amb els riscos que assumim i amb l’esforç de duem a terme.

Revertim les retalladesdimecres, 27 de maig de 2020

El personal que treballa a centres sanitaris, que emmalalteixi per covid, serà considerat com a accident laboral a tots els efectes

Avui ha estat publicat el Decreto Ley 19/2020, de 26 de maig. En el seu article 9  ”Consideracion como contingencia profesional derivada de accidente de trabajo las enfermedades padecidas por el personal que presta servicio en centros sanitarios o socio-sanitarios como consecuencia del contagio del virus SARS-Cov2 durante el estado de alarma”, es reconeix que les prestacions als professionals que treballen en centres sanitaris o sociosanitaris, en el cas de contraure la malaltia de la Covid-19, tindran la consideració accident de treball i ho serà a tots els efectes. Això sí, caldrà que siguin acreditats pels serveis de prevenció de Riscos Laborals i Salut Laboral. El  Termini fins a un mes posterior a la finalització de l’estat d’alarma
En el cas de defunció, es considerarà també com causa d’accident de treball, sempre que aquest fet es produís en el termini dels cinc anys següents al contagi de la malaltia.
Aquest tipus de contingències passen a tenir la consideració de contingència professional derivada d’accident de treball, fet que suposa una major cobertura pels casos en els que aquesta malaltia causes incapacitat permanent o defunció.

dimarts, 26 de maig de 2020

La Intersindical-CSC reclama un permís per a cures retribuït, no recuperable i incompatible amb el teletreball

El govern espanyol ha optat per pactar la darrera pròrroga de l’estat d’alarma amb la dreta, evidenciant un cop més la manca de voluntat per afrontar una desescalada i defensa del benestar social i els llocs de treball de caràcter progressista. Una de les exigències del Govern i de les forces independentistes que no ha estat ateses per la coalició de PSOE i Podem ha estat l’establiment d’un permís retribuït per a la cura d’infants i gent gran dependent. Una mesura que el govern espanyol va anunciar fa quasi dos mesos i mig i que, des de la Intersindical-CSC, es considera una urgència indefugible. La situació actual està comportant incompatibilitats manifestes a bona part de les treballadores i treballadors, que han de triar entre mantenir la feina i cuidar la família o, en el millor dels casos, haver d’afrontar dobles jornades laborals en paral·lel. Una tasca, a més, que sovint recau en les dones, encara més precaritzada o, en el cas de les famílies monoparentals o monomarentals, especialment dramàtica.

dijous, 21 de maig de 2020

Pius Hospital de Valls: Per la igualtat en la sanitat pública

Sota el lema Per la igualtat en la sanitat pública, aquest dimecres van dur a terme una concentració de 5 minuts a les portes de l’hospital, que s’adheria a les d’altres hospitals de Catalunya, centres sociosanitaris, àrees bàsiques, centres de salut mental i residències geriàtriques

Un cop la corba de la pandèmia sembla que minva, arriba l’hora de les reclamacions. Les persones que treballen en sanitat, que han fet tot un exercici de responsabilitat durant aquesta crisi sanitària amb un esforç immesurable, comencen a reclamar les millores de les condicions laborals.

Des del Pius Hospital de Valls treuen fum, doncs fa 12 anys que no cobren la paga per objectius, anomenada DPO, com fan tant altres hospitals de la sanitat pública. Així com tampoc han recuperat cap de les dues pagues extres manllevades durant la crisi.

D’altra banda, el Govern de la Generalitat no té en compte les treballadores del conveni SISCAT per a la paga de compensació COVID.

Al centre sociosanitari les infraestructures són obsoletes. Les habitacions no tenen dutxa i la majoria no tenen ni bany (19 de les 24 habitacions). Cap bany compleix mides ni normativa, les finestres, de fusta, no tenen doble vidre.... Tot això sense tenir en compte l’evident la manca de personal i els grans sous del Consell d' Administració, polítics de l'Ajuntament.

Aquests problemes històrics de l’hospital els porten a reclamar que Generalitat se’n faci càrrec, ara està ens mans de l’Ajuntament, per tal de posar-hi solució.