dimecres, 31 de març de 2021

Informatiu Convocatòria ICS DSI-Lliure-2018

 

INFORMATIU CONVOCATÒRIES OBERTES DE SELECCIÓ FIXA DE L'ICS
Convocatòria núm. de registre: DSI-Lliure-2018 (+)
Categoria: DIPLOMAT/ADA SANITÀRIA EN INFERMERIA

Establiment del termini per demanar cita prèvia i del termini per a la presentació dels documents acreditatius dels mèrits corresponents a la fase de concurs (+)

  • Barem: Abans de presentar mèrits, consulteu el barem de la convocatòria DSI-Lliure-2018 (+)

  • Terminis: S'obre el termini del 15 de Març al 14 de Maig de 2021 per a reservar cita prèvia i presentar la documentació.

Aconseguim que l'ICS publiqui els nomenaments provinents de la Borsa de Treball

Arran de les reclamacions de l'equip de delegats i delegades de la Intersindical presentades a la Generalitat, s'han començat a publicar en l'apartat Nomenaments mensuals de borsa de treball de la secció Personal de la web de transparència de l'ICS, els nomenaments provinents de la Borsa de Treball.

Resultats de l'enquesta sobre condicions de treball durant la COVID-19 a ICS Catalunya Central

El passat mes de desembre del 2020 la secció sindical de la Intersindical a la GTCC vam enviar una enquesta amb 30 preguntes dirigides a valorar la idoneïtat de la situació i de les condicions laborals bàsiques durant la pandèmia de la COVID-19 de les professionals de la Gerència Territorial de Catalunya Central.


Un 77% de les persones enquestades treballa a l'àrea sanitària i el 23% restant ho fa en l'àrea de gestió i serveis. 

La distribució dels percentatges del servei del lloc de treball de les persones enquestades és gairebé idèntica a les dades reals de la plantilla de la Gerència Territorial de la Catalunya Central.

Una vegada obtinguts els resultats, i havent comprovat que la mida de la mostra és l'adequada, fem el següent anàlisi  dels resultats:

dissabte, 13 de març de 2021

El gran mal de la sanitat: la temporalitat

Un dels grans greuges que patim els qui treballem en algun sector de l'Administració és el trobar-nos per sota de Polònia quan parlem de temporalitat en el sector públic. Especialment preocupant és quan parlem d'Educació i Sanitat, que mostren unes xifres de professionals temporals molt més elevades que d'altres sectors. 
Tampoc s'explica el tant per cent tan elevat que patim a les comunitats autònomes (30%) en relació a l'Administració Central (8%). Com era d'esperar, aquests resultats han provocat una resposta contundent per part de la Unió Europea; a canvi de fons europeus s'haurà de frenar aquesta gran taxa de temporal.
D'acord a l'article 9.3 de l'Estatut Marc, que regula el nomenament de personal estatutari eventual, no s'estableixen limitacions a la durada dels nomenaments d'eventualitat ni a les seves renovacions, ni tampoc imposa cap obligació a l'Administració de crear llocs estructurals addicionals per posar fi al nomenament de personal eventual. De fet, en el cas que l'Administració decideixi lliurement crear aquests llocs, se li permet procedir a la seva provisió mitjançant el nomenament de personal estatutari temporal interí, de manera que la situació de precarietat dels treballadors perdura, esdevé permanent, mentre que l'Estat membre de què es tracta té un dèficit estructural de llocs fixos en el sector públic. Per això, cal deixar d'amortitzar places;  els professionals que desenvolupen un treball estructural ho han de fer amb plaça fixa i l'Administració ha de garantir les corresponents convocatòries de selecció fixa.

divendres, 12 de març de 2021

Intersindical ICS, compromeses amb la transparència


Tot i que l'ICS segueix entossudit, 
amb la connivència d'un sindicat del règim del 78, en no donar-nos la informació que demanem respecte els nomenaments provinents de la borsa de treball com a representants dels treballadors/es, les conclusions de l'APDCat són rotundes: 

La normativa de protecció de dades no impedeix l’accés a les dades sol·licitades.

Per altra banda, cal fer esment que la disposició addicional desena de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, també preveu l'interès legítim com a base legitimadora per a accedir a una informació de què disposa l’Administració i que conté dades personals de tercers.

dijous, 11 de març de 2021

Vacunació Covid19 Infermeria a punt de la saturació

Reproduïm la nota de l'equip de treball d'Infermeria de la Subsectorial de l'ICS a la Intersindical. 

Davant la campanya de vacunació més gran de tots els temps, en la qual hi ha dipositada moltes esperances de gran part de la població mundial, creiem que hi ha un grup que està especialment dedicat i implicat com som les professionals d’infermeria. 

dimecres, 10 de març de 2021

L'excusa perfecta, la pandèmia

Reproduïm la nota que ens ha fet arribar una una treballadora del personal administratiu de l’ICS, amb la qual estem plenament d’acord.
Portem ja un any de Pandèmia, 1 any de la «nueva normalidad». Efectivament crec que, desgraciadament, ho estan aconseguint!; tots els treballadors de l’ICS estem fent, sense ni plantejar-nos res més, allò que les «mentes pensantes» (no sé ben bé qui són, però hi són) han decidit.
Ja tenen «el» motiu per implantar del tot un nou model d’atenció al públic, basat en la impersonalitat i la fredor, que aliena la gent i la separa cada cop més, enemistant-la entre ella. Amb l’excusa del «virus» s’estructuren dinàmiques totalment ineficaces i caòtiques.

dimarts, 9 de març de 2021

Llista provisional admeses i excloses mobilitat voluntària 2020

Ha estat publicada la llista provisional de persones admeses i excloses de participar en la convocatòria de mobilitat voluntària, amb indicació de les destinacions sol·licitades i de la valoració provisional dels mèrits. 
S'obre un termini de 15 dies naturals, el qual s’iniciarà el dia 9 de març de 2021 i finalitzarà el dia 23 de març de 2021, per tal que les persones interessades puguin interposar les al·legacions que considerin oportunes.

divendres, 5 de març de 2021

La sanitat té nom de dona

El personal de la sanitat treballem les 24 hores del dia 365 dies l’any. La impossibilitat de planificar les nostres vides quan es van encadenant contractes eventuals, de fins i tot dies, fa que les dificultats per conciliar la vida laboral i familiar de les dones que hi treballem s’agreugi en aquest context.
Durant la pandèmia s’ha observat que aquelles feines remunerades que cobren especial rellevància per fer front a la COVID-19 són les professions més feminitzades, fruit de la segregació horitzontal del mercat de treball, com ara el personal sanitari i farmacèutic on el 70% som dones, residències de gent gran (84%) i personal de serveis socials (80%), entre d’altres.

dimarts, 2 de març de 2021

Resum Mesa Sectorial 26/02/2021

Borsa de treball
La nova previsió de l’ICS es publicar la baremació del nou pacte de borsa entre el 15 i el 22 de març. Recordem que aquest pacte es va signar el 22 de novembre de 2019 i que havia d’entrar en vigor 6 mesos després.
Esperem que això posi fi a les queixes constants per les dubtoses contractacions.

DPO 2020
La previsió de l’ICS es publicar la resolució definitiva a finals d’aquest mes i fer-ne el pagament a la nòmina d’abril.
Quant pervers pot arribar a ser l’ICS, que signa la Instrucció 01/2020 per a millorar les DPO del personal temporal i continua oferint contractes de dilluns a divendres que trenquen la solució de continuïtat que permetria a aquest personal accedir al cobrament de les DPO. 

Seguiment Processos Selecció 26/02/2021